Bakgrunn og aktiviteter

Ak tiviteter og bakgrunn

2020 januar: Disputert på avhandlingen Studieprogramledelse i høyere utdanning- i spenningsfelt mellom struktur og handlingsrom

2013- dd: Doktorgradsprosjekt om studieprogramledelse i høyere utdanning (Se kort beskrivelse under)

2011- 2013: Prorektor for utdanning ved Høgskolen Dronning Mauds Minne

2006-2011: Leder for Seksjon for universitetspedagogikk NTNU

2003-2005: Prosjektleder for implementering av it´s learning ved NTNU

2001-2003: Konsulent/Førstekonsulent/Rådgiver NTNU videre

Interesser:

 • Universitetspedagogikk
 • Utdanningsledelse i høyere utdanning
 • Styring av høyere utdanning
 • Didaktikk i høyere utdanning
 • Planlegging og organisering av undervisning

 Doktorgradsprosjekt Studieprogramledelse i høyere utdanning

Bakgrunn
Utdanningslandskapet i norsk høyere utdanning har gjennomgått store endringer etter innføringen av kvalitetsreformen (St.melding 27, 2000-2001). Reformen innebar en ny gradsstruktur og en ny organisering av utdanningene i studieprogram satt sammen av mange små emner, ofte fra ulike fagområder. Med kvalitetsreformen fikk vi også en introduksjon av markedsliknende mekanismer i høyere utdanning (Michelsen og Aamodt, 2007) med dreining av fokus mot produksjon, effektivitet og konkurranse.

Studieprogrammene representerer et nytt organisasjonsnivå med klare behov for koordinering (Aamodt m.fl. 2016). Lederne av studieprogrammene utgjør en ny gruppe ledere som har viktige oppgaver for å ivareta kvaliteten i studieprogrammene. Kunnskapen vi har om studieprogrammene og ledelsen av dem er imidlertid mangelfull, det samme gjelder sammenhengen mellom reformer gjort innen styring og finansiering og kvalitet i høyere utdanning (Damsa m.fl. 2015).

Problemstilling
Prosjektet ønsker å bidra til å øke kunnskapen om studieprogrammene og ledelsen av dem, den overordnede problemstillingen for arbeidet er: Hvordan har styringen av høyere utdanning implikasjoner for studieprogramledernes rolle, arbeid og muligheter til å påvirke utdanningskvalitet?

Metode

Studien er gjennomført som en case-studie med to store norske universiteter som case; Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø. Den kan plasseres innenfor en konstruktivistisk, kvalitativ og fortolkende tradisjon (Benton og Craib, 2011). Datamaterialet springer ut fra 16 studieprogram innenfor tradisjonelle disiplinfag på bachelornivå, og består av studieplaner og intervjuer med de faglige lederne av programmene. I arbeidet med studien har jeg etterstrebet en refleksiv tilnærming til empiri, teori, analyse og tekstproduksjon (Alvesson og Skjöldberg, 2009).

Teori
Prosjektet bygger på ledelsesteori som vektlegger kontekst, innhold og rammer for ledelsen som skal undersøkes og som ønsker å gi stemme til ledere ikke bare som ledere, men som hele mennesker med følelser, erfaringer og identitet (Alvesson og Spicer, 2012, Niesche, 2014). I et endret landskap i høyere utdanning der styring, finansiering og roller er i endring vil også forskning om profesjonell identitet og implikasjoner av New Public Management (Green 2011, Henkel 2000 og 2005) bidra som grunnlag for analysene. I og med at innholdskomponenten i ledelsesarbeidet anses som viktig vil studien også trekke inn teori om studieplanarbeid (Barnett og Coate 2005, Bernstein, 1996) i analyse og diskusjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Otnes, Hildegunn; Johansen, Marte Bratseth. (2010) Fagdidaktisk og digital kompetanse i samspill. Prosjekt om IKT i lærerutdanningen, PLU/NTNU. 2010.

Andre

 • Johansen, Marte Bratseth. (2014) Hvordan skaper vi selvstendige studenter og en krevende, FoU-basert profesjonsutdanning?. Åpningsdag for ansatte ved Dronning Mauds Minne Høgskolen . DMMH; DMMH, Dalen. 2014-08-11 - 2014-08-11.
 • Johansen, Marte Bratseth. (2014) Study program leadership in Norwegian Higher Education. ICED2014 Education development in a changing world . International Consortium for Educational Development/SwedNet; Karolinska Institutet, Stockholm. 2014-06-16 - 2014-06-18.
 • Johansen, Marte Bratseth. (2014) Utviklingsprogrammer i utdanningsledelse. Årsmøte Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (Uhped) . UHped; Karolinska Institutet, Stockholm. 2014-06-15 - 2014-06-15.
 • Johansen, Marte Bratseth. (2010) "Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til bedre/mer/økt læring?"Refleksjoner fra en universitetspedagog. Kvalifikasjonsrammeverket, Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren . Universitets- og høyskolerådet; Hotell Grand Terminus, Bergen. 2010-01-25 - 2010-01-26.
 • Johansen, Marte Bratseth. (2007) Kollegaveiledning, video og refleksjon i opplæring av universitetslærere. Nettverkskonferansen for Universitets- og høgskolepedagogikk . Høgskolen i Lillehammer; Lillehammer. 2007-10-24 - 2007-10-25.
 • Johansen, Marte Bratseth. (2007) Opplæring og bruk av Læringsassistenter ved NTNU. Dansk Universitetspædagogisk Netværk årlige konferanse . Dansk Universitetspædagogisk Netværk; Aalborg. 2007-05-31 - 2007-06-01.