Om RKBU Midt-Norge

Om RKBU Midt-Norge

Kunnskap til barn og unges beste

RKBU Midt-Norge er eit felles forskings- og utviklingssenter som tar vare på problemstillingar knytt til den psykiske helsa til barn og unge, omsorg, utvikling og tenestebehov i regionen. Senteret skal generera positive synergieffektar i forhold til sluttbrukar, kommunane, spesialisthelsetenesta og andrelinjetjenesten i barnevernet.

Gjennom tverrfagleg og praksisrelevant forsking skal senteret bidra til å auka kvaliteten på tenestene retta mot den psykiske helsa til barn og unge og omsorg. Senteret har fokus på tenestestøtte (bidra til kvalitetsheving på ei heil teneste på initiativet til tenesta), forsking, undervisning og formidling.

RKBU Midt-Norge er organisert under Fakultet for medisin og helsevitskap og Institutt for psykisk helse ved NTNU. Senteret er lokalisert i bydelen Øya i Trondheim og har om lag 65 tilsette.

Tilsette ved RKBU Midt-Norge.

Løyvingar frå direktorata

RKBU Midt-Norge grunnfinansieres av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rammer og retningslinjer for RKBU Midt-Noregs oppgåver og verksemd er gitt i eit årleg tilskotsbrev frå direktorata:

05 mai 2020

Mål- og strategiplan

Sosiale medier

Kontakt oss

Kontakt oss

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00

Er du student:

studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)