course-details-portlet

BOKO4030 - Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Fundamental verdsettelse
Forskjellige verdsettelsesmodeller
Avkastningskrav
Omgruppering av regnskapsinformasjon for investororientert Regnskapsanalyse
Prognoser og verdsettelse
Lønnsomhetsanalyse
Følsomhetsanalyser
Skatt og verdsettelse

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskaper om ulike metoder for verdsettelse av virksomheter, om ulike kontantstrømmer og deres anvendelse for verdsettelsesformål, om konsistens i bruk av avkastningskrav for alle typer virksomheter og om lønnsomhetsbegreper som rentabilitet, residual income og internrente. Studenten skal også ha kjennskap til vedsettingsproblemer knyttet til finansiell rapportering, inkludert kunnskap om begrepene virkelig verdi og bruksverdi, samt ha innsikt i betydningen av skatteposisjoner for avkastningskrav og verdsetting.

Studenten skal ha ferdigheter i å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger, med vekt på verdsettelse, og kunne med et kritisk blikk vurdere hvilke metoder som er egnet i ulike situasjoner.

Studenten skal ha generell kompetanse i å integrere og anvende ulike fagområder som finansteori og regnskap med henblikk på verdsettelse og lønnsomhetsanalyser av virksomheter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig gruppebasert innlevering på inntil 3 studenter

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.
Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.

Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Penman, S. H. Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw Hill, siste utgave.

Forelesnings-notater og noe supplerende materiale (noen artikler).

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Støtte-litteratur: Gjesdal, Frøystein og Johnsen, Thore (1999) Kravsetting, lønnsomhetsmåling og verdivurdering. Oslo, Cappelen Akademisk forlag

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA411 7.5 01.08.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
07.12.2020

Innlevering
07.12.2020


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU