Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Senter for Energi, klima og miljø

Illustrasjonsfoto av Living Lab


Senter for energi, klima og miljø er etablert for å samordne den etter hvert store forsknings-aktiviteten knyttet til disse sentrale samfunnsutfordringene.

 

Innenfor senteret arbeider et tyvetalls forskere med tema som energi- og klimapolitikk, energieffektivisering og energiforbruk, utbygging av ny fornybar energi, folks oppfatninger om og engasjement i klimaendringer og miljøvennlig energi, klimatilpasning, bærekraftige byer og transport, og strategier for omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi er tungt engasjert i Senter for studier av bærekraftig energi (CenSES) som er ett av tre nasjonale samfunnsvitenskapelige forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og deltar også i tre andre FME-er. Senteret deltar også i flere prosjekter finansiert av Horisont 2020.

Samlet sett er Senter for energi, klima og miljø blant de største fagmiljøene innenfor sitt område i Europa. Senterets forskere har bakgrunn innenfor teknologi- og vitenskapsstudier, sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, organisasjonsstudier, og kjønnsstudier. Vi har et godt samarbeid på tvers av NTNU gjennom det tverrfaglige satsningsområdet NTNU Energi


Thu, 29 Dec 2016 11:49:55 +0100

Prosjekter

Senter for energi, klima og miljø deltar i flere nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). FME-ordningen innebærer etablering av tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Horisont 2020 er EUs store forskningsprogram og bevilgninger herfra er høyt prioritert fra NTNUs ledelse og fra Kunnskapsdepartementet. For tiden er vi partner i følgende prosjekt:

Senter for energi, klima og miljø har for tiden bevilgning fra Norges Forskningsråd til følgende prosjekter:

Avsluttede prosjekt

Crafting Climate

Finansiert av NFR programmet KLIMAFORSK fra 2014 - 2018.
 
Klimaendringer fører til utfordringer på mange nivåer og sektorer i samfunnet. En spesielt viktig sektor er byggsektoren, og Norges 2,4 millioner boliger. Bygging og oppvarming av hus står for ca. 40% av all landenergibruk i Norge, og det er stort potensiale for energieffektivisering av nye- og eldre bygninger. Med et stadig villere og våtere vær, blir boliger også sterkt påvirket av slitasje og vedlikehold. Dette er også en arena hvor god håndverkerkompetanse er tiltrengt. 
 
Crafting Climate prosjektet fokuserte på håndverkere, som spiller en viktig rolle i overgangen til en mer klimavennlig byggeskikk. Prosjektet undersøkte håndverkeres praksiser, verktøy, roller og praksisfellesskap. Involverte forskere var prosjektleder Håkon FyhnRoger A. Søraa og Jøran Solli

BREV

Bringing Environmental Knowledge into Action in Norwegian Local Governments

Finansiert av Norges forskningsråd, program Miljø2015/Miljøforsk fra 2014-2017

Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, og det er forventet at denne andelen vil fortsette å øke. Dette kan føre til miljøutfordringer som økte klimagassutslipp og lokal forurensning. For å takle disse utfordringene er nødvendig å utvikle relevant kunnskap, og ikke minst å dele kunnskap på tvers av byene.

I dette prosjektet har vi fokusert på kunnskapsutvikling og læring innen miljøvennlig byutvikling i Norge. Vi har undersøkt hvordan byaktører (planleggere, politikere og administrativt ansatte i nasjonale, regionale og lokale myndigheter involvert i miljøvennlig byutvikling) i Norge lager, lærer og deler relevant kunnskap for å gjøre norske byer mer miljøvennlige. Sentrale spørsmål har vært: hvilke visjoner og forventninger styrer byaktørenes arbeid? Hvordan utvikler de nødvendig kunnskap og hvordan lærer de av hverandre? Hva ligger til grunn for valg av offentlige transportsystemer, og hva er konsekvensene av disse valgene?

Et hovedfunn er at nasjonale byutviklingsprogram er viktige for å utvikle og opprettholde horisontale læringsnettverk på tvers av byer, og på denne måten bidra til kunnskapsutveksling og læring mellom aktører som jobber med miljøvennlig byutvikling.

Vivian Anette Lagesen har vært prosjektleder, og Lina Ingeborgrud og Lucia Liste har vært prosjektdeltakere.

 

SHAPE-ENERGY

Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy

SHAPE ENERGY is the €2m European platform for energy-related social sciences and humanities (energy-SSH). Social sciences and humanities research has played less of a role to date in shaping European energy policy than Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) disciplines. SHAPE ENERGY aims to develop Europe’s expertise in using and applying energy-SSH. Our innovative Platform bring together those who ‘demand’ energy research – including businesses, policymakers, and NGOs, who can use it to develop practical initiatives – with those who ‘supply’ that research.

Følg lenka for mer info om prosjektet

ZEB

Zero Emission Buildings

Det nasjonale forskningssenteret ZEB har en visjon om å eliminere klimagassutslippene som er forårsaket av bygninger. Vi ønsker å plassere Norge i front av forskning, innovasjon og implementering av energieffektive nullutslippsbygg.

Vårt hovedmål er å utvikle kunnskap, konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger. Boliger, næringsbygg og offentlige bygninger med ZEB-garanti skal ha null utslipp av klimagasser knyttet til produksjon, drift og riving. Vi jobber for at våre definisjoner skal bli en standard i byggebransjen. ZEB-senteret startet i 2009 og støttes av Forskningsrådet og våre 25 partnere i bransjen.

Våre resultater kommer til å stå igjen som en grunnpillar når fremtidens bygg reiser seg mot nye horisonter i årene som kommer!

Følg lenka for mer info om dette prosjektet

Følg KULT energi og klima på facebook: