MEDLiE - Media Literacy and Education research group

Logo til forskergruppen MEDLIE. Illustrasjon.

Det er liten tvil om at medieutviklingen ”gjør noe med oss”, men forskningen på dette feltet er ufullstendig. Vi vet at sosiale og digitale medier er sentrale i barn og unges hverdagsliv og skole- og læringsarenaer. Det er også forsket relativt mye på hva barn og unge bruker medier til og hvor mye de bruker ulike medier. Men vi vet mindre om hva medieutviklingen, mediebruk og sosial praksis gjennom medier betyr for barn og unge og deres lærings- og danningsprosesser. 

Det tematiske fokuset i gruppen MEDLiE er ”studiet av læringsprosesser knyttet til undervisning på mediefeltet og oppvekst i mediesamfunnet”. Vi utforsker problemstillinger relatert til læring og dannelse i grenselandet mellom medieutvikling, skole- og yrkesliv og hverdagskultur. MEDLiE setter et spesielt søkelys på de utfordringene og mulighetene som aktualiseres gjennom medie- og teknologiutvikling og mediebruk og gjennom dette nye sosiale praksiser, læringsformer og dannelsesuttrykk.

Vi ønsker å

 • øke kunnskapen om hvordan unge mennesker skaper mening, lærer og mestrer livet i den ”medialiserte” kulturen, altså en kultur som preges av medier og mediebruk, globalisering og flerkulturalitet.
 • utvikle forståelse for hvordan skole og utdanningsinstitusjoner kan bidra til å utdanne - og danne fremtidige borgere som mestrer eget liv og deltar konstruktivt i morgendagens demokrati.
 • styrke fokuset på et bredt perspektiv på hvilke typer kompetanser og kunnskaper som kreves for livsmestring og deltakelse i mediekulturen. 
   
Seminar. Illustrasjon.

Demokrati og livsmestring i mediekulturen: Mediepedagogikk for fremtiden

Åpent seminar 3. april 2019, 0930–1500 på Litteraturhuset i Trondheim

Arrangert av MEDLiE ved Daniel Schofield og Vegard Frantzen, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Bindende påmelding innen 15. mars.

Påmelding

Hverdagen vår preges av sosiale, mobile og digitale medier. Mediebruk påvirker også demokratiet og ytringsfriheten. Samtidig preges diskusjonen rundt IKT og medier i skolen av en til tider unyansert debatt, og det er stor variasjon i opplæringen i digital kompetanse både i grunnleggende opplæring og i lærerutdanningen. Snart skal nye læreplaner implementeres i skolen, noe som aktualiserer nye spørsmål om medienes rolle i læring og danning. Kan fagfeltet mediepedagogikk hjelpe oss til å forstå utfordringene og mulighetene som ligger i mediekulturen?

Til dette seminaret kommer sentrale forskere innen mediepedagogikk for å diskutere aktuelle tema, som:

 • Demokrati i en ny mediekultur
 • Livsmestring og læring i sosiale medier
 • Mediekompetanse og mediepedagogikk for fremtiden

Daniel Schofield og Vegard Frantzen leder seminaret. De jobber med mediepedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU, og var redaktører for antologien «Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur» som kom ut i 2018.

Seminaret har presentasjoner fra Ola Erstad, Oda Nissen og Sigrun H. Hitland, Svein Østerud, Soilikki Vettenranta, Reijo Kupiainen, Anne Mette Bjørgen og Yvonne Fritze, Anne Torhild Klomsten, Mia Fasting og Tonje Moberg

Det serveres kaffe, frukt og lunsj under seminaret.

Vel møtt!

Program

Program:

09.30–10.00 Sosial kaffe og te

10.00–10.15
Introduksjon, ved Daniel Schofield og Vegard Frantzen (NTNU)

10.15–10.45
Mediepedagogikk som veiviser for fremtidens kompetanser, ved professor Ola Erstad (UiO)

10.45–11.10
Aktivisme gjennom sosiale medier, ved Oda Nissen og Sigrun H. Hitland, studenter ved NTNU

11.10–11.20 Kaffe

11.20–11.40
Falske nyheter og trollfabrikker, ved professor emerita Soilikki Vettenranta (NTNU)

11.40–12.20 Sosial og mobil lunsj

12.20–12.40
Multiliteracy for the future, ved professor Reijo Kupiainen (NTNU/Tampere universitet)

12.40–13.00
Medier og utenforskap, ved professor emeritus Svein Østerud (UiO)

13.10–13.30
Digital danning og kompetanse, ved førsteamanuensis Anne Mette Bjørgen og førsteamanuensis Yvonne Fritze (HINN)

13.30 – 13.40 Kaffe

13.40 – 14.30
Presentasjoner av aktuelle prosjekter:

 • Livsmestring i skolen – «Å være på sosiale medier kan være tøft for en ungdom» ved førsteamanuensis Anne Torhild Klomsten (NTNU)
 • Mediekompetanse i læringsaktiviteter i skolen ved stipendiat Mia Fasting (NTNU)
 • Sosiale medier i undervisningen ved lektor Tonje Moberg (Akademiet)
 • Mastergradsprosjekter i mediepedagogikk ved MA-studenter ved NTNU IPL

14.30 – 15.00
Avsluttende plenumsdiskusjon

Presentasjoner:

Vegard Frantzen, cand.polit., universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Han har i flere år undervist og veiledet i pedagogiske fag, hovedsakelig i mediepedagogikk, og han er redaktør og forfatter av publikasjoner innen mediepedagogikk.

Daniel Schofield, ph.d. og førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, med mediepedagogikk som hovedfelt. Han har publisert flere artikler og bokbidrag nasjonalt og internasjonalt med mediepedagogiske tema. Han har bakgrunn som lærer i programfag for medier og kommunikasjon på videregående skole.

Ola Erstad, professor i pedagogikk og instituttleder ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Han har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenselandet mellom medier og pedagogikk. Han har ledet flere nasjonale prosjekter om IKT i norsk utdanning, og han har vært sentral i utviklingen av forskningsgrunnlaget for og debatten om digital kompetanse.

Oda Nissen, student ved profesjonsutdanningen i psykologi ved NTNU. Hun er engasjert i kampanjen «Free Amaya Coppens», en sosiale medier-bevegelse som jobber for å støtte Amaya Coppens og andre politiske fanger i Nicaragua.

Sigrun Haugdal Hitland, student ved profesjonsutdanningen i psykologi ved NTNU. Hun har vært leder i Trondheims avdeling i SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond). Hun har deltatt i ulike politiske kampanjer som «We Dream Big», som fokuserte på innfødtes rettigheter i Latin-Amerika og «Radi-Aid», som handlet om skadelige stereotypiske representasjoner av personer og kulturer i media.

Soilikki Vettenranta, professor emerita ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, dr.polit. i pedagogikk (Norge) og Master of Social Sciences i journalistikk og medievitenskap (Finland). Hun er spesialist på mediepedagogikk og krisekommunikasjon med omfattende publisering innen mediepedagogikk.

Reijo Kupiainen, ph.d. og professor II i mediepedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, og ved Universitetet i Tampere, Finland. Han er medlem av ledergruppen for Digital Literacies and Multimodal Practices (DigiLitEY) COST network, han er medlem i EU Kids Online network, og han leder forskningsgruppen Multiliteracies Through Life Cycles ved Faculty of Education ved Universitetet i Tampere.

Svein Østerud, dr.philos. i klassisk filologi, dr.polit. i mediepedagogikk, professor emeritus ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hans hovedfelt er klassisk og ny retorikk, medieresepsjon, IKT og læring samt skoleskyting og terror.

Anne Mette Bjørgen, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun har doktorgrad i pedagogikk og hovedfag i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er barn og unges læring gjennom bruk av digital teknologi i skole og fritid, og fleksibel undervisning. Hun har publisert i flere nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Yvonne Fritze, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun har doktorgrad i fjernundervisningspedagogikk fra Syddansk Universitet og hovedfag i filmvitenskap fra Københavns Universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til kommunikasjon og undervisning med medier og medieanalyse.

Anne Torhild Klomsten, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Hennes forskningsfelt er pedagogisk psykologi med fokus på barn og ungdom. Forskningstemaer er selvoppfatning, motivasjon, kjønnsdelt kroppsøving og livsmestring i skolen. Hun har i flere år bidratt med faglige innspill både gjennom skriftlige publikasjoner og i andre medier omkring livsmestring som eget fag i skolen.

Mia Fasting er stipendiat ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Hun skriver en ph.d. som omhandler mediekompetanse i hverdag og skole. Hun har erfaring som lærer i mediefag på videregående skole.

Tonje Moberg er lærer og teamleder for Medier og Kommunikasjon på Akademiet Videregående skole i Drammen. Hun har hovedfag i mediepedagogikk og er opptatt av konstruktivt bruk av sosiale medier i undervisningen.