Forventninger til rektor når skolen digitaliseres

Digitalisering og ledelse i skolen

Forventninger til rektor når skolen digitaliseres


Forventninger til rektor når skolen digitaliseres

Som rektor har du ansvaret for at den skolen du leder, kan løse sitt samfunnsmandat slik dette er formulert i lov og læreplaner. Dette betyr at skolen må utvikle seg i takt med endringer i samfunnet når disse påvirker skolens oppdrag og  muligheter for å løse oppdraget.

Digitaliseringen i skolen skaper nye rammevilkår for skolens kjernevirksomhet. Nye muligheter for å legge til rette for læring, både for ledere, lærere og elever oppstår. For å utforske disse mulighetene må ledere, lærere og elever utvikle nye kompetanser og nye praksiser.

Når skolen digitaliseres, blir rektors evne til strategisk ledelse, ledelse av utviklings- og endringsprosesser og ledelse av kompetanseutvikling avgjørende.

Det er krevende å lede utviklingsarbeidet knyttet til digitalisering i skolen, fordi det berører alt og alle, det endrer roller og det utfordrer tradisjonelle måter å drive skole på. Det krever endring av skolens kultur.

Skolen må være i en kontinuerlig utviklingsprosess hvor alle skolens aktører beveger seg inn i det ukjente og prøver ut nye måter å arbeide på, med risiko for å feile.

Med digitalisering oppstår det også nye juridiske og etiske problemstillinger som må håndteres. Rektor og andre skoleledere har derfor behov for kompetanse innenfor mange områder i arbeidet med å lede utviklingen av en digitalt moden skole.

I studiet Digitalisering og ledelse i skolen vil rektorer prioriteres foran andre skoleledere dersom det er flere søkere enn plasser.