course-details-portlet

SKOLE6130 - Ledelse og digitalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hovedtema i emnet er

 • skolen som organisasjon
 • skoleledelse
 • lederrollen
 • endringsledelse
 • digital transformasjon (teknologi, samfunn og skole)

Fokus rettes mot aspekter ved skolen som organisasjon og skoleledelse når praksiser i skolen digitaliseres. Hovedtemaene belyses fra ulike teoretiske perspektiver med særlig vekt på sammenhenger mellom teknologiutvikling, samfunnsutvikling, implikasjoner for endringsledelse og skoleutvikling. Et overordnet mål er å styrke studentenes kompetanse i å lede skoleutvikling hvor bruk av digitale teknologier står sentralt i endringsprosessene. Studiet skal kunne føre til konkrete forbedringer i egen skole, som kommer elevens læring til gode.

Emnet bygger på den nasjonale rektorutdanningen eller tilsvarende skolelederutdanning.

SKOLE6130 Digitalisering og ledelse i skolen kan inngå i masterprogrammet Skoleutvikling og utdanningsledelse ved NTNU som erstatning for emnet SKOLE6133.

Etter fullført studie har du utviklet kompetanse i å:

 • Tolke styringsdokumenter og lov og regelverk i skolen
 • Forstå den digitale utviklingen i samfunnet
 • Anvende teorier, begreper og forskning på ledelse og digitalisering i skolen
 • Analysere egen og skolens digitale modenhet
 • Lede utviklingsprosesser for å utvikle skolens digitale modenhet
 • Utnytte nettverk for kontinuerlig deling og oppdatering på fagfeltet
 • Utvikle økt trygghet, bevissthet og forståelse av egen rolle i ledelse av skolens digitale virksomhet

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om fagområdet ledelse og digitalisering i skolen, samt beherske fagområdetenes uttrykksformer.
 • Kunne analysere skolens digitale modenhet og lede endringsprosesser på bakgrunn av den informasjonen som kommer frem.
 • Drøfte kunnskapen i en systematisk og forskningsbasert utvikling av lederrollen og lederskap i skolen
 • Kunne lede og tilrettelegge for nytenking og innovasjon og videreutvikling av personalets pedagogiske og administrative bruk av digitale tjenester.
 • Utvikle egen skole i egen organisasjon og i samarbeid med andre sentrale aktører
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Kunnskap:

Kandidaten skal ha:

 • avansert kunnskap om digitalisering i skolen på individ- og organisasjonsnivå
 • anvende kunnskap gjennom å reise relevante problemstillinger for å utvikle egen lederrolle i digitalisering av skolen
 • spesialisert kunnskap for å kunne vurdere skolens bruk og behov for digitalt utstyr/digitale tjenester og ressurser
 • inngående kunnskap om fagområdet/ledelse og digitalisering for å utvikle skolen som organisasjon

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne

 • utføre kritisk analyse av teori og forskning fra ulike informasjonskilder i en kontinuerlig utvikling av skolens digitale kompetanse
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • utvikle et helhetlig planverk for egen skolens digitale utvikling
 • lede og tilrettelegge for personalets pedagogiske og administrative bruk av digitale hjelpemidler
 • kartlegge behovet for digitalt utstyr på skolen og samarbeid med kommunen om anskaffelser

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne:

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til ledelse av digitalisering i skolen
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i studiet på innenfor fagområdet på egen skole?
 • bidra til og lede nytenking og innovasjon i en digital utvikling av skolen?
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer?

Læringsformer og aktiviteter

Studentene deles inn i basisgrupper. Hver basisgruppe får tildelt en veileder som følger gruppenes arbeid gjennom hele studiet. Veileder har ansvar både for den akademiske delen av utdanningen og ferdighetstreningen.

Emnet gjennomføres over fire temasamlinger á to til tre dager med mellomarbeid mellom samlingene. En god sammenheng mellom samlingsaktiviteter og mellomperiodearbeid bidrar til å utvikle studentens kompetanse på området er et viktig element i gjennomføringen.

Samlingene er tematiske oppbygd med forelesninger, gruppearbeid, refleksjon og erfaringsutveksling i plenum, i grupper og individuelt. Studentene gis mulighet til å reflektere over og utvikle egen lederrolle knyttet til tematikken som behandles. Mellomperiodene brukes både til individuelt arbeid og til arbeid i faste basisgrupper.

Eksamensoppgaven består av i utviklingsarbeid ved egen organisasjon. Arbeidskravene, består i å skrive og dele tekster tilknyttet temaene fra samlingen og problemstillingen som reises av studenten i eksamensoppgaven. Tekstene, som samlet utgjør eksamensoppgaven, skal settes i sammenheng med egne arbeidsutfordringer og knyttes til relevant teori.

Obligatoriske aktiviteter

 • obligatorisk oppmøte på samlingene
 • mellomarbeid

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av Institutt for lærerutdanning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på samlingene
 • Mellomarbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk mellomarbeid og oppmøte på samlingene må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.

Arbeidskravene, utgjør en tekst, som utvikles i løpet av studiet. Teksten leveres inn som en eksamensbesvarelse ved emneslutt.

Mer informasjon om mellomarbeid, samlinger og eksamen gis på første samling.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Skoleutvikling og utdanningsledelse (MSKOLUT)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav er godkjent rektorutdanning, 30 stp, eller tilsvarende skolelederutdanning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6122 7.5 VÅR 2019
SKOLE6123 7.5 VÅR 2019
SKOLE6133 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
16.05.2024

Innlevering
24.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU