EVU-Kurs

Ledelse og eierskap i prosjekter

Illustasjonsbilde

Foto: Colourbox

Start: 22.08.2024
Slutt: 15.11.2024
Søknadsfrist: 30.07.2024

Undervisningsform: Nettstudium med digitale samlinger

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6100


Dette kurset gir en introduksjon til prosjektfaget, både for de som skal lede prosjekter, være medarbeidere i prosjekter, eller være kunde/bestiller/mottaker av leveransene til prosjekter. Hovedfokus vil være på hvordan prosjektet/prosjektleder og prosjekteier i samarbeid kan bidra til å sikre prosjektets suksess.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Det erstatter Praktisk prosjektledelse (PK6203/PK6200).

Innhold

Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og gir en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Læringsformer og aktiviteter: Emnet gjennomføres som nettbasert undervisning, med en introduksjonssamling og to samlinger à to dager. Undervisningen vil være basert på nettbaserte samlinger med gruppearbeid og felles refleksjon, samt frivillige gruppebaserte øvingsoppgaver mellom samlingene. Gruppearbeidene er viktige for å oppnå læringsutbyttet i emnet. Vi tilbyr også veiledning gjennom nettbaserte “åpne kontor” underveis i kurset. Eksamen består av en semesteroppgave som man gradvis utvikler gjennom kurset.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digitale samlinger høsten 2024:

Introduksjon: 22. august kl 13.00 - 15.00

  • Første samling 2. - 3. september
  • Andre samling 25. - 26. september

Samlingene starter kl 09.00 første dag og avsluttes kl 15.00 siste dag.

Vi anbefaler oppmøte på samlingene. I tillegg tilbyr vi veiledning / "åpent kontor" til gitte tidspunkt (datoer kommer senere).

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er en semesteroppgave som skrives i gruppe på inntil 3 studenter. Arbeidet starter på første samling, og det skal leveres tre delinnleveringer underveis. Innleveringsfrist endelig oppgave: 15. november 2024.

Eksamenskrav: Det er ingen obligatoriske aktiviteter i emnet, med unntak av semesteroppgaven med delinnleveringer.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

  • Rolstadås, Olsson, Johansen og Langlo (2023): Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst, 3. utgave, Fagbokforlaget.
  • Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo (2023): Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse.
  • Sjøvold, E (2022): Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper.

Bøkene kan kjøpes hos Akademika.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Etter- og videreutdanning innen prosjektledelse ved NTNU

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.   

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Kurset gir god innsikt i ledelse og gjennomføring av prosjekter. Det setter erfaringsbasert kunnskap inn i en faglig sammenheng og helhet. Det gir praktisk kunnskap og verktøy som er direkte overførbart til jobbhverdagen. Det er høyt faglig nivå og svært godt pensum. Kurset krever systematisk jobbing med pensum og oppgaveskriving, noe som legger til rette for læring. (Kursdeltaker våren 2023).

Kurset løfter prosjektfaget som eget fag! Gir god innføring i prosjekt som fag og bidro til økt interesse for prosjekt som arbeidsform. (Kursdeltaker våren 2023).

Nyttig og praktisk orientert kurs. Kurset er svært godt tilrettelagt for deltidsstudier, med gode videoforelesninger, nettbaserte samlinger og tilgjengelige og dyktige forelesere. (Kursdeltaker høsten 2023).

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jan Alexander Langlo, Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 92 24 87 47
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no
Roger Klev

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev