Pårørenderollen og litteratur som remedium

Pårørenderollen og litteratur som remedium

Prosjektet utforsker fremstillinger av pårørende i norsk og nordisk samtidslitteratur og arbeider ut fra følgende overordnede forskningsspørsmål: 

  • Hvordan fremstilles pårørende i norsk og nordisk samtidslitteratur? 
  • Hvilke innsikter om pårørenderollen er litterære uttrykk særlig egnet til å formidle? 
  • Hvorfor er disse innsiktene betydningsfulle i et helsefremmende perspektiv, og hvordan kan de litterære uttrykkene tas i bruk i møte med pårørende innenfor helse- og omsorgstjenester og i norskundervisning for skoleelever?  

Teoretisk og metodisk tar prosjektet utgangspunkt i begrepet remedium, som er knyttet til de tre betydningslagene legemiddel, verktøy (fra lat. re- og mederi) og medium. Begrepet retter oppmerksomheten mot hvordan litteratur tas og kan tas i bruk i ulike samfunnsmessige kontekster (som legemiddel og som verktøy), og hvordan litterære tekster reproduserer og endrer kulturelle forestillinger om pårørenderollen gjennom en estetisk form (som medium og via (re)medieringer).  

Samtidslitteratur, inkludert barne- og ungdomslitteratur og grafisk litteratur, vil være det sentrale undersøkelsesmaterialet i prosjektet. Prosjektet vil fylle et kunnskapshull gjennom å undersøke pårørenderollens etiske og eksistensielle rammebetingelser, diskutere hvordan disse forholder seg til både pasientens og velferdsstatens roller, og foreslå metoder for å ta i bruk litteratur i helsefremmende arbeid.  

Innfallsvinkelen i prosjektet er tverrfaglig og går i dialog med omsorgsforskning, humanvitenskapelig helseforskning og utdanningsforskning. Det humanistiske fakultet og NTNU Helse finansierer prosjektet, som er tilknyttet temaområdet Helsefremming, forebygging og myndiggjøring.

Prosjektet er knyttet til tre forskergrupper: Pårørende i litteratur og kunst,  Forskergruppen for grafisk litteratur og Forskningsgruppe for litteratur og samfunn.

 


Lenker

Lenker

Ingvild Kjørholt Hagen:Når nasjonens likevekt rystes. En komparativ analyse av kanonlitteraturens rolle etter terrorangrep i tidsskriftet Edda i 2019

Silje Haugen Warberg: Apostrofere den levende. Den pårørendes vitnemål om autisme i Olaug Nilssens Tung tids tale i tidsskriftet Kultur og Klasse i 2020

Podkasten Litt.Snakk intervjua Silje Haugen Warberg om prosjektet i Sykdom og pårørenderollen i litteraturen

Silje Haugen Warberg og Ingvild Hagen Kjørholt: Pårørendlitteratur som remedium. Helsefaglig formidling og litterær estetikk i Anders N. Kvammens Jeg husker ikke... historier om demens (2021) i ELLA i 2023.

 


Medlemmer