Hva lærer jeg

Master i økonomi og administrasjon

Hva lærer du?

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder fram til graden master i økonomi og administrasjon og gir rett til tittelen Siviløkonom.

Studiet kvalifiserer til krevende jobber i næringsliv og forvaltning, som for eksempel konsulentoppgaver og utrednings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv. Masterstudiet er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og kvalifiserer til videre doktorgradsstudier og forskerkarriere. 


Masterstudentene på siviøkonomstudiet spesialiserer seg innenfor et de følgende fem områdene:

Business Analytics - Ny hovedprofil fra høsten 2020
Studentene får innsikt i hvordan kvantitative analyser, digitale verktøy og big data kan brukes til å forstå forskjellige sider av næringslivet.
 


Finansiering og investering
Studentene får innsikt i og forståelse av finansielle teorier, beslutning under usikkerhet og risikovurdering.


Markedsføring
Studentene får innsikt i og forståelse av ulike typer relasjoner mellom bedrift og marked, markedsanalyse, kommunikasjon og merkevarebygging.


Strategi, organisasjon og ledelse
Studentene får innsikt i og forståelse av utvikling og endring i organisasjoner, ledelsesmessige utfordringer og bedriften som strategisk aktør.


Økonomistyring
Studentene får innsikt i og forståelse av bredden i bedriftsøkonomisk teori, med spesielt fokus på styring av økonomiske ressurser. 


Siviløkonomstudiet gir allsidige karrieremuligheter og kvalifiserer til krevende jobber innenfor privat og offentlig sektor. Siviløkonomstudiet er forskningsbasert og kvalifiserer til opptak på doktorgradsstudier innen økonomi.

Studieprogrammet gir graden Master i økonomi og administrasjon, og rett til å benytte tittelen siviløkonom. 
 
Kunnskap: 

  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om relevante teorier og empiri innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet
  • Ha bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale bedriftsøkonomiske problemstillinger og kunne anvende kunnskapen på nye områder
  • Ha solid kompetanse innen vitenskapelig metodikk

 
Ferdigheter: 

  • Være i stand til selv å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren
  • Være i stand til å forstå og analysere ulike bedriftsøkonomiske problemstillinger
  • Kunne evaluere relevante fremgangsmåter og reflektere over de valg som tas i ulike beslutningssituasjoner

 
Generell kompetanse: 

  • Ha tilegnet seg innsikt i kritisk tenkning for å kunne kommunisere og samarbeide på tvers av fagområder
  • Ha opparbeidet seg et godt grunnlag for å kunne reflektere over etiske problemstillinger i lys av krav til samfunnsansvar og bærekraft
  • Ha solid grunnlag til å forstå sin profesjon i en digital kontekst
  • Kunne være en konstruktiv ressurs i innovasjonsprosesser