Executive Master

Master of Technology Management

– Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og går over fire semester (to år):

 • 1. og 2. semester: Fagdel (30 studiepoeng)
 • 3. semester: Internasjonalt semester/spesialisering (30 studiepoeng)
 • 4. semester: Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Studiet har oppstart månedsskiftet januar-februar hvert år.  Maksimal studietid er tre år, og studentene kan ikke være i ett og samme semester mer enn ett år, permisjoner fratrukket.


1. og 2. semester: Fagdel

Fagdelen består av to kurs og hvert kurs har tre samlinger. Samlingene representerer en innbyrdes tematisk kronologi hvor vi starter med grunnleggende forståelse av organisasjoner, ledelse, strategi, investeringer og økonomistyring. Videre tar vi for oss hvordan en som leder legger til rette for økt innovasjon, entreprenørskap, utvikling av nye produkter og tjenester og markedsføringen av disse før vi avslutter med hvordan dette kan gjennomføres i en global forretningskontekst.

Emnekode Kurs Studiepoeng
MTS6510 Strategi, organisasjons- og ledelsesteori, og bedriftsøkonomi 15
  Samling 1: Organisasjon og ledelse  
  Samling 2: Strategisk ledelse  
  Samling 3: Investerings- og kostnadsanalyse  
MTS6516 Endring, innovasjon og globalisering 15
  Samling 4: Innovasjon og entreprenørskap  
  Samling 5: High tech markedsføring og produktutvikling  
  Samling 6: Internasjonal handel og bærekraft  

De tre første samlingene gjennomføres i første semester og legges, med unntak av første samling som foregår i Røros, til NHH i Bergen. De tre siste samlingene gjennomføres i andre semester ved NTNU i Trondheim. Undervisningen er organisert som intensive studiesamlinger à tre dager og veksler mellom forelesninger, case-løsning og diskusjoner. Teorien blir belyst med praktiske eksempler. I tillegg tilbys et valgfritt tre dagers forkurs før modul 3 for de som ikke har tilstrekkelig økonomibakgrunn.

Etter modul 3 og 6 gis en caseeksamen på 24 timer som løses i grupper. Eksamen blir vurdert etter NHH/NTNUs ordinære karakterskala, som går fra A til F, med A som beste karakter og E som laveste beståtte karakter.

Les mer om modulene


3. semester: Internasjonalt semester/spesialisering

Tredje semesteret er du fulltidsstudent (30 studiepoeng) på mastergradsnivå ved Stanford, NUS, Chalmers eller MIT Sloan. Dersom det er vanskelig å reise ut ett helt semester, kan vi tilby en fagpakke utarbeidet av NTNU i samarbeid med våre internasjonale partnere. 

 • Stanford Center for Professional Development ved Stanford University
  Campus ved Stanford UniversityDu blir tatt opp ved Department of Science and Engineering. Der velger du emner som kvalifiserer til Stanford Graduate Certificate in Management Science and Engineering, mens du drar nytte av det innovative entreprenørskapsmiljøet i Silicon Valley.
   
 • National University of Singapore (NUS)
  Campus ved National University of SingaporeDu blir tatt opp til NUS MBA program som gjentatte ganger de siste årene er kåret til Asias beste program innen business administration. Det er en lang rekke norske bedrifter som er etablert i Singapore. Et semesteropphold ved NUS gir innblikk i østasiatisk bedriftskultur og du som velger dette alternativet vil være en ressurs for bedrifter med interesser i østen. Det er et sterkt forskningsmiljø på innovasjon og entreprenørskap ved NUS og et sterkt innslag av fag innen teknologiledelse i MBA-programmet ved NUS.
 • Chalmers Tekniska Högskola
  Chalmers er internasjonalt anerkjent både når det gjelder teknologi og industriell økonomi/teknologiledelse. Chalmers har et godt utviklet nettverk med industrien i Gøteborg området, og har en egen teknikkpark på campus hvor forskning og utvikling foregår i et miljø med både bedrifter, ansatte og studenter.  I samarbeid med professorer på Chalmers er det utarbeidet et eget opplegg for deg som velger dette studiestedet. Ved siden av ordinær sivilingeniør-utdannelse innen industriell økonomi og teknologiledelse, har Chalmers egen Entreprenörskola samt internasjonale Master's Program bl.a. innen Transportation Management og Management of Production, som det kan velges fag fra.
 • MIT Sloan School of Management
  MIT Sloan er en av verdens mest prestisjefylte institusjoner innenfor Management, spesielt med fokus på teknologi. MIT Sloan er en del av MIT-Massachusetts Institute of Technology, som er lokalisert i Boston, USA, med Harvard Business School bare tre kilometer unna. MIT Sloan tilbyr en rekke fag innenfor området Technology Managment. På masternivå og executive education har MIT Sloan mellom 40 og 50% av deltakere fra land utenfor USA.

