Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Studieretning energi-, prosess og strømningsteknikk

Norges største vindtunnell befinner seg på NTNU i Trondheim

Energi-, prosess og strømningsteknikk

Energi-, prosess og strømningsteknikk

Denne studieretningen omfatter hele energikjeden, fra elektrisitet, kulde- og varmeproduksjon til sluttbruk av energi i industri og bygninger. Vi arbeider med systemer basert på fornybar energi, såvel som naturgass og olje.

Forurensningsproblematikk i forhold til både det ytre miljø og innemiljø i bygninger er en sentral del av denne virksomheten. Vi arbeider for en energieffektiv norsk industri, og med foredling av norske råvarer til høyverdige og konkurransedyktige produkter.

Du vil lære hvordan man designer og drifter tekniske systemer hvor energi ofte er med i bildet. Det kan dreie seg om energibruk, energiprosessering og tekniske systemer hvor strømning er en sentral faktor.

Blant de mange problemstillinger som handler om strømningsteknikk kan vi nevne innsikt i hvordan broer, offshoreplattformer, vindturbiner og andre store konstruksjoner som er utsatt for bølger eller vind blir påvirket.

Energiproduksjon og energibruk er svært aktuelle tema både globalt og nasjonalt. Her får du studere hele energikjeden. Hvordan energi og varme produseres, og hvordan den kan utnyttes i industrielle prosesser og i bygninger. I denne sammenheng er fornybare energiressurser stadig mer i fokus.

Du vil få gode kunnskaper innenfor fagområder som varme-, kulde- og forbrenningsteknikk. Du vil lære om simulering og utvikling av klimasystemer, og du kan for eksempel arbeide med varmepumpeteknikk og modellering av fremtidens gasskraftverk.

Utfordringer finnes også innenfor transport av hydrokarboner i lange rørsystemer. Eksempler er frakt fra produksjonsmoduler under vann til prosessanlegg på land, og naturgass som fraktes i eksportledninger fra Norge til England og Kontinentet.

Denne bakgrunnen åpner for mange jobbmuligheter, eksempelvis innenfor:

 • Prosessindustri
 • Energi-/oljeselskaper
 • Engineering- og rådgivningsvirksomhet
 • Produksjonsbedrifter
 • Produktutvikling
 • Entreprenørvirksomhet
 • Næringsmiddelindustri
 • Forskning og undervisning
 • Offentlig forvaltning

Studieretningens hovedprofiler

Denne studieretningen har fire hovedprofiler å velge blant:

Hovedprofiler innen Energi-, prosess- og strømningsteknikk

Dette fordypningsområdet omfatter termiske prosesser for energikonvertering, og fokuserer på analyse, prosjektering og drift av termiske systemer og komponenter. Sentralt står utvikling og implementering av ny teknologi i termiske prosesser og anlegg på land og offshore. Vi jobber både med teoretiske problemstillinger og eksperimentelt arbeid i laboratorier.

Denne hovedprofilen er tett knyttet sammen med forskningsområdet termo- og fluiddynamikk. Bli mer kjent med området og se eksempler på masteroppgaver på nettsiden til termo- og fluiddynamikk.

Jobbmuligheter

Fagområdet gir jobbmuligheter innen et bredt spekter av industribedrifter, ingeniørselskaper, offentlig forvaltning og utdanning; prosess, olje- og gass, mekanisk, energiproduksjon, miljø, drift og vedlikehold. Eksempelvis:

 • forbrenningsteknikk; forbrenningsprosesser, industrielle brennere og kjeler
 • varme- og massetransport
 • brenselceller
 • utslipp av forurensende stoffer fra forbrenning
 • termiske strømningsmaskiner; gassturbiner, kompressorer, tilstandsanalyse
 • termisk kraftproduksjon, inkl. gasskraftverk
 • energiutbygging i u-land
 • rensemetoder og renseteknikk, CO2-innfangning
 • industriell sikkerhet.
 • Livsløpsanalyse og verdikjedebetraktning

Faglig kontaktperson: Terese Løvås

Fordypningsområdet Industriell Prosessteknikk bidrar til å kvalifisere deg til arbeidsoppgaver innenfor vår energi- og prosessindustri. Våre styrkeområder er spesielt rettet mot varmepumpende systemer, naturgass og flerfaseteknikk, og energi- og prosesseringssystemer innen næringsmiddelindustrien.

Varme- og kuldeteknikk utgjør viktige elementer innenfor mange deler av norsk (og internasjonal) industri – alt fra mikroelektronikk til olje-/gassprosessering og smelteverkindustri. Faggruppen har en vidtfavnende aktivitet som omfatter grunnleggende aspekter (termodynamikk, varme- og massetransport), utvikling av utstyr (kompressorer, varmevekslere, tørker), og analyser av sammensatte systemer (prosessintegrasjon, prosessoptimalisering).

Aktiviteten innenfor naturgass og flerfaseteknikk er petroleumsrettet. Våre to hovedområder for forskning og undervisning er flerfasestrøm i brønner og rørledninger og gassprosessering i LNG anlegg og på offshore installasjoner.

Instituttet har spesialkompetanse innenfor avvannings-, tørke- og kuldeprosesser i næringsmiddelindustrien. Hvordan kjøling, frysing, tining og avvanning utføres betyr mye for kvaliteten til produktene, og vi utvikler nye prosesser og produkter i våre moderne laboratorier.

Jobbmuligheter

Fordypningsområdet industriell prosess omfatter svært mye, og du kvalifiseres til engasjement i nær sagt alle våre industrigrener i Norge:

 • Prosessindustri (offshore, landbasert)
 • Petroleum/petrokjemi (produksjon, raffinering)
 • Bil-/byggindustri (klimakomponenter)
 • Næringsmiddelindustri (produksjon, foredling)
 • Fiskeri og havbruk (kuldeteknikk, transport)
 • Leverandørindustri (komponentutvikling, systemanalyse)

Faglig kontaktperson: Trygve M. Eikevik

Innemiljø, varmeforsyning og bruk av energi i bygninger og installasjoner, vannbåren varme/fjernvarme, bygningsautomatisering, klimasystemer og anvendt varmepumpeteknikk, ventilasjonsteknikk for industri, brann og sikkerhet og sanitærteknikk.

Økte krav til energieffektivitet, funksjonalitet og komfort har ført til at tekniske installasjoner i bygninger har blitt mer avanserte og utgjør en stor del av de totale byggekostnadene. For å få gode og pålitelige løsninger med gode ytelser stiller dette store krav til kunnskap hos den som skal planlegge og forvalte installasjoner i bygg og anlegg.

Energiforsyning og klimatisering av bygninger som medfører lavest mulig bruk av primærenergi og lave CO2-utslipp, og som samtidig ivaretar godt inneklima og helse, er sentrale temaer for undervisning og forskning. Sammen med avanserte styre- og overvåknings-systemer vil økt kunnskap om hvordan utnytte lokal fornybar energi i samspill med andre energibærere, gjøre det mulig å oppnå nullutslipp fra bygninger

Jobbmuligheter

Fordypningsområdet energiforsyning og klimatisering av bygninger gir mange jobbmuligheter. Eksempler på dette er rådgivende ingeniør, forsker, undervisningsstilling, energirådgiver, produktutvikler eller entreprenør og stillinger i stat, fylke og kommune. Det er muligheter for karriere både nasjonalt og internasjonalt.

Faglig kontaktperson: Hans M. Mathisen

Hydrauliske strømningsmaskiner, oljehydraulikk og pneumatikk, aero- og gassdynamikk, sportsaerodynamikk, hydrodynamikk, flerfasestrømning, mikrofluiddynamikk, numeriske strømningsberegninger, strømningsmekanikk, turbulensfysikk.

Fagområdet omfatter all strømningsteknikk både i gass og væske samt tofase- strømning. Området dekker et meget vidt fagfelt; fra grunnleggende strømningsmekanikk med analytiske og numeriske løsningsmetoder til praktisk anvendelse innen design og konstruksjon av hydrauliske maskiner.

Denne hovedprofilen er tett knyttet sammen med forskningsområdet termo- og fluiddynamikk. Bli mer kjent med området og se eksempler på masteroppgaver på nettsiden til termo- og fluiddynamikk.

Jobbmuligheter

Kunnskap i strømningsteknikk er høyst etterspurt innen produksjon av maskiner, blant konsulenter og brukere av hydraulisk utstyr. Hydrauliske maskiner omfatter i hovedsak vannturbiner og pumper. Norges elproduksjon er dominert av vannkraft, og til tross for lite utbyggingsaktivitet de siste årene er vannkraftkompetanse etterspurt innen elkraftproduksjon hvor drift og optimalisering av maskiner og systemer er i fokus. Design og produksjon av vannturbiner har lang tradisjon i Norge, og pumper er et av de viktigste elementene i et hvert prosessanlegg. Med denne bakgrunnen får man derfor ofte jobb ved turbin- og pumpeprodusenter, konsulentselskap, kraftselskaper, forskningsselskaper, oljeselskaper og mekaniske bedrifter.

Faglig kontaktperson: Reidar Kristoffersen

 

FNS bærekraftsmål 7

FNs bærekraftmål nummer 7 Ren energi til alle. Lenke til bærekraftsmål 7.

FNs bærekraftsmål 7 har som mål å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.