Studiets oppbygning

Technology Management - Erfaringsbasert masterprogram

Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og går over fire semester (to år):

 • 1. og 2. semester: Fagdel (30 studiepoeng)
 • 3. semester: Internasjonalt semester/spesialisering (30 studiepoeng)
 • 4. semester: Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Studiet har oppstart månedsskiftet januar-februar hvert år.  Maksimal studietid er tre år, og studentene kan ikke være i ett og samme semester mer enn ett år, permisjoner fratrukket.


1. og 2. semester: Fagdel

Fagdelen består av to kurs på 15 studiepoeng hver, og hvert kurs har tre samlinger. Samlingene representerer en innbyrdes tematisk kronologi hvor vi starter med grunnleggende forståelse av organisasjoner, ledelse, strategi, investeringer og økonomistyring. Videre tar vi for oss hvordan en som leder legger til rette for økt innovasjon, entreprenørskap, utvikling av nye produkter og tjenester og markedsføringen av disse før vi avslutter med hvordan dette kan gjennomføres i en global og bærekraftig forretningskontekst.

 • Strategi, organisasjons- og ledelsesteori, og bedriftsøkonomi MTS6510
  • Samling 1: Organisasjon og ledelse
  • Samling 2: Strategisk ledelse
  • Samling 3: Investerings- og kostnadsanalyse
 • Endring, innovasjon og globalisering MTS6516
  • Samling 4: Innovasjon og entreprenørskap
  • Samling 5: High tech markedsføring og produktutvikling
  • Samling 6: Internasjonal handel og bærekraft

Den første samlingen legger vekt på å legge til rette for et godt klassemiljø og denne gjennomføres i Trondheim.

Resten av samlingene i vårsemesteret legges til NHH i Bergen. De to første samlingene i høst-semesteret gjennomføres ved NTNU i Trondheim, mens den siste samlingen gjennomføres i Oslo. Undervisningen er organisert som intensive studiesamlinger à tre dager og veksler mellom forelesninger, case-løsning og diskusjoner. Vi legger stor vekt på den praktiske anvendelsen av det faglige materialet som gjennomgås på samlingene. Mange deltakere anvender derfor kunnskapen de tilegner seg i prosjekter på sin arbeidsplass allerede det første året.

I tillegg til de obligatoriske samlingene nevnt over tilbys et valgfritt tre dagers forkurs på NHH før samling 3 for de som ikke har tilstrekkelig økonomibakgrunn.

Etter modul 3 og 6 gis en heldags caseeksamen som løses i grupper. Eksamen blir vurdert etter NHH/NTNUs ordinære karakterskala, som går fra A til F, med A som beste karakter og E som laveste beståtte karakter.

Les mer om innholdet i fagsamlingene/modulene


3. semester: Internasjonalt semester

Les mer om mulighetene for studieopphold i utlandet her.


4. semester: Masteroppgaven

Deltakerne arbeider i siste semester individuelt eller i grupper med sin masteroppgave hvor de - med utgangspunkt i nyervervet kunnskap - analyserer konkrete problemstillinger fra egen arbeidssituasjon. Arbeidet foregår under veiledning. Arbeidsbelastningen er 30 studiepoeng.

Masteroppgaven skal primært skrives med tema i en problemstilling i egen bedrift. Forretningsplaner eller valgte reelle problemstillinger kan også være aktuelle for selvstendige deltakere uten forankring i egen bedrift, men det er et absolutt krav at problemstillingen foruten å oppfylle akademiske krav for en mastergrad representerer praktiske problemstillinger. Krav til oppgaven er som for en vanlig masteroppgave ved NTNU med arbeidsbelastning 30 studiepoeng. Deltakerne gis noe lenger frist (6 måneder), ettersom de er i full jobb ved siden av skrivingen.

Det stimuleres til vitenskapelig publisering av masteroppgavene.

Masterseminar

Det arrangeres to én-dagsseminarer i metode og oppgaveskriving til forberedelse og støtte til arbeidet med masteroppgaven. Det første seminaret skal gi studentene en forståelse av de krav og det arbeidsomfang skriving av en masteroppgave innebærer, samt gjøre dem i stand til å legge opp en fornuftig proposal og disposisjon for oppgaven. Studentene skal dessuten vite hvordan arbeidet med oppgaven kan legges opp for en mest mulig effektiv skriveprosess.

Det vil i tillegg til seminaret tilbys en felles samling underveis i masterprosessen for å hjelpe fremdriften i arbeidet.

Innhold:

 • Hva forventes av en masteroppgave i MTM? Krav til teori og bruk av referanser.
 • Hva innebærer det uttalt kravet at masteroppgaven skal ha ”en praktisk karakter”?
 • Hvordan balanseres dette kravet mot de formelle akademiske krav til en masteroppgave?
 • Hvordan forventes det at forholdet mellom teori og empiri er?
 • Hvordan gjennomføre feltstudien; kvalitative og kvantitative forskningsmetoder?
 • Hvilke krav stilles til statistiske analyser?
 • Anbefalt layout og disposisjon.
 • Hvordan jobbe effektivt med en omfattende skriveprosess ved siden av full jobb