Master of Technology Management

Executive Master

Master of Technology Management

– Studiets oppbygning

Løpende opptak og koronainformasjon

Løpende opptak og koronainformasjon

MTM har fortsatt noen ledige plasser, og det er nå løpende opptak ut januar 2021.​​​​
​​​​​​
​​​​​​​Fysiske samlinger er svært viktig i MTM-programmet, og vi vil gjøre det vi kan for å få gjennomført fysiske samlinger våren 2021 med godt smittevern.

Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og går over fire semester (to år):

 • 1. og 2. semester: Fagdel (30 studiepoeng)
 • 3. semester: Internasjonalt semester/spesialisering (30 studiepoeng)
 • 4. semester: Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Studiet har oppstart månedsskiftet januar-februar hvert år.  Maksimal studietid er tre år, og studentene kan ikke være i ett og samme semester mer enn ett år, permisjoner fratrukket.


1. og 2. semester: Fagdel

Fagdelen består av to kurs og hvert kurs har tre samlinger. Samlingene representerer en innbyrdes tematisk kronologi hvor vi starter med grunnleggende forståelse av organisasjoner, ledelse, strategi, investeringer og økonomistyring. Videre tar vi for oss hvordan en som leder legger til rette for økt innovasjon, entreprenørskap, utvikling av nye produkter og tjenester og markedsføringen av disse før vi avslutter med hvordan dette kan gjennomføres i en global og bærekraftig forretningskontekst.

Emnekode Kurs Studiepoeng
MTS6510 Strategi, organisasjons- og ledelsesteori, og bedriftsøkonomi 15
  Samling 1: Organisasjon og ledelse  
  Samling 2: Strategisk ledelse  
  Samling 3: Investerings- og kostnadsanalyse  
MTS6516 Endring, innovasjon og globalisering 15
  Samling 4: Innovasjon og entreprenørskap  
  Samling 5: High tech markedsføring og produktutvikling  
  Samling 6: Internasjonal handel og bærekraft  

Den første samlingen legger vekt på å legge til rette for et godt klassemiljø og denne gjennomføres i 2021 i Trondheim. Resten av samlingene i vårsemesteret legges til NHH i Bergen. De tre siste samlingene i høst-semesteret gjennomføres ved NTNU i Trondheim. Undervisningen er organisert som intensive studiesamlinger à tre dager og veksler mellom forelesninger, case-løsning og diskusjoner. Vi legger stor vekt på den praktiske anvendelsen av det faglige materialet som gjennomgås på samlingene. Mange deltakere anvender derfor kunnskapen de tilegner seg i prosjekter på sin arbeidsplass allerede det første året.

I tillegg til de obligatoriske samlingene nevnt over tilbys et valgfritt tre dagers forkurs på NHH før samling 3 for de som ikke har tilstrekkelig økonomibakgrunn.

Etter modul 3 og 6 gis en caseeksamen på 24 timer som løses i grupper. Eksamen blir vurdert etter NHH/NTNUs ordinære karakterskala, som går fra A til F, med A som beste karakter og E som laveste beståtte karakter.

Les mer om modulene


3. semester: Internasjonalt semester/spesialisering

Tredje semesteret er et internasjonalt semester. Vi anbefaler fulltidsløsningen hvor du studerer på fulltid på mastergradsnivå ved noen av våre primære samarbeidsuniversitet - MIT Sloan School of Management, National University of Singapore eller Chalmers. Dersom det er vanskelig å reise ut et helt semester, kan vi tilby en fagpakke utarbeidet av NTNU i samarbeid med våre internasjonale partnere IfM ved University of Cambridge eller Syd-Danske Universitet i Odense. 

 • MIT Sloan School of Management
  Foto fra campus ved MiT Sloan School of ManagementMIT Sloan er en av verdens mest prestisjefylte institusjoner innenfor Management, spesielt med fokus på teknologi. MIT Sloan er en del av MIT-Massachusetts Institute of Technology, som er lokalisert i Boston, USA, med Harvard Business School bare tre kilometer unna. MIT Sloan tilbyr en rekke fag innenfor området Technology Management og som Visiting Fellow har du også tilgang til kurs ved Harvard Business School. På masternivå og executive education har MIT Sloan mellom 40 og 50% av deltakere fra land utenfor USA.
 • National University of Singapore (NUS)
  Foto av campus ved National University of SingaporeDu blir tatt opp til NUS MBA program som gjentatte ganger de siste årene er kåret til Asias beste program innen business administration. Det er en lang rekke norske bedrifter som er etablert i Singapore. Et semesteropphold ved NUS gir innblikk i østasiatisk bedriftskultur og du som velger dette alternativet vil være en ressurs for bedrifter med interesser i østen. Det er et sterkt forskningsmiljø på innovasjon og entreprenørskap ved NUS og et sterkt innslag av fag innen teknologiledelse i MBA-programmet ved NUS.
 • Chalmers Tekniska Högskola
  Foto fra campus ved Chalmers Tekniska HögskolaChalmers er internasjonalt anerkjent både når det gjelder teknologi og industriell økonomi/teknologiledelse. Chalmers har et godt utviklet nettverk med industrien i Gøteborg området, og har en egen teknikkpark på campus hvor forskning og utvikling foregår i et miljø med både bedrifter, ansatte og studenter. I samarbeid med professorer på Chalmers er det utarbeidet et eget opplegg for deg som velger dette studiestedet. Ved siden av ordinær sivilingeniør-utdannelse innen industriell økonomi og teknologiledelse, har Chalmers egen Entreprenörskola samt internasjonale Master's Program bl.a. innen Transportation Management og Management of Production, som det kan velges fag fra.

Dersom du velger deltidsløsningen kan man i stedet velge å ta en fagpakke bestående av kurs fra NTNU sammen med samlingsbaserte kurs fra våre internasjonale samarbeidspartnere IfM ved Univeristy of Cambridge eller Syd-Danske Universitet i Odense. Det er også åpning for å velge kurs utenfor denne fagpakken så lenge det oppfyller programmets krav til faglig kvalitet og omfang. Innholdet i fagpakken vil variere noe fra år til år, basert på hva universitetene tilbyr av samlingsbaserte kurs, men skal oppfylle de samme kravene til faglig retning, kvalitet og omfang som alternativet med fulltidsstudium.

Bosted i utlandet

Bosted ordnes i utgangspunktet av den enkelte deltager, men studieprogrammet er godt informert om muligheter og prosedyrer og vil informere om dette i god tid før utreise. Det er fullt mulig å ta med familie og barn. Tidligere deltakere har gode erfaringer med barn både i barnehager og skoler ved MIT Sloan og Chalmers. I Singapore er det også gode internasjonale skoler og barnehager. For de som velger deltidsløsningen er opphold som regel en del av kurspakken som tilbys fra studiestedet. 


4. semester: Masteroppgaven

Deltakerne arbeider i siste semester individuelt eller i grupper med sin masteroppgave hvor de - med utgangspunkt i nyervervet kunnskap - analyserer konkrete problemstillinger fra egen arbeidssituasjon. Arbeidet foregår under veiledning. Arbeidsbelastningen er 30 studiepoeng.

Masteroppgaven skal primært skrives med tema i en problemstilling i egen bedrift. Forretningsplaner eller valgte reelle problemstillinger kan også være aktuelle for selvstendige deltakere uten forankring i egen bedrift, men det er et absolutt krav at problemstillingen foruten å oppfylle akademiske krav for en mastergrad representerer praktiske problemstillinger. Krav til oppgaven er som for en vanlig masteroppgave ved NTNU med arbeidsbelastning 30 studiepoeng. Deltakerne gis noe lenger frist (6 måneder), ettersom de er i full jobb ved siden av skrivingen.

Det stimuleres til vitenskapelig publisering av masteroppgavene.

Masterseminar

Det arrangeres to én-dagsseminarer i metode og oppgaveskriving til forberedelse og støtte til arbeidet med masteroppgaven. Det første seminaret skal gi studentene en forståelse av de krav og det arbeidsomfang skriving av en masteroppgave innebærer, samt gjøre dem i stand til å legge opp en fornuftig proposal og disposisjon for oppgaven. Studentene skal dessuten vite hvordan arbeidet med oppgaven kan legges opp for en mest mulig effektiv skriveprosess.

Det vil i tillegg til seminaret tilbys en felles samling underveis i masterprosessen for å hjelpe fremdriften i arbeidet.

Innhold:

 • Hva forventes av en masteroppgave i MTM? Krav til teori og bruk av referanser.
 • Hva innebærer det uttalt kravet at masteroppgaven skal ha ”en praktisk karakter”?
 • Hvordan balanseres dette kravet mot de formelle akademiske krav til en masteroppgave?
 • Hvordan forventes det at forholdet mellom teori og empiri er?
 • Hvordan gjennomføre feltstudien; kvalitative og kvantitative forskningsmetoder?
 • Hvilke krav stilles til statistiske analyser?
 • Anbefalt layout og disposisjon.
 • Hvordan jobbe effektivt med en omfattende skriveprosess ved siden av full jobb?

Tidsplan

Tidsplan

Samlinger våren 2021:

 • Samling 1 – Organisasjon og ledelse: 2. februar (fra lunsj) - 5. februar, Trondheim
 • Samling 2 - Strategisk ledelse: 10. - 12. mars, Bergen
 • Forkurs økonomi: 21. - 23. april, Bergen (frivillig)
 • Samling 3 – Investerings- og kostnadsanalyse: 5. - 7. mai, Bergen
 • Eksamensdato: 3. juni

Samlinger høsten 2021:

 • Samling 4 – Innovasjon og entreprenørskap: 1. - 3. september, Trondheim
 • Samling 5 – High tech markedsføring og produktutvikling, 29. september  - 1. oktober, Trondheim
 • Samling 6 – Internasjonal handel og bærekraft, 3. - 5. november, Trondheim
 • Eksamensdato: 2. desember 

 

25 aug 2020