Ph.d. i medisin

PH.D.-PROGRAM (DOKTORGRAD)

Ph.d. i medisin

– Rapportering og midtveisevaluering

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Rapportering og midtveisevaluering

Rapportering

Fremdriftsrapporter skal årlig sendes inn både av kandidat og veileder i løpet av doktorgradsstudiet. 

Rapporten vil bli sendt ut, i form av en elektronisk undersøkelse, av fakultetsadministrasjonen til alle aktuelle kandidater og veiledere pr. e-post. Det er derfor viktig at denne til enhver tid er oppdatert.

Midtveisevaluering

Midtveisevaluering er en evaluering av den enkelte doktorgradkandidats progresjon og skal gjennomføres fortrinnsvis i kandidatens 3. semester. Ved midtveisevaluering har doktorgradskandidatene mulighet til å få tilbakemelding på sitt arbeid så langt, og få konkretisert arbeidet videre. Samtidig gir midtveisevaluering instituttet en mulighet for strukturert oppfølging av kandidatene og til å fange opp mulige situasjoner som krever oppfølging.

Kandidatens presentasjon

Midtveisevaluering gjennomføres ved at doktorgradskandidaten muntlig presenterer sitt doktorgradsarbeid så langt. Presentasjonen skal være offentlig (annonseres minimum på Innsida)  I den muntlige presentasjonen skal kandidaten

 • orientere om prosjektet (prosjektbeskrivelse)
 • orientere om planlagte publikasjoner og hvor mange som er publisert/antatt
 • orientere om tidsplan i forhold til opptaksdato og tidsperiode for stipendiatstilling
 • orientere om utvikling av prosjektet i forhold til opprinnelig prosjektbeskrivelse
 • orientere om årsak til evt endret utvikling  i faglig innhold/ forskningsprosjektet
 • orientere om årsak til evt endret utvikling i forhold til opprinnelig tidsplan
 • legge frem ajourført tidsplan (datainnsamling, analyse/bearabeiding,  skriving, publisering, sammenskriving, innlevering av avhandling)
 • orientere om status på opplæringsdelen og evt plan for gjenstående emner
 • orientere om evt. NTNU-eksterne opphold, forskningssamarbeid
   
 • presentasjonen skal normalt ta ca 30 minutter.
 • presentasjonen ledes av faggruppeleder
 • veileder(e) skal være tilstede under kandidatens presentasjon

Instituttets evaluering og oppfølging

Kandidatens institutt har ansvaret for å gjennomføre midtveisevaluering, evaluere denne og iverksette evt oppfølgingstiltak. Instituttet kan delegere denne oppgaven til sine forskningsgrupper der dette er hensiktsmessig.

 Instituttet setter sammen en evalueringsgruppe som skal vurdere kandidatens midtveispresentasjon. Som et minimum skal denne bestå av to personer:

 Evalueringsgruppe skal minimum bestå av Faggruppeleder og ett medlem av faggruppen/instituttet

 • Faggruppeleder åpner/leder presentasjonen.
 • Evalueringsgruppen vurderer kandidatens.midtveispresentasjon iht fastsatt midtveisevalueringsskjema.
 • Direkte etter presentasjonen foretar evalueringsgruppen en muntlig oppsummering sammen med kandidat og veileder.
 • I oppsummeringsmøtet gjøres kandidaten oppmerksom på at han i ettertid kan be om samtale med faggruppeleder eller instituttleder uten veiledere tilstede.
 • Resultatene fra kandidatens presentasjon og den muntlige oppsummering føres ned i midtveisevalueringsskjema.
 • Evalueringsgruppen tar stilling til om prosjektets faglige status (forskningsmetode, tematikk, etiske  og økonomiske aspekter, veiledningsforhold etc) er tilfredsstillende eller ikke.
 • Evalueringsgruppen tar stilling til om prosjektets framdrift / tidsplan er tilfredsstillende.
 • Dersom alle forhold finnes tilfredsstillende, melder instituttet dette til kandidat og veileder.
 • Dersom evalueringsgruppen ikke finner alle ovennevnte forhold tilfredsstillende, foretar instiuttet de tiltak den mener er hensiktsmessig, som f.eks
  • Notat til kandidat og veileder der forhold som ikke er tilfredsstillende bes korrigert. Kandidat må sende skriftlig tilbakemelding til instiuttet
  • Gjennomføre samtale med kandidat og veileder, enten sammen eller hver for seg
  • Be om ny framdriftsstatus etter for eksempel halvt år eller ett år
  • Vurdere tiltak som for eksempel å øke antall veiledere eller justere prosjektet