course-details-portlet

PK6100 - Ledelse og eierskap i prosjekter

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/5
Oppgave 1/5
Oppgave 1/5
Oppgave 2/5

Faglig innhold

Modul: Basismodulen.

Faglig innhold: Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og vil gi en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten kan …
- identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.
- gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.
- beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).
- beskrive de sentrale rollene i utøvelsen av et prosjekt og samspillet mellom rollene for å oppnå suksess
- beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter
Studenten kan …
- utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.
- utarbeide en interessentanalyse.
- illustrere hvordan WBS kan etableres.
- håndtere interessenter og media.
- legge forholdene til rette for læring og erfaringsoverføring i og mellom prosjekter.


Generell kompetanse
Studenten kan …
- erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.
- vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.
- vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.
- erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).
- bidra til at prosjektteam utvikler seg til effektive team og håndtere konflikter på en effektiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlingene
  • Øvinger

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/ forkunnskapskrav/ adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Wenche Aarseth, Asbjørn Rolstadås og Roger Klev, "Lederskap i prosjekter" (2015)

Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, "Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst" (2020)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 1/5

Utlevering 15.09.2020

Innlevering 18.09.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/5

Utlevering 25.09.2020

Innlevering 02.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/5

Utlevering 30.10.2020

Innlevering 06.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 2/5

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 06.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/5

Utlevering 15.02.2021

Innlevering 19.02.2021

Utlevering 11:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/5

Utlevering 05.03.2021

Innlevering 12.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/5

Utlevering 19.03.2021

Innlevering 26.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 2/5

Utlevering 16.04.2021

Innlevering 30.04.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU