Studiets oppbygning

Bachelor i sykepleie

Studiets oppbygning

Nasjonale retningslinjer for sykepleierutdanning sier noe om hvilke kompetanseområder som studiet skal inneholde. Studieårene består hovedsakelig av følgende tema:

Første studieår

 • Introduksjon til sykepleiefunksjonen og sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Introduksjon til sykepleiers systematiske arbeids og beslutningsprosesser
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient (tjenestemottaker) og pårørende
 • Yrkesetiske retningslinjer, etiske utfordringer og lovgivning
 • Betydningen av kulturell bakgrunn
 • Praktiske ferdigheter i sykepleie
 • Ledelse av eget arbeid
 • Aldersforandringer og sykepleie til eldre
 • Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
 • Examen philosophicum (Ex Phil.) for medisin og helsefag

Andre studieår

 • Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og langvarig sykdom
 • Sykdom og behandling
 • Psykososiale behov ved forskjellige helseutfordringer
 • Organisering og ledelse i sykepleie
 • Helsefremmende og rehabiliterende sykepleie
 • Sykepleie til barn og unge
 • Sykepleiers funksjon og ansvarsområde innen legemiddelhåndtering
 • Veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Samisk perspektiv på helse og sykdom

Tredje studieår

 • Sykepleie ved sammensatte og komplekse sykdomstilstander
 • Forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
 • Faglig ledelse og sykepleiers koordinerende funksjon
 • Innovasjon og forbedringsarbeid
 • Teknologi i helsetjenesten
 • Samhandling og tverrfaglighet i helsetjenesten
 • Sykepleiers rolle i pasientforløp
 • Anvendelse av forskning og prosjektarbeid
 • Kunnskap om helse og velferdssystemet og gjeldende myndighetskrav

Praksis

Halvparten av studiet gjennomføres som praktiske studier på institusjoner i kommunehelsetjenesten, i hjemmesykepleien og på avdelinger på sykehus. Første praksisperiode er på våren i andre semester. NTNU sørger for praksisplass til deg.

De praktiske studiene gir deg opplæring i sykepleiefaget og foregår i samarbeid med pasienter og ansatte på praksisstedet.

Se for øvrig Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier

Som sykepleierstudent ved NTNU har du tilgang til topp moderne fasiliteter for helsefaglig simulering, hvor du øver deg på situasjoner du vil møte i arbeidslivet. Alle de tre studiestedene har enheter for helsefaglig simulering hvor du får trene på forskjellige prosedyrer og på å gjøre gode kliniske observasjoner.

Les mer om:

Forventet arbeidsinnsats

Bachelor i sykepleie ved NTNU er et heltidsstudium og studentenes forventede gjennomsnittlige arbeidsinnsats er 40 timer pr uke. Dette innebærer alle læringsaktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelser. For praktiske studier gjelder det samme.

Utenlandsopphold

Du har mulighet til å ta deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet. Ta kontakt med studieveileder så tidlig som mulig hvis du synes dette høres interessant ut.

Det er egne avtaler hvor det er lagt til rette for at sykepleierstudenter skal kunne gjennomføre praksis i utlandet. Les mer her: Utvekslingsavtalene vi har for sykepleier bachelor

Praktisk informasjon om utveksling

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan