Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Søk opptak

Opptakskrav

Opptakskravet til masterprogrammet i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) er bachelorgrad eller tilsvarende godkjent utdanning (for eksempel treårig høgskoleutdanning). Det kreves ikke forkunnskaper i STS, men årsstudiet i STS er en god forberedelse. Det stilles krav om middelkarakter C eller bedre i det faglige opptaksgrunnlaget.

Masterprogrammet er primært rettet mot studenter med samfunnsfaglig eller humanistisk bachelorgrad, men er også relevant for studenter med annen bakgrunn (for eksempel fra økonomi, teknologi og naturvitenskapelige fag)

Programmet har opptak av nye masterstudenter hvert høstsemester, men kan ha våropptak enkelte år.

Rangering ved opptak

Søkere som har gjennomført årsstudiet i STS, eventuelt en 60 sp emnegruppe innen fagområdet (der KULT1101 og KULT1102 inngår i stedet for et av årsstudie-emnene) har forrang ved opptaket, beregnet etter snittkarakteren i årsstudiet/emnegruppen. Søkere i denne kategorien har imidlertid også krav om gjennomsnittskarakter C i bachelorfordypningen.

Fra studieåret 2018/19 reserveres kun 1/3 av plassene til studenter med årsstudium i STS (rangert etter gjennomsnittskarakteren for emnene i årsstudiet), mens 2/3 av studieplassene tildeles etter gjennomsnittskarakteren i hele bachelorgraden.


Antall studieplasser

Høst 2017: 15


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Poenggrense
2017 3,2
2016 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2015 3,1

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.


Når du søker opptak:

Merk at du finner Masterstudiet i STS i kategorien "Samfunnsfag, lærer, pedagogiske fag og psykologi høst 2017" når du velger opptak (trinn 2 i søknaden - se video nedenfor):

<

 

Hvordan søke opptak

Søk opptak

1. Søk opptak via Søknadsweb

Frist: 15. april. Har du utenlandsk utdanning (utenfor Norden) , eller vil søke om tidlig svar på opptaket, er fristen 1. mars. Du kan registrere søknad i Søknadsweb fra 1. februar.

Internasjonale masterprogram (engelskspråklige) har egne søknadsfrister, med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag skal du søke innen 1. mars

NB: Studieprogram som utlyses med opptak vårsemesteret har egne frister som fremgår av studiets nettside.

2. Last opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjon (vitnemål, karakterutskrift)  på din utdanning så snart som mulig etter at du har søkt.

 • Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på utdanning avlagt ved NTNU (unntaket er utdanning du har fått innpasset).
 • Fullfører du ved et annet lærested enn NTNU, må du og legge ved lenke til utdanningsplan fra ditt lærested.

3. Svar på søknad

Svar på søknad: Ca. 14. juli.

Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 20. juli. 

Opplasting av dokumenter

Det er ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på utdanning avlagt ved NTNU. Dette gjelder også utdanning og vitnemål skrevet ut fra tidligere HiST, HiG og HiÅ.

Dokumentene legger du til via "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, fortrinnsvis i pdf-format. Du må laste opp dokumentasjon selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon.

Du må laste opp følgende dokumenter:

 • Vitnemål, alle sider
 • Utdanningsplan skal lastes opp om du fullfører utdanningen vår 2018 og ikke har bachelorvitnemål når du søker. Alle avlagte og planlagte emner må vises i tillegg til logo/navn på lærested
 • Øvrige karakterutskrifter
 • Er din utdanning ikke tidligere forhåndsgodkjent, må du legge til URL til utdanningens studieplan i merknadsfeltet på søknaden. 

Om du ikke har norsk videregående skole, må du også laste opp dokumentasjon av nødvendige norsk- og engelskkunnskaper.

De dokumenter du ser under 'Mine dokumenter', har vi tilgang til. Ikke last opp dokumenter som allerede ligger der på nytt.

Frister for opplasting av dokumentasjon

 • Har du søkt om tidlig opptak, eller har utenlandsk utdanning, er fristen for opplasting av dokumentasjon 15. mars
 • Øvrige søkere har frist til 20. april med å laste opp sin dokumentasjon
 • Avslutter du din bachelorgrad våren 2018, er fristen for opplasting 1. juli, men du må huske å laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 15. mars / 20. april
   

Dokumentasjon av bachelorgrad

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende grad) dokumenteres med  vitnemål med oversikt over alle emnene som inngår i graden. Alle sidene av vitnemålet må lastes opp. NB! Karakterutskrift alene er ikke godkjent dokumentasjon av fullført og bestått bachelorgrad.

Om lærestedet ditt har utstedt vitnemål, og det er tilgjengelig på Vitnemålsportalen, kan du laste opp pdf-fil av vitnemålet.

Mottar du ikke endelig vitnemål før 1. juli, må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet ditt om at du oppfyller kravene til bachelorgrad, sammen med en fullstendig karakterutskrift. Vitnemålet må lastes opp når du mottar det.

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp endelig vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, i tillegg til en offisiell oversettelse hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk. Bekreftelse på grad uten endelig vitnemål og karakterutskrift, godkjennes ikke. Se også informasjon om språkkrav


Mangler ved søknaden

Opptakskontoret etterspør dokumentasjon om det er mangler ved søknaden din.

Vi kontakter deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jevnlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

 

Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.

Utenlandsk utdanning

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.
Husk at søknadsfrist for deg med utenlandsk utdanning er 1. mars.


Dokumentasjon rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du oversikt over hvilke land dette gjelder. Hvis du har utdanning fra et av disse landene, må du kontakte lærestedet ditt og be om at vitnemål og karakterutskrift sendes direkte til NTNU. 

Bestill dokumentasjon fra lærestedet ditt så tidlig som mulig. Opptakskontoret må ha mottatt originaldokumentasjon fra lærestedet innen 1. juli. Merk at du også må laste opp midlertidig dokumentasjon av utdanning til Søknadsweb.  Originaldokumentasjon sendes til:
NTNU
Avdeling for studieadministrasjon
Opptak

7491 Trondheim


Språkkrav

Norske masterprogram har både norsk- og engelskkrav. Internasjonale masterprogram har kun krav til engelsk. Har du fullført norsk eller nordisk videregående, dekker du språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Hvis du ikke har utdanning fra Norden, må du dokumentere tilstrekkelige språkkunnskaper.


Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Du vil få beskjed fra Opptakskontoret når du skal fremvise dokumentasjonen. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag kan fratas retten til å studere.

Tidlig opptak

Hvis du trenger tidlig svar på søknaden, kan du søke om tidlig opptak på Søknadsweb innen 1. mars. For å vurderes for tidlig opptak, må du være kvalifisert for opptak ved søknad.  

Ev tidlig opptak gis kun til søkere som uten tvil ville fått tilbud i hovedopptaket. Tidlig søknad er kun mulig ut om du dokumenterer en eller flere av følgende grunner: 

 • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon
 • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten
 • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte
 • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi)

På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden din lastes opp innen 15. mars. Du kan ikke ettersende dokumentasjon hvis du skal søke om tidlig opptak. 


Dokumentasjon

Du kan dokumentere grunnlag for tidlig opptak på følgende måte:

 • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
 • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer
 • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)


Svar på søknad om tidlig opptak

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post omkring 24. mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket ca 13. juli innen svarfristen 20. juli.

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

C-krav

De fleste studieprogram ved NTNU har krav til minimum gjennomsnittskarakter C for å kvalifisere for opptak.

For noen studieprogram skal C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget (f.eks. fordypning eller 60-gruppe).

Informasjon om hva som gjelder finner du på studieprogrammets nettside.

Selv om C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget, vil vi regne snitt av hele graden/opptaksgrunnlaget når det gjelder rangering.

B/C-garanti

Enkelte studieprogrammer har innført B-garanti / C-garanti. Det betyr at søkere som har karakterer i opptaksgrunnlaget som gir B eller bedre (ev C eller bedre) ved opptak, gis tilbud.

Ev slik garanti skal fremgå av det enkelte studieprogrammet og vil kunne endres fra år til år. 

Rangering

Hvor det ikke fremkommer andre rangeringsregler i studieplanen, gjelder følgende: 

Søker rangeres med vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden. Ved poenglikhet rangeres eldste søker først. 

Dersom søker har utdanning i tillegg til bachelorgraden, og hvor både bachelorgrad og tilleggsutdanning samlet gjør søker kvalifisert for studiet, benyttes både bachelorgrad og tilleggsutdanning ved rangering.

Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

Søkere med tallkarakterer konverteres jf tabellen nedenfor: 

Omregningstabell
  Teknologi / siv.ark Realfag Humanistiske/samfunnsfag
og andre utdanninger
A 1,00-1,74 1,00-1,79 1,0-2,2
B 1,75-2,24 1,80-2,49 2,3-2,5
C 2,25-2,74 2,50-2,99 2,6-2,7
D 2,75-3,24 3,00-3,49 2,8-3,0
E 3,25-4,00 3,50-4,00 3,1-4,0

Søkere med eldre karakterskalaer, og hvor emner med karakteren bestått i mer enn halvparten av emnene på vitnemålet, blir skjønnsmessig innplassert i rangeringsrekkefølgen. 

Eksempel på hvordan du regner ut snittkarakter (Se 'Hvordan regnes snittet mitt ut? ')

Utenlandsk utdanning som er del av en norsk bachelorgrad, inngår ikke i rangeringsgrunnlaget. Dette gjelder så fremt emnene fra utlandet utgjør mindre enn halvparten av graden/opptaksgrunnlaget.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. 

Ved opptaksrelaterte spørsmål, kontakt Opptakskontoret per e-post opptak@ntnu.no.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)