Bedre folkehelse

Bedre folkehelse

– Strategi 2018-2025

Om Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for undervisning forskning, innovasjon og formidling i samfunns- og allmennmedisin, sykepleie, og folkehelse. Viktige forskningsområder er folkehelse og sykdommers forekomst og årsaker, konsekvenser av sykdom og behandling, helse- og velferdstjenesteforskning og befolkningsbaserte helseundersøkelser. Etikk, kommunikasjon og anvendte vitenskapelige metoder står sentralt i alle disse områdene.

Instituttet vektlegger også pedagogisk og fagdidaktisk utviklingsarbeid og forskning Instituttets virksomhet omfatter ulike fagområder som allmennmedisin, arbeids- og sosialmedisin, sykepleie, helse- og velferdstjenester, helsekommunikasjon, sykdommers utbredelse og årsaker (epidemiologi), helsefremmende og forebyggende helsearbeid, global helse, og etikk. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er sentral i instituttets forsknings- og formidlingsaktivitet, og datainnsamlingen til HUNT4 avsluttes i 2019.

Instituttet har ansvaret for sentrale deler av profesjonsstudiet i medisin, hele bachelorutdanningen og videreutdanningene i sykepleie, masterprogram i folkehelse, masterprogram i global helse, yrkesfaglærerutdanning - studieretning helse- og oppvekstfag, samt flere ulike emner på ph.d.-, master- og bachelornivå. ISM er vertsinstitutt for Enhet for helsefaglig simulering.

Visjonen og strategien for Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie bygger på hovedprinsippene og retningene gitt i strategien for NTNU og strategien for Fakultet for medisin og helsevitenskap. Årlige handlingsplaner skal bidra til å operasjonalisere strategien og realisere målbildet for 2025. Handlingsplaner og tiltak utvikles som del av det årlige plan- og budsjettarbeidet. 

 

Visjon: Bedre folkehelse

Bedre folkehelse - er instituttets visjon som skal bidra til realisering av NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden. ISM skal utvikle kunnskap, kompetanse og løsninger som bidrar til god helse i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv. ISM skal bidra til kunnskap for å minske helseforskjeller og for mer rettferdig fordeling av kunnskap og ressurser. Klimaproblematikken er en av det moderne samfunns viktigste utfordringer og som også vil gi helsemessige utfordringer.

 

Verdier

ISM slutter opp om NTNUs sentrale verdier slik de er beskrevet i universitetets strategi: kreativ, kritisk, konstruktiv, respektfull. ISM vektlegger i tillegg dimensjonen solidarisk.

 

Samfunnsoppdrag  

ISM har et særlig ansvar for utdanning, forskning, innovasjon og formidling innenfor sykepleie, samfunns- og allmennmedisin- og folkehelseområdet nasjonalt og globalt. ISM skal utvikle kunnskap, kompetanse og bidra til verdiskaping av høy kvalitet til nytte i helsetjenesten og folkehelsearbeidet, samt utvikle ny kunnskap som bidrar til en mer rettferdig verden, i samsvar med FNs bærekraftsmål.

 

Utfordringer

Instituttets arena for utdanning er svært bred: Hele helse- og omsorgssektoren i tillegg til den generelle befolkning med demografiske og sosiale variasjoner. Flere og mer kompliserte oppgaver vil pålegges primærhelsetjenesten, og ISMs utdanningstilbud må gi fremtidens helsepersonell god kompetanse i tverrfaglig samarbeid i og mellom nivåene i helsetjenesten. Det er behov for økt rekruttering av helsepersonell til primærhelsetjenesten, og ISM har en særlig oppgave i å forberede studentene på viktige arbeidsoppgaver i denne delen av helsesektoren.

Det er behov for mer kunnskap og kompetanse for å gjøre primærhelsetjenesten bedre rustet til å ivareta de mange oppgaver som vil legges hit. ISM har et særlig ansvar i å bidra med forskning og utvikling både innenfor helsefremmende og forebyggende tiltak samt befolkningens bruk og nytte av helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter også kunnskap om tjenestenes organisering, effektivitet og kvalitet. De fleste helseutfordringene oppstår og finner sin løsning utenfor helsesektoren, ISM mener derfor det er en viktig oppgave å bidra med generell folkehelsekunnskap både til det norske samfunnet og globalt.

Helsetjenesten har stor mangel på helsearbeidere, og gjennom sine utdanninger vil ISM bidra med høyt kompetent helsepersonell.

Instituttet skal utdanne kritisk tenkende kandidater og studenter, og har ansatte som deltar aktivt i samfunnsdebatten.

 

Målbilde for ISM 2025 

ISMs virksomhet innen utdanning holder høy kvalitet og bidrar til at NTNU er en attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt

 • ISM utvikler kvalitet i utdanningen og å bidrar med kunnskap og kompetanse til nytte i helsetjenesten
 • Våre kandidater holder høy kvalitet og er attraktive innenfor sine fagfelt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • ISM har høy aktivitet på forskning, innovasjon og utdanning for bedre folkehelse.
 • ISM har flere internasjonalt ledende fagmiljø innen forskning og utdanning
 • ISM er en attraktiv samarbeidspartner for internasjonalt anerkjente forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
 • I samarbeid med brukere, helsetjeneste, næringsliv og andre aktører frembringer ISM kunnskap som påvirker samfunnsutviklingen.
 • ISMs ansatte bidrar med fagkunnskap i folkehelsepolitiske saker for helhetlige og bærekraftige prioriteringer, særlig i primærhelsetjenesten.
 • ISM har kultur for nyskaping og helseinnovasjon og er ledende nasjonalt på utdanning og forskning om folkehelse.

 

Utdanning og læringsmiljø

Kandidater med hele eller deler av sin utdannelse innen instituttets ansvarsområder skal være kompetente og godt forberedt på arbeidslivet. Vi vektlegger derfor videreutvikling av studentaktive læringsformer, undervisningsmetoder og –arenaer. Vi vil utvide og utnytte samarbeidet med andre aktører som NAV, spesialisthelsetjenesten, Trondheim kommune og andre kommuner i regionen for bedre tverrfaglig kompetanse. Vi arbeider for å utvikle, ta i bruk og evaluere et system for å sikre god kvalitet i kliniske praksisstudier.

ISM har sentrale oppgaver på profesjonsstudiet i medisin med ansvar for storfaget allmennmedisin, samt samfunnsmedisin og helse- og velferdstjenestekunnskap. Vi koordinerer og gir også undervisning i medisinsk etikk, medisinske atferdsfag, global helse og vitenskapelige metoder. Instituttet bidrar med ledelse og koordinering av medisinstudiet og praksis i primærhelsetjenesten. ISM spiller en viktig rolle i tilrettelegging for nasjonale prøver i medisin.

ISM har sammen med IHG og IHÅ ansvaret for bachelorstudiet i sykepleie og koordineringsoppgaven for videreutdanningsprogrammene i anestesi-, operasjon-, intensiv-, barne-, kreftsykepleie og avansert klinisk sykepleie ved alle tre utdanningssteder ved NTNU. ISM tilbyr også videreutdanning til jordmor og til helsesykepleier (helsesøster) sammen med IHÅ. Praksisstudier involverer alle deler av helsetjenesten der sykepleiere kan ha en rolle. I samarbeid med IHG og IHÅ vil instituttet bidra til etablering av blant annet master i klinisk sykepleie som bygger på flere videreutdanninger.

ISM har ansvaret for to masterprogram, Master i folkehelse og «Master of Global Health». Vi rekrutterer bredt, men særlig fra helse- og velferdssektoren. Utdanningene skal være forskningsbaserte og samfunnsrelevante og gir studentene god evne til kritisk refleksjon og mulighet til fordypning innen tematiske valgemner. ISM har fått ansvaret med å koordinere og kvalitetssikre metodeundervisningen for alle masterprogram ved MH. Enhet for helsefaglig simulering tilbyr ferdighetstrening og simuleringsøvelser til fakultetets studieprogram.

ISM har ansvar for flere kurs på ph.d.-nivå, både obligatoriske kurs og valgfrie metodekurs. Instituttet vektlegger tett oppfølging og god veiledningskompetanse til våre stipendiater.

Våre mål

Overordnet

 • ISM har et positivt og inkluderende læringsmiljø
 • ISM skal videreutvikle studiekvalitet og studentaktive læringsformer
 • ISM har videreutviklet tverrfaglige arenaer for å forberede våre kandidater på yrkeslivet
 • ISM har gode ordninger for studentutveksling
 • ISM tilbyr tidsriktige og utdanningsprogram som er etterspurt av helsetjenesten

Bachelorutdanningene

 • Utdanningene fra ISM er ettertraktet og rekrutterer motiverte og dyktige studenter
 • ISM bidrar til at sykepleiestudentene uteksamineres med styrket generalistkompetanse
 • Sykepleierne utdannet fra ISM er ettertraktet i helsetjenesten
 • Yrkesfaglærerne utdannet fra ISM er ettertraktet i skoleverket og i arbeidslivets opplæringsarbeid

Medisinstudiet

 • ISM bidrar til at legestudentene uteksamineres med styrket generalistkompetanse
 • ISM har integrert sine fagområder i det desentraliserte utdanningsløpet fra og med medisinstudiets 3. år (LINK)
 • ISM koordinerer og utvikler tre tematiske tråder som er godt forankret og faglig integrert gjennom studiet

Masterprogrammene og videreutdanningene

 • Masterprogrammene ved ISM er ettertraktet og har høye søkertall
 • Masterprogrammene ved ISM holder høy kvalitet  
 • Masterprogrammene ved ISM omfatter arbeidslivsrelevante emner, og kandidatene er ettertraktet i yrkeslivet.

Ph.d.

 • ISM rekrutterer motiverte, dyktige og faglig nysgjerrige stipendiater
 • ISM sikrer god kvalitet på prosjektene gjennom aktivt arbeid ved opptak og sikrer at forskningen er forankret i instituttets strategi
 • ISM arbeider aktivt med god veiledningskvalitet  
 • ISM vektlegger tett oppfølging og veiledning av kandidatene
 • ISM arbeider aktivt med å sikre gjennomføring av ph.d.-prosjekt av høy kvalitet innen rammene av tid og finansiering.

 

Forskning

Instituttets forskningsaktivitet spenner fra befolkningsstudier til klinisk og pasientnær forskning. Forskning rundt befolkningens bruk, samt opplevelse av helse- og velferdstjenestene inngår i dette. Forskningsaktiviteten skal understøtte mål om gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester som kan komme til nytte i planlegging og tilrettelegging av helsetjenester, samt forebyggende og helsefremmende tiltak, nasjonalt og globalt. Instituttet vektlegger tverrfaglig og tverrprofesjonell forskning, og har et særlig ansvar for forskning rettet mot primærhelsetjenestens kunnskapsbehov.

ISM driver Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som har gjennomført fire store befolkningsundersøkelsen Nord i Trøndelag og vurderer neste undersøkelse. Datamaterialet i HUNT består av selvrapporterte helsedata, fysiologiske målinger og variert biologisk materiale og er en svært verdifull kilde for økt kunnskap innen helseovervåking, sykdomsårsaker og -mekanismer, behandlingsresultater, diagnostikk, utvikling av nye medisiner samt helse- og velferdstjenesteforskning.

Våre mål

 • ISM tilbyr et inspirerende, tverrfaglig og attraktivt forskningsmiljø med forskningsstøtte av høy kvalitet
 • ISM har økt kvalitet på forskningen og når opp i nasjonale og internasjonale finansieringskilder (NFR, EU mm.)
 • ISM vektlegger samfunnsrelevant og etterspurt helseforskning, særlig rundt de store folkehelsetruslene, nasjonalt og globalt
 • ISM utnytter nærheten til og fremmer kunnskapen om HUNT som instituttets viktigste forskningskilde  
 • ISM øker satsing på innovativ forskning innen genetisk epidemiologi basert på HUNT data
 • ISM styrker styrke allmennmedisinsk forskning
 • ISM styrker klinisk forskning og forskning rettet mot primærhelsetjenesten  
 • ISM vil øke den kliniske og sykepleiefaglige forskningen

 

Innovasjon 

Innovasjon i folkehelsearbeidet og i helsetjenestene er sentralt for helsefremming og sykdomsforebygging og for bedre diagnostikk og behandling av sykdommer i framtiden. ISM er åpen for samarbeid med næringsliv, offentlige aktører og helsetjenesten for utvikling av nye tjenester, produkter og organisasjonsformer. Innovasjon og nyskapingsaktivitet bidrar til verdiskapning og bedre helse i et globalt perspektiv.

Våre mål

 • ISM forbereder studentene til å tenke kreativt og innovativt til beste for pasientene
 • ISM vil samarbeide med helsetjenesten om tjenesteinnovasjon og utprøving av teknologiske løsninger
 • ISM vil øke forskningsaktivitet på utdanning og utvikle innovative undervisningsformer for å forberede studenter på tverrprofesjonelt samarbeid
 • ISM vil bidra til effektivitet og tilgjengeliggjøring av HUNT data
 • ISM vil samhandle med offentlige, frivillige og private organisasjoner som har innflytelse på folkehelsearbeid
 • ISM vil samarbeide med og bidra med kunnskap til næringslivet som utvikler ny diagnostikk og nye behandlingsformer
 • ISM skal arbeide for å øke innovativ tankegang og arbeidsformer i forebyggende helsearbeid og utforming av helsetjenester.

 

Formidling og samfunnskontakt

Instituttet skal formidle kunnskap om helse, sykdom, forebyggende og helsefremmende tiltak til relevante målgrupper og til allmennheten. Dette skjer gjennom vitenskapelige kanaler og som populærvitenskapelig formidling. Instituttets ansatte bidrar i samfunnsdebatten med forskningsbasert kunnskap. Instituttets nettsider skal reflektere aktuell utdannings- og forskningsaktivitet ved ISM.

Våre mål

 • ISM har økt vitenskapelig kunnskapsformidling gjennom allment tilgjengelige kommunikasjonskanaler
 • ISM har økt sin synlighet og bidrar aktivt i samfunnsdebatten
 • ISM har informative og oppdaterte nettsider om instituttets aktivitet

 

Internasjonalisering

Våre mål

 • Vi styrker forskningssamarbeid med internasjonalt anerkjente miljø for å øke kvalitet og betydning av vårt arbeid
 • Vi har økt internasjonal utveksling og mobilitet blant både studenter og ansatte
 • Vi tilbyr et ettertraktet forskningsmiljø for utenlandske forskere
 • Vi bidrar med kunnskap for å bygge forsknings- og utdanningskompetanse i lav- og mellominntektsland
 • Vårt internasjonale masterprogram i global helse er et viktig bidrag til NTNU som en internasjonalt anerkjent utdanningsinstitusjon

 

Tverrfaglig samhandling

Våre mål

 • ISM samarbeider med universitetssykehuset om utdanning, forskning og innovasjon
 • Vårt samarbeid med primærhelsetjenesten om praksisutdanning utnyttes til pasient- og praksisnær forskning og innovasjon
 • Vi samarbeider på tvers av fakultet og institutt på NTNU for å utvikle HUNT som forskningskilde

 

Organisasjon og arbeidsmiljø

Våre mål:

 • ISM har et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av respekt
 • ISM har tydelig og kompetent ledelse der informasjon, dialog og medvirkning vektlegges
 • ISM har en ledelsesstruktur som er tilpasset organisasjonsbehov og størrelse
 • ISM sikrer aktiv medvirkning gjennom utvidet ledergruppe og fagenheter
 • ISM er ettertraktet som arbeidsplass med godt kvalifiserte søkere og er en lærende organisasjon
 • ISM har en profesjonell administrasjon med høy kompetanse som yter gode støttefunksjoner for den faglige aktiviteten
 • ISM har økt innsats for god kjønnsbalanse blant studenter og ansatte
 • ISM fremmer kompetanseheving og karriereveiledning for sine ansatte
 • ISM viderefører strategisk utvelgelse til rekrutteringsstillinger
 • ISM vil øke bruk av digitale kommunikasjonsmetoder for å redusere reiseaktivitet
 • ISM øker forskningsaktivitet og -kvalitet gjennom profesjonell og målrettet forskningsstøtte til instituttets forskere og ledelse 
30 aug 2019

bilde

øya helsehus