Samlinger

Technology Management- Erfaringsbasert masterprogram

Semester 1 og 2 - samlinger


Samlinger

Semester 1 og 2 består av to kurs med tre samlinger i hver. I tillegg tilbys et forkurs i finansiell og regnskapsmessig analyse for de som har behov for det. Det gjennomføres en heldags gruppevis case-eksamen etter samling 3 og 6.

Innholdet i de seks samlingene er beskrevet under.

Samling 1: Organisasjon og ledelse

Samlingen gir deltakerne en generell innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor organisasjon, og ledelse. Det blir lagt vekt på å øve evnen til kritisk teorivurdering og praktisk problemformulering og problemløsning. Med utgangspunkt i en grunnleggende teoretisk forståelse utvikles studentenes ferdigheter til å planlegge, gjennomføre og kontrollere resultatene av ulike endrings- og utviklingstiltak.

Innhold

Samlingen presenterer organisasjonsteori både som et vitenskapelig fagområde og som et hjelpemiddel for praktisk ledelse. Faginnholdet diskuteres ut fra flere perspektiver i tråd med hva som fremkommer av historiske trender og med spesiell fokus på forholdet mellom teknologi og organisasjon. Betydningen av velfungerende relasjoner i organisasjon og endringsarbeid vektlegges og eksemplifiseres ved ulike typer team. Viktige tema er: Organisasjonsutvikling i et historisk perspektiv, hvilke fagområder bidrar til faget, ulike teorier og tilnærminger om ledelse, teorier om gruppeprosesser og hvordan man kan bygge effektive team.

Vurderingsform

Heldags gruppevis case-eksamen etter samling 3, hvorav denne samlingen utgjør en tredel. Alle hjelpemidler tillatt


Samling 2: Strategisk ledelse

På denne samlingen blir deltakerne introdusert til strategifaget og vi skal ha spesiell fokus på hvordan en kan bruke teknologi og ny kunnskap til å skape vekst. Studentene skal være i stand til å utvikle en bærekraftig forretningsstrategi og vurdere ulike vekstalternativer.

Innhold

Perspektiv på strategisk ledelse, analyse av marked, konkurranse og anvendelse av strategiske ressurser. Hovedtematikken er teknologistrategi, endringsprosesser og markedsvurderinger. I tillegg vil utvikling og endring av forretningsmodeller være et viktig tema. Undervisningen tar utgangspunkt i et rammeverk som fokuserer på bedriftens visjon, analyserer eksterne og interne forutsetninger for strategiske valg, og drøfter implementeringen av slike valg.

Vurderingsform

Heldags gruppevis case-eksamen etter samling 3, hvorav denne samlingen utgjør en tredel. Alle hjelpemidler tillatt


Forkurs i finansiell og regnskapsmessig analyse

Forkurset skal sikre at alle studenter har den nødvendige forkunnskap for å kunne få utbytte av kurs 3. En siviløkonom har ikke behov for forkurs i økonomi. Sivilingeniører, eller andre med fagutdannelse som ikke har hatt økonomikurs eller arbeidet spesielt med økonomi i en eller flere av sine stillinger, anbefales å gjennomføre forkurset. Deltakelse på forkurset er frivillig og inngår i skolepengene med unntak av reise og opphold.

Innhold

Forkurset gir en innføring i grunnleggende økonomisk teori og tar for seg regnskap og regnskaps analyse og elementær investeringsanalyse samt grunnleggende metoder for økonomisk styring. 

Vurderingsform

Ingen spesifikk prøving; oppgavene er knyttet til samling 3.


Samling 3: Investerings- og kostnadsanalyse

Studentene skal etter denne samlingen kunne utnytte ledelsessystemer til å realisere strategi samt gjennomføre lønnsomhetsanalyse av produkter, aktiviteter og kunder, lønnsomhets- og ytelsesmål for motivering og evaluering, budsjettering av kontantstrømmer, avkastningskrav, prosjektlønnsomhet og realopsjoner.

Innhold

På denne samlingen fokuseres det på en forståelse av viktige begreper og verktøy i bedriftsøkonomisk analyse. Sentralt står praktisk anvendelse. Det blir belyst hvordan økonomistyring kan være en strategisk fordel og hvordan finansielle nøkkeltall kan leses og produseres. Lønnsomhetsvurdering av prosjekter basert på verdiskapning viser hvilke aktiva som bør anskaffes/selges. Verdi av fleksibilitet vies mye oppmerksomhet. I tillegg vektlegges kartleggingsmetoder som ABC-analyser, samt balanced scorecard og andre målemetoder.

Vurderingsform

Heldags gruppevis case-eksamen etter samling 3, hvorav denne samlingen utgjør en tredel. Alle hjelpemidler tillatt.


Samling 4: Innovasjon og entreprenørskap

Denne samlingen gir studentene en innføring i sentrale teorier tilknyttet ledelse av endring med spesiell vekt på innovasjon og entreprenørskap og hvordan disse aktivitetene kan bidra til å øke bedrifters konkurransekraft. Samlingen vil omhandle hvordan teknologibasert innovasjon og entreprenørskap endrer bransjer og markeder, ledelse av innovasjonsprosesser og organisering for økt innovasjonskapasitet, åpen innovasjon og corporate entrepreneurship. Det blir lagt vekt på å øve evne til kritisk vurdering av konsepter for innovasjon og entreprenørskap samt praktisk ferdighet i å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike tilnærminger til innovasjon og entreprenørskap i både nye og etablerte organisasjoner.

Innhold

Under samlingen presenteres teori både relatert til innovasjon og entreprenørskap som vitenskapelig fagområde og som hjelpemiddel i praktisk innovasjonsarbeid. 

Vurderingsform

Heldags gruppevis case-eksamen etter samling 6, hvorav denne samlingen utgjør en tredel. Alle hjelpemidler tillatt.


Samling 5: High tech markedsføring og produktutvikling

Samlingen gir deltagerne kunnskap om markedsføring generelt, og om markedsføring av høyteknologi og produkt-/tjenesteutvikling spesielt. Kunnskapen fra samlingen skal gi deltakerne et godt utgangspunkt for å utvikle effektive markedsføringsstrategier og lede produkt- og tjenesteutvikling i praksis. 

Innhold

Denne samlingen introduserer hovedkonseptene innen markedsføring og vil ha spesiell fokus på introduksjon og markedsføring av nye teknologibaserte produkter og tjenester, samt modeller og praksis for gjennomføring av god produkt- og tjenesteutvikling. Det vektlegges videre gjennom eksempler hva som betinger en industriell suksess av ulike innovasjoner samt hvilke fenomener som eventuelt kan hindre et produkt eller tjenestes gjennomslag i markedet. Potensialet i, og etableringen av, internasjonal markedsføring og strategiske allianser er også et sentralt tema.

Vurderingsform

Heldags gruppevis case-eksamen etter samling 6, hvorav denne samlingen utgjør en tredel. Alle hjelpemidler tillatt.


Samling 6: Internasjonal handel og bærekraft

Samlingen gir deltakerne kunnskap om nasjonale og internasjonale politiske rammeverk og betingelser samt kunnskap om forhold som globale bedrifter opererer under. I tillegg er bærekraft og miljøteknologi i fokus på denne samlingen, og deltagerne vil bli utfordret til å utarbeide ny bærekraftstrategi for sine respektive organisasjoner.

Innhold

Denne samlingen behandler tema bedriftsledere vil møte i en global forretningsdrift på tvers av ulike kulturer og normer for adferd og bærekraft. Vi diskuterer forskjellige strategier for organisering av internasjonal virksomhet, etablering av globale forsynings-, produksjons-, og markedsnettverk, samt utfordringer i forbindelse med arbeid i ulike kulturer med ulik forretningsetikk. Samlingen leverer en innføring i hva bærekraft er og hvilken betydning bærekraft har i norsk og internasjonal sammenheng for norske bedrifters konkurransekraft.

Vurderingsform

Heldags gruppevis case-eksamen etter samling 6, hvorav denne samlingen utgjør en tredel. Alle hjelpemidler tillatt.