Om oss

Om oss

RKBU Midt-Norge på andre siden av Nidelven. Foto
RKBU Midt-Norge har lokaler i det grønne bygget på den andre siden av Nidelven.

om rkbu_txt

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern​​​​​​​ er et forsknings- og utviklingssenter med fokus på utfordringer knyttet til den psykiske helsen til barn og unge. Gjennom tverrfaglig og praksisrelevant forskning bidrar vi til økt kvalitet i omsorg og tjenester for barn og unge.

Vi arbeider for å utvikle og formidle kunnskap i våre fagområder og styrke bærekraftig kompetanse og kvalitet i tjenestene for barn, unge og deres omsorgspersoner. Senterets kjerneoppgaver er tjenestestøtte, formidling, undervisning og forskning.

Vår hovedmålgruppe er tjenesteutøvere, ledere og beslutningstakere i kommunale og spesialiserte helse-, velferds- og omsorgstjenester. I målgruppen er også aktører i fritidsarenaer og frivillige organisasjoner. Vi ønsker å styrke disse målgruppene gjennom vår formidling og tjenestestøtte. Ansatte i tjenestene er våre studenter og deltagere i forskningsarbeid.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU) er del av Institutt for psykisk helse ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. RKBU Midt-Norge har lokaler på Campus Øya i Trondheim og ved senteret er vi 65 ansatte.

Mer om RKBU Midt

Bevilgninger

RKBU Midt-Norge grunnfinansieras av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rammer og retningslinjer for RKBUs oppgaver og virksomheit er gitt i et årlig tilskuddsbrev fra direktoratet.

Tilskuddsbrev RKBU Midt-Norge 2023.pdf

Samarbeid mellom regionssentra

Dei fire regionsentra bidreg til kunnskap om barn og unges psykiske helse og omsorg gjennom forsking og utvikling.

Noreg har fire regionale sentra

Forskinga byggjer på eigen kompetanse, men større oppgåver blir gjennomførte i samarbeid mellom regionssentera. I forskingsverksemda inngår rekruttering og rettleiing av doktorgradsstipendiatar. Sentera rår over høg kompetanse i psykiatri, psykologi, sosialt arbeid, pedagogikk og andre helse- og samfunnsvitskaplege fag.

Forskingsverksemda skjer i samarbeid med praksisfeltet, både ved at forskinga tilfører praksisfeltet oppdatert kunnskap, og ved at praksisfeltet klargjer kliniske, metodiske eller organisatoriske problemstillingar til forskinga.

Kunnskapombarn.no

Kunnskap om barn - faglig støtte for deg som jobber med barn og unges psykiske helse

Søk kunnskap og ressurser om barn og unge - Kunnskapombarn.no
Kunnskapombarn.no - Nettstedet for de fire regionale kunnskapsentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern

Samhandling mellom kompetansemiljø i Midt-Norge

Kompetansesenterforum i Midt-Norge er ein arena for samhandling mellom kompetansesenter i regionen med kunnskap innanfor felta psykisk helse, rus, vold og traumer, barnevern og utviklingshemming. Vi utveksler kunnskap og erfaringar, slik at vi på ein god måte kan samordne kunnskapsformidling til felles målgrupper.

  1. Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus), er ei avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital.
  2. Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), er ei eining ved Institutt for psykisk helse, NTNU.
  3. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), er ei eining ved NTNU Samfunnsforskning AS.
  4. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern​​​​​​​ (RKBU) i Midt-Norge, er ei fageining ved ​​​​​​​Institutt for psykisk helse, NTNU
  5. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging​​​​​​ (RVTS Midt) er knytt til avdeling for Psykisk helsevern, St. Olavs hospital.

Sosiale medier

Kontakt oss

Kontakt oss

Marit By Rise   ​​​​​​​Marit By Rise
  Senterleder
​​​​​​​

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@rkbu.ntnu.no

  Ansatte

   Om oss

Adresse

RKBU, Institutt for psykisk helse NTNU
​​​​​​​Postboks 8905, ​​​​​​​7491 Trondheim

Besøksadresse

Klostergata 46​​​​​​​, 3. etasje

RKBU Midt-Norge, Inngang. Klostergata 46 Trondheim

Spørsmål om ​​​studier

  ​​​​​​ ​​​​​​​studier@iph.ntnu.no

  Studier

Faglig støtte for deg som jobber med barn og unges psykiske helse

Kunnskapombarn.no er nettstedet for de fire regionale kunnskapsentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern. Her kan du lese nyheter om forskning, tiltak, verktøy og erfaringer fra praksis.

Søk kunnskap og ressurser om barn og unge - Kunnskapombarn.no
Kunnskapombarn.no - Faglig støtte for deg som jobber med barn og unges psykiske helse