course-details-portlet

MH2000 - Teknologiforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I områdeemnet MH2000 Teknologiforståelse introduseres studentene for problemstillinger knyttet til utvikling og bruk av teknologi i helsefaglig profesjonsutøvelse. I emnet rettes fokus mot hvordan teknologi får betydning for profesjonenes faglighet og identitet, for tverrprofesjonelt samarbeid og for deres relasjoner til pasienter og pårørende. Gjennom studentaktive metoder oppøver de evner til kritisk og analytisk tenkning om egen og andre profesjoners bruk av teknologi, forskjellige teknologiers forutsetninger, anvendelser og betydninger for utvikling av profesjonsfagene og helsetjenestene. Studentene introduseres for teorier om teknologiforståelse som de bruker for å identifisere og diskutere problemstillinger knyttet til læring av ny teknologi på arbeidsplassen, bruk av teknologi i situerte praksiser, teknologiers komplekse innganger til praksis og langsiktige innflytelse på profesjonene.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om teknologiforståelse
 • har kjennskap til teorier om teknologiforståelse
 • har kunnskap om sammenhengene mellom trender i teknologiutviklingen, helsepolitikk og profesjonsutøvelse
 • har kjennskap til teoretiske perspektiver på profesjon, profesjonalisering og profesjonalisme
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til etikk og pasientsikkerhet ved bruk av teknologi i helsefaglig profesjonsutøvelse
 • kan oppdatere egen kunnskap om hovedtyper av teknologi i egen profesjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om teknologiforståelse på problemstillinger knyttet til bruk av teknologi i egen og andre profesjoners praksis
 • kan reflektere over teknologiens innflytelse på egen og andre profesjoners faglighet og identitet, tverrprofesjonelt samarbeid og relasjoner til pasientene og pårørende
 • kan reflektere over egen og andre profesjoners bruk av teknologi og foreslå justeringer av bruksmåter i lys av etikk og pasientsikkerhetshensyn
 • kan reflektere over sammenhengene mellom trender i teknologiutviklingen, helsepolitikk og profesjonsutøvelse
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om hovedtyper av teknologi i egen profesjon og fremstille dette på en kritisk og konstruktiv måte

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt om relevante profesjonsfaglige problemstillinger knytte til bruk av teknologi i egen og andre profesjoners praksis
 • kan planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til bruk av teknologi som er i tråd med krav til etikk og pasientsikkerhet
 • kan formidle sentrale aspekter ved teorier om teknologiforståelse både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer sammen med kollegaer fra egen og andre profesjoner om problemstillinger knyttet til bruk av teknologi i praksis, og gjennom dette bidra til utvikling av praksis
 • kjenner til sammenhengene mellom trender i teknologiutviklingen, helsepolitikk og profesjonsutøvelse
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om hovedtyper av teknologi i egen profesjon og fremstille dette slik at det belyser aktuelle muligheter og utfordringer knyttet til bruk av teknologiene

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har form som et nettkurs hvor undervisningen består i en kombinasjon av digitale forelesninger, digitalt og fysisk samarbeid i studentgrupper, samt digitale studentoppgaver.

Emnet undervises på norsk. Dersom utvekslingsstudenter tar emnet, blir det tilrettelagt for engelsk undervisning og eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på ett fysisk seminar

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

 • Deltakelse på ett fysisk seminar

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform:

En skriftlig refleksjonsoppgave, gruppevis innlevert og lærervurdert.

Utsatt eksamen/kontinuasjon:

Ved utsatt eksamen vil kandidater kunne forbedre tidligere innlevert eksamen etter avtale med faglærer. Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret.

Forkunnskapskrav

Emnet avholdes med det studieprogrammet studenten er tatt opp på.

Tilsvarende forkunnskapskrav som for de enkelte studieprogrammer innenfor studieområdet medisin og helse.

Kursmateriell

Gjøres tilgjengelig ved oppstart i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Medisinsk teknologi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
06.12.2023

Innlevering
15.12.2023


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100

Utlevering
01.03.2024

Innlevering
15.03.2024


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU