Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Senter for Energi, klima og miljø

Illustrasjonsfoto av Living Lab


Senter for energi, klima og miljø er etablert for å samordne den etter hvert store forsknings-aktiviteten knyttet til disse sentrale samfunnsutfordringene.

 

Innenfor senteret arbeider et tyvetalls forskere med tema som energi- og klimapolitikk, energieffektivisering og energiforbruk, utbygging av ny fornybar energi, folks oppfatninger om og engasjement i klimaendringer og miljøvennlig energi, klimatilpasning, bærekraftige byer og transport, og strategier for omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi er tungt engasjert i Senter for studier av bærekraftig energi (CenSES) som er ett av tre nasjonale samfunnsvitenskapelige forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og deltar også i tre andre FME-er. Senteret deltar også i flere prosjekter finansiert av Horisont 2020.

Samlet sett er Senter for energi, klima og miljø blant de største fagmiljøene innenfor sitt område i Europa. Senterets forskere har bakgrunn innenfor teknologi- og vitenskapsstudier, sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, organisasjonsstudier, og kjønnsstudier. Vi har et godt samarbeid på tvers av NTNU gjennom det tverrfaglige satsningsområdet NTNU Energi


Thu, 29 Dec 2016 11:49:55 +0100

Prosjekter

Senter for energi, klima og miljø deltar i flere nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). FME-ordningen innebærer etablering av tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Horisont 2020 er EUs store forskningsprogram og bevilgninger herfra er høyt prioritert fra NTNUs ledelse og fra Kunnskapsdepartementet. For tiden er vi partner i følgende prosjekt:

Senter for energi, klima og miljø har for tiden bevilgning fra Norges Forskningsråd til følgende prosjekter:

Følg KULT energi og klima på facebook: