course-details-portlet

PK6100 - Ledelse og eierskap i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Modul: Basismodulen.

Faglig innhold: Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner.

Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og vil gi en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

-kan identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.

- gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.

- beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).

- beskrive de sentrale rollene i utøvelsen av et prosjekt og samspillet mellom rollene for å oppnå suksess

- beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter:

Studenten

- kan utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.

- utarbeide en interessentanalyse.

- illustrere hvordan WBS kan etableres.

- håndtere interessenter og media.

- legge forholdene til rette for læring og erfaringsoverføring i og mellom prosjekter.

Generell kompetanse:

Studenten

- kan erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.

- vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.

- vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.

- erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

- bidra til at prosjektteam utvikler seg til effektive team og håndtere konflikter på en effektiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Det gjennomføres også en kort introduksjonssamling tidlig i semesteret, og det er satt opp flere nettbaserte veiledningstimer gjennom semesteret.

Eksamen er en semesteroppgave. Arbeidet starter på første samling, og det skal leveres utkast underveis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger/innleveringer

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/ forkunnskapskrav/ adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Wenche Aarseth, Asbjørn Rolstadås og Roger Klev, "Lederskap i prosjekter" (2015)

Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, "Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst" (2020)

Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, "Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse" (2021) Fagbokforlaget

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
08.11.2022

Innlevering
21.11.2022


10:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
08.05.2023

Innlevering
22.05.2023


10:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU