course-details-portlet

RAD6502 - Coaching og veiledning som ledelsesverktøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i relasjonell ledelse.

Ledere i akselerasjons- og omstillingssamfunnet står overfor krevende oppgaver med hensyn til å skape gode læringsbetingelser i organisasjonen, opprettholde effektiv produksjon og samtidig fremme gode arbeidsmiljø basert på samarbeidsklima og gode relasjoner blant medarbeidere.

  • Emnet gir innsikt i hvordan coaching, mentoring og veiledning kan anvendes for å møte de prestasjons- og relasjonsutfordringer det moderne arbeidslivet krever.
  • Emnet gir forståelse for hvordan coaching- og veiledningssamtaler kan skape grunnlag for empowement og motivasjon for å utvikle seg. Coaching forstås som deltagelse i personer og gruppers utviklings- og læreprosess.
  • Emnet gir avansert kunnskap om metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid.

Temaer:

  • Coaching, veiledning og mentoring
  • Coaching: metoder, prosesser og relasjonskvalitet
  • Handlingskompetanse og praktisk orientering
  • Oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
  • Læring og ressursutvikling
  • Selvinnsikt og selvledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har spesialisert teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap om coaching og veiledning/mentoring som sentralt fagområde i sammenheng med ledelse i organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

  • kan veilede, 'coache' og lede utviklingsprosesser for medarbeidere, og se sammenheng mellom den enkelte medarbeiders behov for vekst og utvikling og behovene for organisasjonsendring i sin helhet

Generell kompetanse

Studenten

  • har handlingskompetanse i relasjonell ledelse med vekt på coaching og veiledning for å fremme vekst og utvikling for individ, gruppe og organisasjon
  • kan lede, veilede, legge til rette for lærings- og utviklingsprosesser og implementere læringsresultatet som kompetanse både for den enkelte medarbeider og for organisasjonen som helhet

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger. Den første på to dager, den siste på tre dager. Det gis korte forelesninger og innlegg om teori og aktuelle temaer. Sentralt i emnet er at deltakerne selv skal utvikle ferdigheter i coaching, mentoring og veiledning. Det legges derfor til rette for læring og utvikling av erfaringskunnskap, hvor hele personen er i fokus med tanker, følelser og kroppsspråk. Det arbeides i små grupper (triader og dyader) for å trene på konkrete coaching- og veiledningsteknikker. Mellom samlingene gjennomfører deltakerne to coachingsamtaler i egen virksomhet og skriver en kort rapport. Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Obligatoriske aktiviteter

  • Coachingrapporter
  • Obligatorisk oppmøte på samlingene (minst 80%)

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3032 7.5 HØST 2011
RAD6506 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Pedagogikk
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.10.2023

Innlevering
16.11.2023


12:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.11.2023

Innlevering
30.11.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU