Ph.d. i medisin

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisin

– Avslutning

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Avslutning av doktogradsløpet - MH-fakultetet

 

Frister

En avhandlingen bør leveres minimum 4 måneder før tentativ disputasdato. Søknader om å få avhandling bedømt behandles fortløpende, men merk deg likevel følgende:

 • Avhandlinger som leveres i perioden 20. juni – 1. august vil normalt ikke bli sendt til bedømming før i august.
 • Avhandlinger som leveres etter 1. desember vil normalt ikke bli sendt til bedømming før i januar.
   

Elektronisk innlevering av avhandlingen

Når avhandlingen leveres, skal det også sendes en elektronisk kopi til kontakt@mh.ntnu.no
Den elektroniske versjonen skal være samlet i én pdf-fil og alle elementer (sammendrag, innholdsfortegnelse, sammenskriving, artikler og referanseliste) skal inngå. 

Den elektroniske versjonen blir sendt videre til bedømmelseskomiteen, så dobbeltsjekk at dette er den komplette og endelige versjonen.

 

Innlevering av avhandling til bedømmelse

Skjemaet Søknad om å få doktoravhandling bedømt skal leveres til instituttet ditt.

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden om bedømmelse:

 1. En bekreftelse på at opplæringsdelen for ph.d. er fullført og bestått. En slik bekreftelse kan du få ved å kontakte Utdanningsseksjonen på phd@medisin.ntnu.no
 2. Ett eksemplar av avhandlingen som er heftet/innbundet. Innholdsfortegnelse, sammenskriving, artikler og referanseliste skal inngå.
  En doktoravhandling ved MH-fakultetet skal normalt bestå av minst 3 vitenskapelige artiker/manus, der doktorkandidaten er førsteforfatter på minst 2 av dem. Minst én av artiklene skal være akseptert for publisering. Les mer om krav til avhandlingen i ph.d.-forskriften.
  Det er praktisk at den innleverte utgaven har tilnærmet samme standardoppsett som for senere trykt versjon slik at avvik i sidetall, marger mv. blir minst mulig.
 3. Medforfattererklæringer (se skjemabank) skal leveres for alle publikasjoner. Erklæringen skal synliggjøre doktorgradkandidatens innsats i hvert enkeltarbeid som leveres inn til bedømmelse, samt vise at medforfattere gir sitt samtykke til at arbeidet skal inngå i avhandlingen.
 4. Komplett publikasjonsliste for kandidaten - ikke bare publikasjoner som inngår i avhandlingen.
 5. Uttalelse om det vitenskapelige arbeidet fra kandidatens veileder. Av uttalelsen skal det framgå at arbeidet representerer en selvstendig innsats og utgjør et naturlig hele. Veileder skal også redegjøre for at kandidaten har fått erfaring i formidling. Veiledererklæring bør fortrinnsvis utferdiges på engelsk mht. eventuell oppnevning av komitemedlem fra utenlandsk lærested.
 6. Egenerklæring om deler av innlevert avhandling er brukt i tidligere gradsarbeid
 7. Hovedveileders forslag til bedømmelseskomité

Etter en kvalitetskontroll på instituttet blir søknaden med alle vedlegg sendt videre til MH-fakultetets Utdanningsseksjon. Fakultetet vil sørge for formell oppnevning av bedømmelsekomiteen

Forslag til bedømmelseskomité utarbeides av kandidatens hovedveileder i samråd med instituttet og  leveres til fakultetet senest samtidig med søknad om bedømming.

De foreslåtte medlemmene skal ha akseptert oppdraget før forslaget sendes til fakultetet. En tentativ disptuasdato, som passer for komiteen, skal også følge forslaget.

 

Bedømmelseskomiteens sammensetning

Ett av medlemmene skal være tilsatt ved NTNU. Det lokale medlemmet vil vanligvis bli oppnevnt som administrator av komiteen

Det skal foreslås leder/administrator av komiteen, vanligvis den lokale representanten. Den som foreslås bør ha kjennskap til regelverket og prosedyrene ved NTNU. De som
oppnevnes for første gang ved NTNU, bør få oppfølging av en mentor.

Begge kjønn skal være representert i komiteen, og da som 1. eller 2. opponent. Dersom dette ikke er mulig skal det begrunnes og vises til navn på minst 3 forespurte personer av det underrepresenterte kjønn.

Det må ikke være tvil om medlemmenes habilitet i forhold til doktoranden og doktorandens
veiledere.

I vurdering av komitémedlemmers habilitet, skal sampublisering med doktoranden alltid
vurderes som inhabilitet, likeså sampublisering med doktorandens veiledere i den periode
doktorgradsprosjektet er gjennomført. Se Forvaltningslovens kapittel II, §§ 6 - 10, om
ugildhet.

En opponent kan som hovedregel bare oppnevnes for maksimum to kandidater fra samme
hovedveileder innenfor en tidsperiode på fem år.

 

Administrators ansvar

 • å sørge for at arbeidet kommer raskt i gang
 • å organisere komiteens arbeid og avklare arbeidsfordelingen mellom komitémedlemmene
 • å finne en tentativ dato for disputas og prøveforelesning dersom denne ikke allerede er fastsatt. Dato skal meddeles fakultetets saksbehandler, som vil bistå med bestilling av auditorium og andre nødvendige ressurser.
 • passe på at tidsrammen for komitéarbeidet overholdes
 • å samordne (sammenskrive) komiteens samlede innstilling 

 

Prosedyrer

Søknad om å få avhandlingen bedømt og forslag til bedømmelseskomité behandles ved fakultetet etter innstilling fra instituttet (fortløpende, ingen frister). MH-fakultetet sender avhandlingen med vedlegg til den oppnevnte bedømmelseskomiteen. 

Etter at komitéen er oppnevnt, vil kandidaten bli underrettet om komiteens sammensetning. All korrespondanse til og fra bedømmelseskomiteen skal deretter gå via fakultetet, og ikke direkte mellom veileder/kandidat og komiteen.

Komiteen gis normalt en frist på 2 måneder til å levere sin innstilling, dersom ikke annet er avtalt.

Det presiseres at bedømmelseskomiteen skal avgi sin skriftlige vurdering kun på bakgrunn av det innleverte arbeidet. Dersom et manuskript blir akseptert eller publisert underveis i evalueringsprosessen, skal det innleverte manuset legges til grunn for bedømmelseskomiteens vurdering.

Bedømmelseskomiteen kan kreve å få fremlagt kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon.

Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av innlevert avhandling og eventuelt tilleggsmateriale anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger.
 

Bedømmelseskomiteens innstilling

Bedømmelseskomiteen avgir en begrunnet innstilling med en klar konklusjon om doktorgradsarbeidet er verdig til å forsvares eller ikke. 

Bedømmelseskomiteens innstilling skal stiles til fakultetet. Fakultetet vil videresende innstillingen til kandidaten på e-post så fort det lar seg gjøre.

Kandidaten gis en frist på inntil ti dager til å fremme skriftlige merknader. Eventuelle merknader/aksept stiles til phd@mh.ntnu.no

 

Universitets- og høgskolerådets veiledning, norsk og engelsk versjon:

Når avhandlingen er blitt funnet verdig for forsvar, kan planleggingen av trykkeprosessen starte.

Rettinger

Hvis du vil gjøre endringer i den innleverte avhandlingen, må du først søke om tillatelse fra fakultetet. En slik søknad skal inneholde en tydelig oversikt over endringer med henvisning til sidetall og avsnitt. Den skal inneholde nøyaktig redegjørelse over ny versus gammel setning. 

Du kan bare rette opp formelle feil (grammatikk, språk o.l.) én gang etter at avhandlingen er innlevert. Endringer av faglig karakter vil ikke bli godkjent. 

Manus/artikler som måtte bli godkjent etter innlevering er underlagt de samme reglene som ovenfor.

Trykkekostnader

Trykkekostnadene skal primært dekkes av kandidatens driftsmidler. Spørsmål om finansiering av trykkingen skal rettes til kandidatens institutt.

Bestille trykking

Doktorgradsavhandlinger fra NTNU har en standard lay-out med grått omslag. Les mer om trykkeprosessen på følgende side: Trykking av oppgaver

I den trykte avhandlingen skal det påføres ISBN/ISSN serienummer. Kandidaten skal følge retningslinjene for påføring av serienummer: ISBN provider

Pliktavlevering

Etter godkjenning skal det innleveres 80 eksemplarer av avhandlingen til fakultetet. Fra de 80 eksemplarer besørger fakultetet pliktavleveringer til Medisinsk bibliotek ved NTNU (1 eks) Nasjonalbiblioteket i Rana (5 eks), bedømmelseskomiteen (3 eks) og til publikum på disputasen (ca 70 eks). Avhandlingen skal normalt være offentlig tilgjengelig senest tre uker før disputasen avholdes. 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen på norsk

Foran i trykt utgave av avhandlingen (etter tittelside) skal det settes inn et norsk sammendrag inntil 1 A4-side. Sammendraget skal sendes elektronisk til trykkeriet sammen med resten av filene til avhandlingen.

Sammendraget skal være populærvitenskapelig. Det skal i hovedsak presentere resultatene av forskningsarbeidet. Dette etterfølges av en kort omtale av bakgrunnen for og oppbyggingen av forskningsprosjektet, samt kort om metodikk.

Som overskrift angis norsk tittel på avhandlingen og en kort "tematisk tittel", også på norsk. Avslutningsvis angis tid og sted for disputas, gradsbetegnelse, institutt-tilhørighet, veiledere og eventuelt finansieringskilde.

Mal for norsk sammendrag (docx)

Kort «tematisk» tittel til annonsering av disputasen

Når disputasen annonseres skal meldingen skal fange interessen hos andre enn de som kjenner fagområdet fra før. Derfor skal du i tillegg skrive en kort og beskrivende tittel på norsk, siden avhandlingens faktiske tittel i ofte vil være komplisert og vanskelig tilgjengelig. Det kan gjerne være en mer overordnet og generell tittel enn originaltittelen, som gjør temaet lettere å forstå.

Her er noen eksempler:

 1. Opprinnelig tittel: “Cervical cancer screening among immigrants in Norway: Challenges, possibilities and the effect of an intervention.” En kortere «tematisk» tittel kan være: «Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge»
 2. Opprinnelig tittel: "Late-stage prostate cancer and prostate cancer mortality- a population-based study". Kortere «tematisk» tittel kan være: «Framskreden prostatakreft og prostatakreftdødelighet»
 3. Opprinnelig tittel: "Hemiarthroplasty for Femoral Neck Fracture; Results of surgical approach, fixation method, and stem design reported to the Norwegian Hip Fracture Register". Kortere «tematisk» tittel kan være: «Hemiproteseoperasjon ved lårhalsbrudd»

Hvordan skrive populærvitenskapelig? Her er noen tips:

 • Tenk igjennom hvem som trenger å vite om funnene i din doktorgrad utenfor fagfeltet ditt? Er det pasienter, politikere, helsepersonell eller «mannen i gata»? Det er disse du skal skrive for, og de vil vite hvilken betydning funnene dine har for dem. Hva trenger de å vite?
 • Forklar (eller unngå) faguttrykk og fremmedord.
 • Bruk korte setninger
 • Bruk et aktivt språk hvor det er tydelig hvem som handler, for eksempel: «Jeg har undersøkt» i stedet for «doktoravhandlingen min tar for seg».
 • La de viktigste poengene komme fram tidlig i teksten.

NTNUs digitale arkiv

Doktoravhandlinger på nett, pliktig avlevering til NTNUs digitale arkiv: Du trenger ikke sende selve avhandlingen til biblioteket. Biblioteket mottar automatisk alle avhandlinger fra trykkeriet og lagrer dem digitalt i NTNU Open.

Selv om Biblioteket har mottatt og lagret avhandlingen din digitalt i NTNU Open er den ikke åpent tilgjengelig (Open access - OA) før du har sendt inn en forfatteravtale, les mer om dette på Innsida: NTNU Open.

Prøveforelesning for  ph.d. (én prøveforelesning)

Kandidaten får oppgitt emne på prøveforelesning 10 virkedager før prøveforelesningen skal holdes. Prøveforelesning holdes normalt samme dag som disputasen. Prøveforelesningen er satt til 45 minutter slik at fem minutter kan benyttes til spørsmål og eventuell diskusjon. 

Prøveforelesninger for dr.philos. (to prøveforelesninger)

Kandidaten melder tittel på selvvalgt emne til MH-fakultetet én måned før disputasen. Kandidaten får oppgitt emne på prøveforelesning 10 virkedager før prøveforelesningen skal holdes. Kandidaten avgjør selv i hvilken rekkefølge prøveforelesningene holdes. Prøveforelesningene holdes normalt dagen før disputasen fortrinnsvis innenfor kontortid, men kan, om praktisk mulig, holdes samme dag som disputas. Prøveforelesningene er satt til 45 minutter slik at fem minutter kan benyttes til spørsmål og eventuell diskusjon. 

 

Ramme for doktordisputas

Doktordisputasen markerer avslutningen på forskerutdanningen. Den er også universitetets ansikt utad som forskningsinstitusjon. Universitetet legger vekt på å gi disputasene en verdig ramme.

Dette kommer til uttrykk i følgende elementer:

Valg av lokale

Fakultetsadministrasjonen reserverer egnede lokaler som gir rom for et offentlig publikum til prøveforelesninger og disputas. Blomsteroppsats bestilles av fakultetsadministrasjonen som settes i auditoriet og markerer anledningen. Denne får doktoranden med seg som en hilsen fra fakultetet.

Antrekk

Pent antrekk er forventet både av doktoranden og bedømmelseskomiteens medlemmer. Lederen av disputasen, dekanen - eller den han/hun har utpekt som sin stedfortreder - bærer dekankappen under disputasen.

Seremoniell struktur

Prøveforelesning og disputas åpnes ved at disputasleder, komitémedlemmene og doktorgrads- kandidat går i prosesjon inn i auditoriet. Når prosesjonen kommer inn i disputasrommet reiser forsamlingen seg.

Rekkefølgen i prosesjonen prøveforelesning innmarsj:
Disputasleder, 1., 2., 3. opponent og doktorand. (utmarsj omvendt, men disputasleder går gjerne ut først).

Rekkefølgen i prosesjonen disputas innmarsj:
Disputasleder, doktorand, 3., 2. og 1. opponent (utmarsj omvendt). Disputasleder går direkte til talerstolen, mens resten av prosesjonen går til sine plasser.

Disputasleders funksjon ved prøveforelesning

Dekan/settedekan introduserer prøveforelesningen på grunnlag av manus utformet av fakultetsadministrasjonen. Etter prøveforelesningen(e) opplyser dekan om tid og sted for disputasen. Prøveforelesningen har en varighet på 45 minutter.

Alle medlemmene av den sakkyndige komiteen skal være til stede under prøveforelesningen(e). (Dersom en av de sakkyndige ikke møter til prøveforelesningen på grunn av plutselige oppståtte omstendigheter, kan Dekan oppnevne en settesakkyndig for prøve- forelesingen). Umiddelbart etter prøveforelesningen(e) avgjør komiteen om forelesningen(e) kan godkjennes. Dersom bedømmelseskomiteen finner prøveforelesningen tilfredsstillende, skal doktoranden forsvare avhandlingen i disputas.

Disputasleders funksjon ved disputasen

Disputasleder skal bære dekankappen ved disputasen. Kappen bringes/hentes av fakultetsadministrasjonen.
Disputasens generelle forløp: I pausen mellom prøveforelesningen og disputasen bør disputasleder avklare med kandidaten og opponentene hvordan disputasen i hovedtrekk skal gjennomføres rent praktisk. Grunntrekkene i disputasen er som følger:

 1. Prosesjon
 2. Disputasleders introduksjon
 3. Kandidaten får 20-30 minutter til en kortfattet oversikt over avhandlingens viktigste forskningsbidrag.
 4. Førsteopponent åpner drøftingene. Denne sekvensen tar som regel ca 45 minutter, men helst ikke mer enn en time.
 5. Eventuell pause på ca 10 minutter. Før pause annonserer disputasleder at de som ønsker å ta ordet som opponenter ex auditorio melder fra til disputasleder i denne pausen.
 6. Eventuelle opponenter ex auditorio får ordet i rimelig grad, men det gis bare plass til kortfattede innlegg/spørsmål.
 7. Andreopponenten får ordet. Denne sekvensen bør ikke bli lenger enn 45 minutter.
 8. Når andreopponenten signaliserer at han/hun er ferdig, erklærer disputasleder disputasen for avsluttet og meddeler forsamlingen at resultatet vil bli rapportert til Dekan. Kandidaten vil bli gitt anledning til avsluttende ord og det er vanlig med takk til fakultet, veiledere, komiteen, fagmiljø.

Sosial markering

Instituttene inviterer til en liten markering etter endt disputas og ansvarlig kontaktperson ved instituttet tar kontakt med kandidaten for å avtale rammer/ønsker om hvordan markering skal skje.

Noen kandidater ønsker å markere disputasdagen med å invitere disputasens leder, bedømmelseskomiteen, veileder(ne), kollegaer fra fagmiljø til en middag eller sosial samling etter at disputasen er gjennomført. Til denne inviteres normalt også familie og venner av doktoranden. Denne markeringen er å anse som et privat arrangement.

Måltidet kalles vanligvis doktormiddag, men det må ikke nødvendigvis at være en middag. Det kan også være en lunsj eller en uformell sammenkomst rett etter disputasen. Dette er nå helt opp til doktoranden selv. Det er også doktoranden som bestemmer hvem, utover disputasleder, komité og veileder(e), som skal inviteres.

Taler under doktormiddagen

Doktormiddagen er en gest overfor komiteen og veiledere, som takk for innsatsen. Dette bør gjenspeiles i talene.

Etter at det er ønsket velkommen til bords, bør verten, altså doktoranden, avholde en tale hvor han eller hun takker NTNU/fakultet, komiteen, veiledere og fagmiljø.

Neste tale skal avholdes av disputasleder, som ønsker doktoranden velkommen som doktor, med den rett det gir til å undervise ved fakultetet. Det bør også gratuleres med vel gjennomført doktorgradsutdanning. Som representant for universitetet bør disputasleder også takke bedømmelseskomiteen for sin innsats. Denne talen bør være formell, og ha en formell stil.

De følgende talene kan være mindre formelle, dersom det er ønskelig. Det er vanlig at tredje medlem av komiteen, altså den som ikke har hatt et opponentansvar, avholder en tale, for så å bli fulgt av veileder(e) og eventuelt leder for fagmiljøet. Det kan være hyggelig å blande taler fra fagpersoner og familie/venner, for å få variasjon.

Bestemmelser om skattefradrag doktormiddag

Visse kostnader i forbindelse med doktorgrad ved norsk universitet eller høyskole er fradragsberettiget. Dette omfatter blant annet utgifter i forbindelse med doktorgradsmiddagen. Du får kun fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner. Fradragene kommer i tillegg til minstefradraget, se skatteetatens nettsider.

Tildeling av doktograd

Vedtak om bestått doktorgradsprøve. Bedømmelseskomiteen sender sin anbefaling til fakultetet. På bakgrunn av anbefalingen vil Dekan avgjøre om graden skal tildeles. Kandidaten tilskrives om vedtaket.

Vitnemål. Etter at graden er tildelt, vil Fakultetet sende ut et vitnemål. Kandidaten må selv sørge for å legge inn korrekt postadresse i StudentWeb.

Doktorpromosjon: NTNU har doktorpromosjon to ganger i året. Doktorpromosjon er en høytidelig seremoni for alle som har fått sin doktorgrad etter å ha gjennomført forskerutdanning ved universitetet, den høyeste utdanningen vi har. Les mer på
https://www.ntnu.no/phd/doktorpromosjonSpørsmål? Kontakt Utdanningsseksjonen

Tilbake til starten av artikkelen

KRYSSPUBLISRT ARTIKKEL: Booke disputas

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Ph.d.-reglement ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ph.d.-reglement ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Regler om opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.-programmene er gitt i NTNUs ph.d.-forskrift med utfyllende retningslinjer fra Fakultet for medisin og helsevitenskap: 

Ph.d. forskriften med fakultetet bestemmelser (pdf)

Se også andre regler og retningslinjer for ph.d. / doktorgrad