Universitetspedagogikk

Forskningsgruppe

Universitetspedagogikk

Beautiful view of mountain and skye. Photo
Foto: Marit Honerød Hoveid

News

News

Conference: Higher Education Brought to Life

6th Annual Philosophy And Theory Of Higher Education Conference

11-13 June 2024, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

Conference page


Om oss

Om oss

Et overordnet tema for Uniped-forskningsgruppen er: «Høyere utdanning som bærende kraft». Vi arbeider med en rekke ulike tema og tilnærminger innenfor universitetspedagogikk med høyere utdanning som forskningskontekst. Det vi har til felles, er en forskningsinteresse for grunnleggende spørsmål om hva høyere utdanning er, kan og bør være, hvordan utdanninger får form og formål, og hvilket potensial høyere utdanning kan ha som samfunnsutviklende kraft.

Forskningsgruppen har som mål å etablere samhandlingsarenaer der vi

 • etablerer forskningssamarbeid på mindre og større prosjekter
 • arrangerer seminarer, workshops og gjesteforelesninger
 • deler og gir hverandre tilbakemeldinger på utkast til artikler
 • leser og drøfter utvalgte tekster

Forskningsgruppen bygger videre på en sterk seksjon for universitetspedagogikk, integrert i Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), samt eksisterende samarbeid i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk. Samtidig er vi alltid på jakt etter å utvide samarbeidet med andre som deler interesse for universitetspedagogikk og høyere utdanning som forskningsfelt. Hvis du vil vite mer om forskningsgruppen, kan du kontakte gruppens kontaktperson.


Aktiviteter i gruppen

Aktiviteter i gruppen

 • FELLES PROSJEKT: «Deltakelse og felleskap i høyere utdanning». Gjennom dette prosjektet søker gruppen å utforske undervisningspraksiser i høyere utdanning med blikket rettet mot hvilke mulighetsrom som finnes og kan skapes for og av studenter, læringsassistenter, undervisere, administratorer og ledere. Det første delprosjektet retter seg mot læringsassistenter som deltakere i utdanning. NTNU fikk i 2005 Utdannings- og forskningsdepartementets utdanningskvalitetspris for utviklingen av LAOS – Læringsassistenopplæringssystemet. Opplæring og bruk av læringsassistenter har endret seg over tid, og antallet læringsassistenter har de siste årene økt betydelig. Delprosjektet gir en unik inngang til å undersøke nærmere hvordan undervisningspraksiser endres i UH sektoren. Prosjektet er under utforming.
 • Ph.d.-emnet PED8026 Higher Education: Past – Present – Future (text to be updated)
  Gjennomført høsten 2022, Planlegges også for høsten 2023.
 • IPL-konferansen. 9. juni 2023. Tema: “The Meaning of Higher Education”. Keynotes: Mats Alvesson og Fadia Dakka.

Andre pågående prosjekt blant gruppens medlemmer

Andre pågående prosjekt blant gruppens medlemmer

 • «Professional identities and meaningful spaces in higher education». Ph.d.-prosjekt ved Camilla Sanna og veileder Patric Wallin. Prosjektet inngår i Fremtidens campus.
 • «Transformative Learning in Higher Education? – Critical perspectives on pedagogical development». Ph.d.-prosjekt ved Espen Hektoen og veileder Patric Wallin.
 • «Systematic review of literature on Bildung in education, 1990–2020». Marit H. Hoveid og Dagrun Aa. Engen innenfor forskergruppen InEds.
 • «Utdanningsledelse på studieprogramnivå – studieprogramleders rolle i utviklingsarbeid på helsefaglige Studieprogram». Ph.d.-prosjekt, Kristin Haugen, NTNU Campus Gjøvik, Marit H. Hoveid, bi-veileder.
 • «How can we define and better understand Active Learning in the contemporary context of Higher Education? Working title: Active Learning in Higher Education: an attempt at a critical evaluation». Ph.d.-prosjekt Luis Alejandro Alvelais González, UiT, Marit H Hoveid, Bi-veileder.
 • «Rom for utdannande prosessar» Forskingsprosjekt som empirisk og teoretisk utforsker ulike case som tydeliggjør samskaping av faglige fellesskap, læringsmiljø og meningsfulle utdanningspraksiser i høyere utdanning. Prosjektleder er Dagrun Astrid Aarø Engen
 • «Hva karakteriserer gode fellesskaper sett fra studenters ståsted: hvordan kan studentmiljøet samskapes for å fremme studentenes livskvalitet? Hvem kan bidra, og hvordan kan de delta?» Ph.d.-prosjekt i forskningsprosjektet Bedring av studenters psykiske helse og livskvalitet gjennom tjenestedesign og relasjonell velferd (StudyWell). Veileder Dagrun Astrid Aarø Engen