Bilde energi

NTNU Energi

NTNU Energi

Satsingsområde 2024–2031

NTNUs energiforskning ligger i tet i Europa. NTNU Energi representerer NTNUs energiforskning og universitetets 600 forskere innen energifeltet. Satsingsområdet skal bygge kunnskap som bidrar til å sikre tilgang til klimavennlig, naturvennlig og rettferdig energi for alle.

NTNU Energi har ti tverrfaglige forskerteam som dekker hele verdikjeden.

Om Energi

Fokusområder (under arbeid)

 • Fornybar energiproduksjon: Å muliggjøre overgangen til 55000 TWh fornybar energi globalt innen 2050 på en måte som ivaretar biologisk mangfold og som blir sosialt akseptert og samfunnsmessig styrt. 
   
 • Energieffektivitet: Hvordan oppnå en drastisk reduksjon og endring av energi- og effektbehovet i bygninger, industri og transport gjennom tilstrekkelighet («energy sufficiency») i energitjenester og utvikling og implementering av energieffektive løsninger. 
   
 • Integrerte energisystemer: Å utvikle nullutslipp energisystemer som er fleksible og tilpasningsdyktige, for å lette integreringen av fornybare og lavutslipps energikilder samtidig som man opprettholder høy forsyningssikkerhet og robusthet mot ekstreme hendelser. 
   
 • Det post-fossile samfunnet: Hvordan vi bedre kan forstå og håndtere sosiale, institusjonelle, økonomiske og teknologiske utfordringer ved overgangen fra fossilbrensel-epoken, samtidig som man fremmer en rettferdig og legitim omstilling av norsk fossilindustri. 
   
 • Grønn energiinnovasjon: Hvordan bygge kapasiteter (mennesker, ideer, kunnskap) for industrier som leverer nøkkelelementene i bærekraftige energisystemer? 
   
 • Energiomstilling i lav- og mellominntektsland: Å bidra til å akselerere energiomstillingen i lav- og mellominntektsland. 

Du kan lese mer i rapporten om NTNU Energi.

Flere forskningssentre

I tillegg til disse tre FME-ene der NTNU er vertskap er NTNU partner i FME-ene Hydrogeni, NorthWind, NCCS, CINELDI, HighEFF, Bio4Fuels, MoZEES og SUSOLTECH.

NTNU Energy Transition Initiative

NTNU Energy Transition Initiative

NTNU Energy Transition Initiative er en del av satsingsområdet NTNU Energi.