Om Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Om Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

 

Se filmen for en introduksjon av instituttet: 

Bedre folkehelse er instituttets visjon som skal bidra til realisering av NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden. Her kan du lese og laste ned instituttets strategi for 2018-2025. 

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) skal utvikle kunnskap, kompetanse og løsninger som bidrar til god helse i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Vi skal bidra til kunnskap for å minske helseforskjeller og for mer rettferdig fordeling av kunnskap og ressurser. Klimaproblematikken er en av det moderne samfunns viktigste utfordringer og som også vil gi helsemessige utfordringer.

Vi skal utvikle kunnskap, kompetanse og bidra til verdiskaping av høy kvalitet til nytte i helsetjenesten og folkehelsearbeidet, samt utvikle ny kunnskap som bidrar til en mer rettferdig verden, i samsvar med FNs bærekraftsmål.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie har et særlig ansvar for utdanning, forskning, innovasjon og formidling innenfor sykepleie, samfunns- og allmennmedisin- og folkehelseområdet nasjonalt og globalt. Viktige forskningsområder for oss er:

 • folkehelse og sykdommers forekomst og årsaker
 • konsekvenser av sykdom og behandling
 • helse- og velferdstjenesteforskning
 • befolkningsbaserte helseundersøkelser

Etikk, kommunikasjon og anvendte vitenskapelige metoder står sentralt i alle disse områdene. Les mer om forskningsaktiviteten ved instituttet

Instituttets virksomhet omfatter ulike fagområder som

 • allmennmedisin
 • arbeids- og sosialmedisin
 • sykepleie
 • helse- og velferdstjenester
 • helsekommunikasjon
 • sykdommers utbredelse og årsaker (epidemiologi)
 • helsefremmende og forebyggende helsearbeid
 • global helse
 • etikk

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er sentral i instituttets forsknings- og formidlingsaktivitet, og datainnsamlingen til HUNT4 ble avsluttet i 2019. HUNT ble en del av NTNU i 2001 og er i dag organisert under Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. 

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi hører også til instituttet.

 

Utdanning

Sentrale deler av profesjonsstudiet i medisin, hele bachelorutdanningen og videreutdanningene i sykepleie, masterprogram i folkehelse, masterprogram i global helse, yrkesfaglærerutdanning - studieretning helse- og oppvekstfag, samt flere ulike emner på ph.d.-, master- og bachelornivå hører til instituttet. Les mer om våre studietilbud. 

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er vertsinstitutt for Enhet for helsefaglig simulering

 

Instituttets struktur og historikk

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ble opprettet 1. januar 2017. Det består av tidligere Institutt for samfunnsmedisin (NTNU), Institutt for sykepleievitenskap (Høygskolen i Sør-Trøndelag - HiST) og deler av tidligere Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (NTNU).

Instituttet er ett av flere institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Vi har rundt 340 ansatte i faste og midlertidige stillinger hos oss. Her finner du en oversikt over alle ansatte

Vi har ansvaret for 1000 sykepleiestudenter i bachelor og videreutdanning, 150 masterstudenter og 125 Ph.d.-kandidater. Fakultet for medisin og helsevitenskap har 675 medisinstudenter som er innom instituttets undervisning på ulike tidspunkt i profesjonsutdanningen.

Vi er samlokalisert med Øya helsehus og universitetssykehuset St. Olavs Hospital, noe som gir oss en unik tilgang på sterke fagmiljøer og gode praksisstudiesteder. Vi har også et utstrakt samarbeid om utdanning, fagutvikling og forskning med Trondheim kommune og andre kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.

10 jan 2022

Bilde av øya helsehus

Øya helsehus foto

Kontakt oss

Kontakt oss

  ism-post@mh.ntnu.no

  Kontakt en studieveileder

  Ledelse

 Alle ansatte

Om instituttet


Finn oss her:  
Øya Helsehus, Mauritz Hanssens gate 2
Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gt.11

Postadresse: 
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Postboks 8905, 7491 Trondheim 

Utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe ved instituttet.