course-details-portlet

SMED8004 - Forskning, etikk og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Formålet med kurset er å gi et overordnet perspektiv på medisinsk forskning. Hva er god forskning i vid forstand? Og hvordan kan vi oppnå det? Etiske og samfunnsmessige diskusjoner omkring forskning er et gjennomgangstema, herunder også vitenskapsteoretiske, historiske og metodologiske grunnlagsdiskusjoner. Diskusjonene vil knyttes tett opp til moderne medisinsk teknologi og forskningsmiljøer som står sentralt i satsingsområdene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Kurset har en obligatorisk eksamen i form av et gruppearbeid hvor deltakerne skal utarbeide og presentere en skriftlig drøftingsoppgave med utgangspunkt i et oppgitt temaområde første kursdag. Gruppearbeidet gjøres hovedsakelig mellom 3. og 4. kursdag og presenteres muntlig på siste kursdag i plenum med umiddelbar tilbakemelding fra sensor. Eksamensgruppene skal også bidra til evaluering av andre gruppers arbeid.

Læringsutbytte

Kursets formål er å gi et overordnet perspektiv på medisinsk forskning gjennom en systematisk drøfting av de forskningsetiske, vitenskapsteoretiske, samfunnsmessige og juridiske side av forskningen og det å være forsker. Gruppearbeidet skal i tillegg gi praktisk trening i forskningsetisk refleksjon, samt samarbeid på tvers av fagdisipliner. LÆRINGSUTBYTTE: Studenten som har bestått SMED8004 kan reflektere systematisk over etiske, samfunnsmessige og vitenskapsteoretiske aspekter ved medisinsk forskning. KUNNSKAP: Etter å ha bestått emnet har studenten innsikt i forskningsetiske, metodologiske og vitenskapsteoretiske perspektiver relevant for et ph.d.-studium. FERDIGHETER: Etter å ha bestått emnet har studenten evnen til å kunne identifisere relevante og interessante forskningetiske og vitenskapsteoretiske aspekter ved egne og andres forskningsprosjekter, samt å vurdere sammenhengen mellom designet på et forskningsprosjekt og god forskning GENERELL KOMPETANSE: Etter å ha bestått emnet kan studenten innta et kritisk og konstruktivt blikk på forskningens autoritet i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsspråk i høstsemesteret er engelsk, undervisningsspråk i vårsemesteret er norsk. Fire kursdager med foredrag og diskusjon. I tillegg kommer et obligatorisk arbeidskrevende gruppearbeid (eksamen). Eksamensgruppene (4-6 medlemmer) settes sammen av kurskomitéen og presenteres første kursdag. Alle gruppemedlemmer må definere deres bidrag i den endelige eksamensbesvarelsen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger og gruppearbeid

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad, medisinstudenter opptatt på forskerlinjen.

Kursmateriell

Liste over anbefalt litteratur legges ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMED8000 5.0 VÅR 2006
MEDT8001 1.0 HØST 2007
PALC8001 2.0 HØST 2012
MN8000 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 29.11.2023 08:15 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 20.03.2024 08:15 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU