Utdanningsdirektoratets rammeverk for modulbasert videreutdanning

Digitalisering og ledelse i skolen

Utdanningsdirektoratets rammeverk for modulbasert videreutdanning


Digitalisering og ledelse i skolen

Dette rammeverket skal gjelde alle moduler i videreutdanning for skoleledere. Nedenfor (jf. punkt 3) er det spesifisert innhold og innretning av modulen innen digitalisering og ledelse.

Målgruppen for den modulbaserte videreutdanningen skal være skoleledere som har tatt rektorutdanningen eller har fullført minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende.

Formålet med den modulbaserte videreutdanningen er at:

  • skolelederne skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne løse de konkrete utfordringene og problemene de står overfor
  • den skal føre til konkret forbedring og endring i skolen

Det stilles følgende overordnede krav til den modulbaserte videreutdanningen. Den skal:

  • være et svar på de utfordringene skolen står overfor
  • være behovsrettet
  • være problembasert
  • være praksisnært
  • ha et praktisk siktemål
  • være forskningsbasert

Modulene skal basere seg på rammeverket for rektorutdanningen og de krav og forventninger som stilles til rektorer. I tillegg skal den basere seg på relevant forskningsbasert kunnskap om hva som fører til utvikling av praksis og god skoleledelse.

Temaene for modulene skal være en fordypning av temaene i rektorutdanningen og ta utgangspunkt i bestemte problemer og utfordringer ute i skolen som er spesielt viktige, aktuelle og utfordrende, og som krever god ledelse for å bli løst. Den enkelte modul skal avgrenses til et slikt problemområde, hvor erfaringer og praksis kan vurderes i lys av teori og forskning.

I modulene skal det vektlegges anvendelse av ledernes læring. Deltakerne skal i løpet av studiet anvende og prøve ut kunnskaper i sin egen organisasjon. Alle modulene skal inneholde utprøving på egen arbeidsplass under studiet. Studiene skal legge til rette for erfaringsutveksling, samarbeid og veiledning mellom deltakerne.

Omfanget av en modul skal være 15 studiepoeng. Modulene skal ha en varighet fra 0,5 -1 år. Oppstart av studiet kan være om høsten eller våren. Modulene må kunne utformes slik at de kan legges til grunn når det søkes om innpassing i en masterutdanning i skoleledelse.

Følgende krav stilles til deltakere på utdanningen:

  • Obligatorisk oppmøte på samlinger
  • Obligatorisk utprøving, trening og refleksjon på egen arbeidsplass

Tilbydere skal legge til rette for fleksibilitet utover dette slik at studiet lar seg kombinere med at deltakerne er i full stilling.

Skoleeier har det formelle ansvaret for kompetanseutvikling for sine skoleledere. Det nasjonale videreutdanningstilbudet er ett tilbud til skoleledere og skal være i tillegg til, ikke i stedet for, andre tilbud og utviklingstiltak.