Ph.d. i medisin

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisin

– Opplæringsdel

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Opplæringsdel - ph.d.-program ved MH-fakultetet

Opplæringsdelen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fullstendige regler for opplæringsdelen finnes i ph.d.-forskriftens § 9.1 og fakultetets egne bestemmelser (se boksen til høyre).

Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng som hovedregel skal avlegges etter opptak. Minst 20 studiepoeng skal bestå av studieplanfestede emner på ph.d.-nivå, tatt ved NTNU eller annen utdanningsinstitusjon.

Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, kan ikke være eldre enn to (2) år ved opptaksdato. Unntak kan innvilges dersom særlige faglige grunner taler for det.

Utfyllende retningslinjer ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Opplæringsdelen skal være relevant for forskningsprosjektet, temtatisk eller metodisk.

Plan for opplæringsdel (utdanningsplan) skal spesifiseres i opptakssøknaden.

Om kandidaten ønsker å gjøre endringer underveis i doktorgradsutdanningen skal det søkes om dette. Det skal spesifiseres hvilke elementer som ønskes inn, og hvilke elementer som ønskes tatt ut av planen. 

Søknad om endring skal sendes til eget institutt. Søknadsskjema finnes i skjemabanken.

Obligatoriske emner

Minimum 8 studiepoeng (og maksimum 10 studiepoeng) grunnkurs i vitenskapsteori, etikk og forskningsformidling er obligatorisk for alle kandidater. De obligatoriske emnene er:

Fakultetet forbeholder seg rett til mindre endringer i omfang og innhold i de obligatoriske emnene fra et studieår til annet.

Andre emner kan gjøres obligatorisk for den enkelte kandidat.

I vedtak om opptak kan fakultetet kreve at kandidaten inkluderer spesifikke emner i sin opplæringsdel, selv om emnene ikke er foreslått av søker og veileder. Dette gjelder dersom fakultetet vurderer at kandidaten bør ta emnet sett i forhold til kandidatens bakgrunn, prosjektets tematikk og/eller metode.

Nærmere spesifisering om 20 studiepoeng som etter hovedregelen skal gjennomføres etter opptak

Emner som gjennomføres samtidig med at opptakssøknad er til behandling, regnes for å være tatt etter opptak, selv om eksamen avholdes før fakultetets endelige vedtak om opptak. Fullstendig søknad om opptak må i dette tilfelle være innsendt før eksamen avholdes.

Nærmere om aldersgrense på to år for allerede gjennomførte emner

Emner eldre enn to år ved opptaksdato kan godkjennes dersom emnet fremdeles gis ved universitetet og det faglige innholdet i emnet er uforandret.

Unntak for søkere med bakgrunn fra Forskerlinjen i medisin

Søkere med bakgrunn fra Forskerlinjen i medisin har avlagt opplæringsdelen før søknad om opptak til ph.d.-studiet, og er unntatt fra regelen om at 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak, samt unntatt fra regelen om 2 års aldersgrense på emner ved opptaksdato.  Søkere med bakgrunn fra Forskerlinjen kan likevel bli pålagt å gjennomføre nye emner dersom det er faglig begrunnet i forhold til læringsmålene for ph.d. og prosjektets tematikk og/eller metode. Vurdering om dette gjøres i forbindelse med opptak.

Nærmere spesifisering om 20 studiepoeng med emner på ph.d.-nivå

NTNU-emner

Ph.d.-emner ved NTNU kan angis med emnekode (8000-emner)

Eksterne emner

Emner på doktorgradsnivå ved andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt, kan innpasses i opplæringsdelen.  Fakultetet er positiv til at ph.d.-emner tas ved andre nasjonale og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Ved søknad om å få innpasset eksterne emner, skal det vedlegges en emnebeskrivelse der det fremgår faglig innhold, pensum og vurderingsform. Studiepoeng kan beregnes iht. ECTS, som er 25-30 timers arbeidsbelastning pr studiepoeng.  All tid kandidaten antas å bruke for å tilegne seg stoffet, hjemmearbeid, oppgaver, undervisning, gruppearbeid, praktiske øvinger og eksamen medregnes i arbeidsbelastningen. Veileder skal attestere søknad om innpassing.

Programrådet vurderer søknader om innpassing av eksterne emner. Dersom et eksternt emne godkjennes, må kandidaten sende inn dokumentasjon i form av en karakterutskrift/kursbevis når emnet er gjennomført.

Nærmere spesifisering om 10 studiepoeng med andre elementer enn ph.d.-emner

Inntil 10 studiepoeng kan bestå av andre elementer enn ph.d.-emner. Dette kan være masteremner, formidlingsbidrag eller utenlandsopphold. Nærmere orientering om de enkelte elementene:

Masteremner

Inntil 10 studiepoeng på masternivå kan godkjennes som en del av opplæringsdelen for ph.d. så fremt disse er bedømt med karakter A, B eller Bestått.

Formidling

En poster eller muntlig presentasjon av resultater fra eget ph.d.-prosjekt ved en internasjonal konferanse kan godkjennes med 2 studiepoeng 

Formidling som skal inngå i oppæringsdelen skal være gjennomført i løpet av doktorgradsutdanningen eller forskerlinjen i medisin.

Følgende dokumentasjon skal sendes til Utdanningsseksjonen ved fakultetet: Konferanseprogram, kopi av poster/presentasjon, samt bekreftelse fra veileder om at formidlingen er gjennomført. Dokumentasjonen skal være signert av både veileder og kandidat.

Utenlandsopphold

Inntil 6 studiepoeng kan godkjennes for forskningsopphold i utlandet av minst to ukers sammenhengende varighet. Det gis 1,5 studiepoeng pr uke. Forskningsoppholdet må gjennomføres i doktorgradsperioden.
Følgende dokumentasjon skal sendes til Utdanningsseksjonen ved fakultetet i etterkant av oppholdet: Invitasjonsbrev fra institusjon og en faglig rapport signert av veileder og kandidat.

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Ph.d.-reglement ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ph.d.-reglement ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Regler om opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.-programmene er gitt i NTNUs ph.d.-forskrift med utfyllende retningslinjer fra Fakultet for medisin og helsevitenskap: 

Ph.d. forskriften med fakultetet bestemmelser (pdf)

Se også andre regler og retningslinjer for ph.d. / doktorgrad