course-details-portlet

IF440 - Capital Markets and Uncertainty

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Investeringsbeslutninger
Forventet nytte og risikoaversjon
Teori for tilstandspreferanser og komplette markeder
Stokastisk diskonteringsfaktor
Optimalt porteføljevalg under usikkerhet
Markedslikevekt: CAPM og APT
Prising av betingede krav
Effisiente markeder: Teori og empiri

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
- Kjenner ulike modeller for kapitalmarkeder og prising under usikkerhet
- Kjenner sentrale problemstillinger og aktuell forskning

Ferdigheter
Studenten
- Kan analysere porteføljevalg og prising innenfor ulike modeller
- Kan analysere økonomiske sammenhenger der eksplisitte antagelser om usikkerhet i markedene står sentralt

Generell kompetanse
Studenten
- Kan bedømme innflytelse av usikkerhet og risiko

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaver, innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus..

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entrepreneurship (MSENTRE)
Entreprenørskap (MENTRE)
Finansiell økonomi (MFINØK)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Regnskap og revisjon (MRR)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum kunngjøres ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA440 7.5 01.08.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU