Bilde

NTNU Samfunnssikkerhet

NTNU Samfunnssikkerhet

Satsingsområde 2024–2031

Om satsingsområdet samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet og beredskap handler om samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Eksempler på slike hendelser er naturkatastrofer, pandemier, konflikt og krig, tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger.

Grunnleggende verdier er beskyttelse av befolkningen, demokrati, rettssikkerhet og rikets selvstendighet.

Kritiske samfunnsfunksjoner er funksjoner som er nødvendige for å ivareta befolkningens og samfunnets grunnleggende behov (mat, vann, energi, trygghet og lignende) og befolkningens trygghetsfølelse.

Kritisk infrastruktur er anleggene og systemene som er nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner.

Fokusområder

Fokusområder

  • Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur  
  • Klimatilpasning og håndtering av naturfare  
  • Forsyningssikkerhet og verdikjeder  
  • Cybersikkerhet og sårbarhet  
  • Liberal verdensorden i endring  

Du kan lese mer i rapporten om NTNU Samfunnssikkerhet.