Noen studenter kan av jobb- eller familierelaterte årsaker ikke reise fulltid til utlandet. Da kan man i stedet velge å ta en fagpakke bestående av kurs fra NTNU sammen med samlingsbaserte kurs fra våre internasjonale samarbeidspartnere. Det er også åpning for å velge kurs utenfor denne fagpakken så lenge det oppfyller programmets krav til faglig kvalitet og omfang. Innholdet i fagpakken vil variere noe fra år til år, basert på hva universitetene tilbyr av samlingsbaserte kurs, men skal oppfylle de samme kravene til faglig retning, kvalitet og omfang som alternativet med fulltidsstudium.

Bosted i utlandet

Bosted ordnes i utgangspunktet av den enkelte deltager, men studieprogrammet er godt informert om muligheter og prosedyrer og vil informere om dette i god tid før utreise. Det er fullt mulig å ta med familie og barn. Tidligere deltakere har gode erfaringer med barn både i barnehager og skoler ved MIT Sloan, Standford og Chalmers. I Singapore er det også gode internasjonale skoler og barnehager. For de som velger deltidsløsningen er opphold som regel en del av kurspakken som tilbys fra studiestedet. 


4. semester: Masteroppgaven

Deltakerne arbeider i siste semester individuelt eller i grupper med sin masteroppgave hvor de - med utgangspunkt i nyervervet kunnskap - analyserer konkrete problemstillinger fra egen arbeidssituasjon. Arbeidet foregår under veiledning. Arbeidsbelastningen er 30 studiepoeng.

Masteroppgaven skal primært skrives med tema i en problemstilling i egen bedrift. Forretningsplaner eller valgte reelle problemstillinger kan også være aktuelle for selvstendige deltakere uten forankring i egen bedrift, men det er et absolutt krav at problemstillingen foruten å oppfylle akademiske krav for en mastergrad representerer praktiske problemstillinger. Krav til oppgaven er som for en vanlig masteroppgave ved NTNU med arbeidsbelastning 30 studiepoeng. Deltakerne gis noe lenger frist, ettersom de er i full jobb ved siden av skrivingen.

Det stimuleres til vitenskapelig publisering av masteroppgavene.

Masterseminar

Det arrangeres to én-dagsseminarer i metode og oppgaveskriving til forberedelse og støtte til arbeidet med masteroppgaven. Det første seminaret skal gi studentene en forståelse av de krav og det arbeidsomfang skriving av en masteroppgave innebærer, samt gjøre dem i stand til å legge opp en fornuftig proposal og disposisjon for oppgaven. Studentene skal dessuten vite hvordan arbeidet med oppgaven kan legges opp for en mest mulig effektiv skriveprosess.

Det vil i tillegg til seminaret tilbys en felles samling underveis i masterprosessen for å hjelpe fremdriften i arbeidet.

Innhold:

 • Hva forventes av en masteroppgave i MTM? Krav til teori og bruk av referanser.
 • Hva innebærer det uttalt kravet at masteroppgaven skal ha ”en praktisk karakter”?
 • Hvordan balanseres dette kravet mot de formelle akademiske krav til en masteroppgave?
 • Hvordan forventes det at forholdet mellom teori og empiri er?
 • Hvordan gjennomføre feltstudien; kvalitative og kvantitative forskningsmetoder?
 • Hvilke krav stilles til statistiske analyser?
 • Anbefalt layout og disposisjon.
 • Hvordan jobbe effektivt med en omfattende skriveprosess ved siden av full jobb?

Tidsplan

Samlinger våren 2017:

 • Samling 1 – Organisasjon og ledelse: 17. - 20. januar 2017, Røros
 • Samling 2 - Strategisk ledelse: 15. - 17. februar 2017, Bergen
 • Forkurs Økonomi : 15. - 17. mars 2017, Bergen
 • Samling 3 – Investerings- og kostnadsanalyse: 26. - 28. april, Bergen

Samlinger høsten 2017:

 • Samling 4 – Innovasjon og entreprenørskap: 6. - 8. september 2017, Trondheim
 • Samling 5 – High tech markedsføring og produktutvikling 2017: 18. - 20. oktober
 • Samling 6 – Internasjonal handel og bærekraft: 15. - 17. november 2017

Vi tar forbehold om at datoene kan bli endret. 


Thu, 06 Jul 2017 14:12:45 +0200