K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi


K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå for å bedre forstå hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske. Senteret tar utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Genetisk epidemiologi er fagfeltet som studerer arvematerialet til mange mennesker samtidig, og sammenligner denne variasjonen med ulikheter i helse og sykdom. Et av hovedmålene med forskningen er å bruke den nye kunnskapen til å bedre forebygging og behandling av sykdom.

Vi har et godt utgangspunkt for å studere genetisk epidemiologi i Norge. Kombinasjonen av store befolkningsundersøkelser, moderne biobanker og gode helseregistre gjør det mulig å studere en rekke helsetilstander samtidig.

De siste årene har det skjedd en rivende utvikling av teknologien som digitaliserer arvematerialet. Sammen med stadig kraftigere datamaskiner åpner dette for å studere sammenhenger på helt nye presisjonsnivå.

Forskning på befolkningdata er avhengig av tillit i befolkningen. Vi stiller derfor høye krav til oss selv når det gjelder datasikkerhet og riktig bruk av forskningsdata. Blant annet må all bruk godkjennes av forskningsetiske komitéer, alle analyser gjøres på sikre datamaskiner og forskere som skal ha datatilgang må gjennom en etisk sertifisering.

Senteret ble etablert 1. juli 2016, ledes av professor Kristian Hveem og tilhører Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi er finansiert av Stiftelsen K.G. Jebsen, Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Kontakt

 

Stiftelsen K.G. Jebsen

Ressurser for forskere

HUNT Cloud

"Gjør mer. Raskere."

Vi utvikler HUNT Coud for å gi forskere de beste verktøyene i jakten på kunnskap fra store data.