course-details-portlet

AIS2202 - Kybernetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger videre på AIS2002 Reguleringsteknikk og AIS2102 Dynamiske systemer, herunder lineær systemteori, klassisk reguleringsteknikk, og modellering, analyse og regulering i tilstandsrommet.

Utvalgte tema vil bli kunngjort ved semesterstart og vil inkludere noen av følgende:

 • Kvadratiskoptimal regulering og -estimering (kontinuerlig Kalmanfilter).
 • Optimal tilstandsestimering og diskret Kalman filter
 • Systemidentifikasjon
 • Analyse og regulering av digitale dynamiske systemer
 • Modellprediktiv regulering
 • Genetisk algoritme for parameteroptimering
 • Evt. andre tema

Mer informasjon om pensum blir tilgjengeliggjort ved starten av semesteret.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan forklare og sammenlikne teori, virkemåte, styrker og svakheter til metoder presentert i emnet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan demonstrere bruk av metoder presentert i emnet, både gjennom digitale verktøy, simulering og bruk av fysisk laboratorieutstyr.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan anvende digitale verktøy for modellering, analyse, regulering, simulering og visualisering av dynamiske systemer.
 • Kandidaten kan drøfte kybernetikkens samfunnsmessige muligheter og utfordringer med hensyn til innovasjon, etikk og bærekraft.
 • Kandidaten kan skriftlig og muntlig presentere problemstillinger, løsningsmetoder, og resultater på en profesjonell og tilnærmet vitenskapelig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter hovedsaklig en blanding av forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ved utsatt eksamen gjennomføres muntlig prøve i løpet av det påfølgende vårsemesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatisering og intelligente systemer (BIAIS)

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav. Det er et krav at innrullerte studenter er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IE303412 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
29.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU