course-details-portlet

MUSV3133 - Musikk og teater

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100 6 uker
Oppgave 70/100 6 uker

Faglig innhold

Dette emnet utforsker musikkens varierte rolle i vestlige teatre og deres gjensidige innflytelse gjennom en fokusert studie av Commedia dell'Arte-tradisjonen fra renessansen til i dag. Studentene vil bli introdusert for en rekke teoretiske og dramatiske skrifter fra denne tidsperioden og vil utforske en rekke musikalske, teatralske og visuelle tekster med hensyn til samspillet mellom musikk, ord, bevegelse, skuespill og scenografi. En del av emnet vil fokusere på Commedia dell'Arte-tradisjonen og deres utøvere i Europa på 1500- og 1600-tallet. Deretter utforsker studentene en rekke eksempler på hvordan Commedia-teknikker og -estetikk har blitt forstått, assimilert og utfordret i dramatiske teorier og verk i senere tid. Eksempler kan omfatte renessanse-karnevalsanger og Vecchis og Banchieris madrigal-komedier, Mozart-opera, Stravinskys Petrushka og Schoenbergs Pierrot Lunaire. Emnet vil inneholde minst ett eksempel fra samtidsteater.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3133
- har en kritisk forståelse av samspillet mellom musikk, teater og kunst i vestlig kultur i utvalgte eksempler fra renessansen til i dag.
- viser forståelse for teoretiske og metodologiske perspektiver fra andre disipliner
- har en kritisk forståelse av hvordan og hvorfor de temaene som presenteres i klassen har oppstått i forskjellige musico-dramatiske former gjennom det 19. og 21. århundret

Ferdigheter:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3133
- har evne til å presentere kunnskap, funn og kritisk innsikt i en sammenhengende og overbevisende form både muntlig og skriftlig
- demonstrerer tilegnelse av uavhengige og hensiktsmessige forskningsferdigheter gjennom skriftlige prosjekter om et emne relatert til emnet
- kan bruke konsepter og ferdigheter som oppdages under emnet kritisk til å evaluere et bredt spekter av relaterte verk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning og andre aktiviteter.

Mer om vurdering

Studentene skal levere to oppgaver. Den ene oppgaven skal leveres i midten av semesteret, og den andre skal leveres på slutten av emnet. Den første (30%) skal være omtrent 1500 ord (4-5 sider A4, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand); den andre (70%) skal være omtrent 3500 ord (10-11 sider A4, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand).

Ved stryk tas kun delen som ikke ble bestått av vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved et nytt eksamensforsøk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)
Europastudier (BEUROP)
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk, eller bachelorprogrammet i drama og teater eller europastudier.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkhistorie
  • Europastudier
  • Kulturhistorie
  • Drama og teater
  • Musikkvitenskap
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU