EVU-Kurs

Ledelse og organisering av prosjektarbeid / Management and organization of project work

Illustrasjonsfoto av to kvinner og to menn i miniatyr som står på et serveringsbrett.

Det er en kunst å få de riktige menneskene med den rette kompetansen i i prosjektet og så deretter få dem til å spille på lag. Foto: Crestock

Start: 02.10.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim/nett

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6205


Kurset vil lære deg grunnleggende prinsipper og metoder for organisering og ledelse av prosjektarbeid. Du vil lære å utøve interessentledelse, definere egnet organisering av et prosjekt, og å komponere og lede team i prosjekter. Kurset undervises på engelsk.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Kurset kan inngå i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i prosjektledelse og samhandling. Kurset hadde tidligere emnekode PK6207.

Målgruppe

Kurset passer for deg som er leder eller ønsker å lede et prosjekt med et teknologisk innhold, enten det gjelder offentlig eller privat virksomhet.

Innhold

Kurset er bygget rundt ledelse og organisering av prosjekter som gjennomføres innen én eller på tvers av flere organisasjoner og dekker følgende tema:

 • Prosjektorganisering, der ulike organisatoriske aspekter som påvirker organiseringen av prosjekter vil studeres: Etterspørselssiden, leverandørsiden og nettverket av organisasjoner som gjennomfører prosjektet som bringer deltakerne sammen i en midlertidig organisasjon som skal levere på felles målsetninger.
 • Bredere organisatoriske (f.eks. strategiske og driftsmessige) hensyn som må tas ved organisering av et prosjekt. Dette kan omfatte kompetanser og ressurser i organisasjonen og prosjektet, verdier og nytte som ligger til grunn for utformingen av prosjektet, hvordan det skal gjennomføres, osv.
 • Prosjektets interessenter og hvordan disse håndteres og engasjeres. Riktig håndtering av interne og eksterne interessenter er en nøkkelfaktor i å skape effektive prosjekter som leverer planlagt nytte. Modeller og metoder for håndtering av interessenter vil gjennomgås.
 • Prosjektlederskap, der prosjekter i større og større grad må se lengre enn de rene leveransene og anerkjenne og håndtere utfordringer knyttet til bærekraft, etiske hensyn, investeringshensyn som går utover økonomisk gevinst, osv. Disse gir opphav til både utfordringer og muligheter for å utvikle neste generasjon prosjektlederskap. Noen sentrale tema vil utforskes, inkl. hvordan prosjektledere kan ha fruktbare inngrep med strategi- og politikknivået relatert til prosjekter.

Modulene i kurset baseres på bruk av case fra virkelige prosjekter og eksempler fra nasjonal og internasjonal praksis dokumentert av faglærerne. Aktiv deltakelse i diskusjoner er en forutsetning og deltakerne oppmuntres til å bidra med egne erfaringer. Kurset vil dekke ulike typer prosjekter innen ulike sektorer, som f.eks. infrastruktur, bygg, teknologiutvikling og organisatorisk endring.

Undervisning
Kurset gjennomføres med obligatoriske samlinger på NTNU i Trondheim med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Mellom samlingene er det selvstudier med lesepensum, nettbasert veiledning og utvikling av obligatorisk individuell oppgave. Det vil være to digitale "kontortimer"/samlinger mellom samlingen for å støtte studentene med utviklingen av oppgavene deres. NB: Engelsk brukes i hovedsak som undervisningsspråk.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten har konseptuell kunnskap om grunnleggende prinsipper, modeller og metoder for prosjektorganisering og -ledelse. Studentene vil utvikle en forståelse av behovet for å gå utover den tradisjonelle prosjektledelse 'verktøysett-tilnærming' basert på forutsigbare og standardiserte utførelsesprosesser, verktøy og teknikker for å administrere prosjekter i tide, innenfor budsjett og til de nødvendige spesifikasjonene.

Ferdigheter: Ved å bruke rammene presentert i kurset vil studentene kunne vurdere de unike utfordringene knyttet til prosjekter som deres organisasjon er involvert i, og utforme passende tilnærming for å lykkes med å administrere dem.

Emnebeskrivelse

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

 • Organisasjon og endring (SOS6502) eller tilsvarende.
 • Deltakerne forventes å ha erfaring fra prosjektarbeid.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger høsten 2024:

 • Første samling, fysisk i Trondheim, 2. - 3. oktober
 • Andre samling, fysisk i Trondheim, 29. - 30. oktober
 • Digitale samlinger: 9. oktober kl 10.00-12.00 og 13. november kl. 10.00-12.00 

Oppstart første dag på de fysiske samlingene er kl 09.00, avslutning er siste dag kl. 16.00.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen bestående av to oppgaver, der man skal utvikle en tilnærming for å takle utfordringer ved å lede et prosjekt i en organisasjon. 

1. Oppgave/innledende innlevering (teller 20% av sluttkarakter). Frist: 18. oktober
2. Endelig oppgave/rapport basert på den første innleveringen (teller 80%). 6. desember
Eksamenskrav: Deltakelse på alle samlinger.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen. Begge oppgaver må tas på nytt dersom eleven ønsker å forbedre karakteren i faget.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumlitteratur gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Blackboard. 

Anbefalt tilleggslitteratur: 

 • Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger - Kapittel 9 Prosjektorganisasjonen (spesielt kapittel 9.1 og 9.2) (i) Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger, Lederskap i prosjekter, Fagbokforlaget, Bergen. Boka kan f.eks. kjøpes hos Akademika
 • Lundin, R. A., Arvidsson, N., Brady, T., Ekstedt, E., & Midler, C. (2015). Managing and working in project society. Cambridge university press
 • Müller, R., Drouin, N., & Sankaran, S. (2019). Organizational project management: Theory and implementation. Edward Elgar Publishing
 • Davies, A. (2017). Projects: A very short introduction. Oxford University Press 
 • Morris, P. W. (2013). Reconstructing project management. John Wiley & Sons

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Etter- og videreutdanning innen prosjektledelse ved NTNU

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Jeg er mest fornøyd med hvordan kurset ga meg større innsikt i egen prosjekthverdag - uten at det stod direkte i læringsmålet! (Kursdeltaker, høsten 2023)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Vedran Zerjav, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Epost: vedran.zerjav@ntnu.no
Bjørn Andersen, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev