Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Om instituttet

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse.

Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. Dette omfatter ulike fagområder som allmennmedisin, klinisk sykehjemsarbeid, arbeids - og sosialmedisin, helse- og velferdstjenester, helsekommunikasjon, sykdommers utbredelse og årsaker (epidemiologi), helse i kontekst, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, velferdsteknologi, global helse, og medisinsk etikk.

Instituttet har kompetente undervisere til bachelor i sykepleie, medisinstudiet, videreutdanninger i sykepleie, flere masterprogram og Ph.d-program. Instituttet har også ansvar for yrkesfaglærerutdanning for helse- og oppvekstfag, videreutdanning av spesialsykepleier til både spesialist- og primærhelsetjenesten,  samt forskning rettet mot dette feltet.  

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) hærer til instituttet, og vi bruker aktivt forskningsdata fra undersøkelsen. HUNT ble en del av NTNU i 2001 og er i dag organisert under Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. HUNT4 vil gjennomføres i 2017-2018.

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi og Senter for helsefremmende forskning hører til instituttet.

Instituttets struktur og historikk

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ble opprettet 1. januar 2017. Det består av tidligere Institutt for samfunnsmedisin (NTNU), Institutt for sykepleievitenskap (HiST) og deler av tidligere Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (NTNU).

Instituttet er ett av sju institutter ved Fakultet for medisin og helse ved NTNU. Vi har rundt 340 ansatte i faste og midlertidige stillinger hos oss. Vi har ansvaret for 1000 sykepleiestudenter i bachelor og videreutdanning, 150 masterstudenter og 125 Ph.d.-kandidater. Fakultet for medisin og helsevitenskap har 675 medisinstudenter som er innom instituttets undervisning på ulike tidspunkt i profesjonsutdanningen.

Vi er samlokalisert med Øya helsehus og universitetssykehuset St. Olavs Hospital, noe som gir oss en unik tilgang på sterke fagmiljøer og gode prakisstudiesteder. Vi har også et utstrakt samarbeid om utdanning, fagutvikling og forskning med Trondheim kommune og andre kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.