course-details-portlet

PK6100 - Ledelse og eierskap i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100 A

Faglig innhold

Modul: Basismodulen.

Faglig innhold: Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner.

Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og vil gi en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

-kan identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.

- gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.

- beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).

- beskrive de sentrale rollene i utøvelsen av et prosjekt og samspillet mellom rollene for å oppnå suksess

- beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter:

Studenten

- kan utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.

- utarbeide en interessentanalyse.

- illustrere hvordan WBS kan etableres.

- håndtere interessenter og media.

- legge forholdene til rette for læring og erfaringsoverføring i og mellom prosjekter.

Generell kompetanse:

Studenten

- kan erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.

- vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.

- vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.

- erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

- bidra til at prosjektteam utvikler seg til effektive team og håndtere konflikter på en effektiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Det gjennomføres også en kort introduksjonssamling tidlig i semesteret, og det er satt opp flere nettbaserte veiledningstimer gjennom semesteret.

Eksamen er en semesteroppgave. Arbeidet starter på første samling, og det skal leveres utkast underveis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger/innleveringer

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/ forkunnskapskrav/ adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Wenche Aarseth, Asbjørn Rolstadås og Roger Klev, "Lederskap i prosjekter" (2015)

Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, "Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst" (2020)

Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, "Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse" (2021) Fagbokforlaget

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PK6190 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100 A

Innlevering
20.11.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 100/100 A

Innlevering
21.05.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU