Søk faglege råd og støtte

Søk faglege råd og støtte

– Fyll ut skjema for kontakt med oss

Barn i fargerike klær

Trenger organisasjonen din fagleg rådgiving eller støtte til å forbedre arbeidsmåtane deira?

RKBU Midt-Norge er eit kunnskapssenter for psykisk helse hos barn og unge og barnevern. Vi tilbyr kunnskapsbasert rådgiving og støtte for deg som jobbar med barn og unge.

Kunnskapsbasert rådgiving om barn og unge

Vi jobbar på tvers av fagfelt og sektorar for å utvikle og dele kunnskap innan våre fagområde, og for å styrke bærekraftig kompetanse og kvalitet i tenester retta mot barn, unge og deira omsorgsgjevarar.

Vi er klare til å tilby kunnskap, fagleg rådgiving og opplæringstiltak. Du treng ikkje ha eit klart definert problem før du tek kontakt med oss – dette kan vi utforske saman.

Kven kan benytte seg av tilbodet vårt?

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU) gir støtte til tenesteytarar, leiarar og beslutningstakarar innan kommunale og spesialiserte helse-, velferds- og omsorgstenester. Vi støttar leiarar og tilsette i skular og barnehagar, samt aktørar innan fritidsaktivitetar og frivillige organisasjonar.

Kontakt oss

Vi oppfordrar deg til å kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet på nettsida vår. Beskriv behovet ditt så detaljert som mogleg. Vi vil kontakte deg så snart som råd for å diskutere behov, muligheter og tidsrammer.


Henvendelser til RKBU Midt-Norge

Henvendelser til RKBU Midt-Norge

16 aug 2023

Kontakt

Kontakt

Marit By Rise  Marit By Rise, Senterleiar RKBU

   kontakt@rkbu.ntnu.no

  Tilsette

   Om oss

Adresse

RKBU Midt-Noreg, NTNU Institutt for psykisk helse, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Klostergata 46, 3. etasje

RKBU Midt-Norge, Inngang. Klostergata 46 Trondheim

Førespurnader og spørsmål

  Førespurnad om studiar

  Søk faglege råd og støtte

Kurs, støtte og verktøy