course-details-portlet

MH2000 - Teknologiforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I områdeemnet teknologiforståelse får studentene en introduksjon til problemstillinger innen bruk av digital teknologi i medisinsk- og helsefaglig profesjonsutøvelse. I emnet rettes fokus mot hvordan slike teknologier kan få betydning for profesjonenes faglighet og identitet, for tverrprofesjonelt samarbeid og for deres relasjoner til pasientene og pårørende. Gjennom ulike studentaktive læringsmetoder skal studentene oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning knyttet til egen og andre profesjoners bruk av teknologi i praksis. De vil lære å reflektere systematisk om de forskjellige teknologienes forutsetninger, anvendelser og betydning for utviklingen i profesjonsfagene og helsetjenestene. Gjennom en innføring i teori om teknologiforståelse skal studentene lære å identifisere og diskutere problemstillinger knyttet til læring av ny teknologi på arbeidsplassen, bruk av teknologi i situerte praksiser, teknologienes komplekse innganger til praksisene, teknologienes innflytelse på profesjonene og samspillet mellom disse forholdene.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om teknologiforståelse
 • har kjennskap til ulike teoretiske perspektiver på teknologi
 • har kunnskap om sammenhengene mellom trender i teknologiutviklingen, helsepolitikk og profesjonsutøvelse
 • har kjennskap til sentrale perspektiver på innovasjon
 • har kjennskap til sentrale teoretiske perspektiver på profesjon, profesjonalisering og profesjonalisme
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til etikk og pasientsikkerhet ved bruk av ny teknologi
 • kan oppdatere sin kunnskap om hovedtyper av digital teknologi i gjeldende profesjonsutøvelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om teknologiforståelse på praktiske problemstillinger knyttet til bruk av teknologi i egen og andre profesjoners praksis
 • kan reflektere over betydninger av teknologi for profesjoners faglighet og identitet, tverrprofesjonelt samarbeid og deres relasjoner til pasientene og pårørende
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om hovedtyper av digital teknologi som brukes i medisinsk- og helsefaglig profesjonsutøvelse og fremstille dette slik at det belyser problemstillinger knyttet til bruk av teknologiene
 • kan reflektere over egen og andre profesjoners bruk av teknologi og foreslå justeringer av bruksmåter i lys av etikk og pasientsikkerhetshensyn
 • kan reflektere over sammenhengene mellom trender i teknologiutviklingen, helsepolitikk og profesjonsutøvelse

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante profesjonsfaglige problemstillinger knytte til bruk av teknologi i egen og andre profesjoners praksis
 • kan planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til innovasjon og bruk av teknologi, alene og som deltaker i en gruppe, som er i tråd med krav til etikk og pasientsikkerhet
 • kan formidle sentrale aspekter og problemstillinger ved teknologiforståelse både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer sammen med egen og andre profesjoner om problemstillinger knyttet til innovasjon og bruk av teknologi, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til sammenhengene mellom trender i teknologiutviklingen, helsepolitikk og profesjonsutøvelse
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om hovedtyper av digital teknologi i profesjonsutøvelse og fremstille dette slik at det belyser problemstillinger knyttet til bruk av teknologien

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har form som et nettkurs. Undervisningen foregår i en kombinasjon av digitale forelesninger, digitalt og fysisk samarbeid i grupper, samt studentoppgaver.

Emnet undervises på norsk, og tilrettelegges for utvekslingsstudenter og undervises på engelsk.

Undervisningen i emnet er langsgående, men noe variasjon fra studieprogram til studieprogram.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på ett fysisk seminar

Mer om vurdering

Vurderingsform: En skriftlig refleksjonsoppgave, gruppevis innlevert og lærervurdert.

Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Den obligatoriske aktiviteten er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Bioingeniør (702BI)
Ergoterapi (BERGO)
Fysioterapi (HSGFTB)
Medisinstudiet (CMED)
Paramedisin (BPARAMED)
Sykepleie (BSPL)
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Tilsvarende forkunnskapskrav som for de enkelte studieprogrammer innenfor studieområdet medisin og helse.

Kursmateriell

Gjøres tilgjengelig i Blackboard ved oppstart i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Medisinsk teknologi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
02.12.2022

Innlevering
16.12.2022


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100

Utlevering
01.02.2023

Innlevering
15.02.2023


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU