Studiets oppbygning

Master i økonomi og administrasjon

Studiets oppbygning

Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. 

 

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
BBOA4000 Bedriftsøkonomiske atferdsteorier Eksperter i team BMET4000 Vitenskapsteori, etikk og fagkritikk   Masteroppgave
Hovedprofil Metode 1 Metode 2 Masteroppgave
Hovedprofil   Hovedprofil   Hovedprofil   Masteroppgave
Valgemne/ breddekrav* Valgemne/ breddekrav* Valgemne/ breddekrav* Masteroppgave

* For å ivareta breddekravet må minst et av valgemnene være fra en annen hovedprofil

Du kan velge mellom følgende hovedprofiler:

Hovedprofil velges på StudentWeb innen 1. september første studieår

  • Business Analytics (BAN)
  • Finansiering og investering  FIN)
  • Markedsføring (MF)
  • Strategi, organisasjon og ledelse (SOL)
  • Økonomistyring (ØS)

Se studiehåndbok 2023/24 for oppsett av de ulike hovedprofilene, og oversikt over valgemner

 

Fordeling mellom ulike fagkategorier

Fellesemner (22, 5 sp)
Dette er emner som er obligatorisk for alle profilene. De er fordelt på første, andre og tredje semester. Til sammen utgjør de 22, 5 studiepoeng. 

Metodeemner (15 sp)
Det er et generelt krav om at alle studentene minimum skal ha to metodeemner – til sammen 15 sp. De enkelte hovedprofilene fastsetter retningslinjer for studentens frihet til å velge metodeemner.

Hovedprofilemner (30 sp) og masteroppgave (30 sp)
Hovedprofilen består av minimum fire emner fra den aktuelle profilen i tillegg til masteroppgaven. Til sammen utgjør dette 60 sp. Den enkelte hovedprofilen fastsetter retningslinjer for hvilke emner du kan velge innenfor hovedprofilen. 

Valgemner (22,5 sp)
Alle studentene skal ta tre valgemner – til sammen 22,5 studiepoeng. For å ivareta breddkravet må minst et emne velges fra en annen hovedprofil.


Ved valg av emner fra et annet institutt enn NTNU Handelshøyskolen, eller fra en annen utdanningsinstitusjon, må dette søkes om skriftlig til administrasjonen. Kriterier for å få godkjent eksterne emner er at de er på masternivå og at de er relevante for mastergraden/siviløkonomutdanningen.
 

Progresjonskrav
Eksamen i obligatoriske emner, samt nødvendige eksamener i hovedprofil og metode må være bestått innen oppmeldingsfristen til eksamen for å skrive masteroppgave i avsluttende semester.

En student som står til rest med inntil 7,5 studiepoeng kan etter søknad gis anledning til å starte på masteroppgaven dersom det kan dokumenteres tungtveiende forhold som tilsier dette.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan