Media Literacy and Education research group - MEDLiE

Forskningsgruppe

Media Literacy and Education research group - MEDLiE

Logo til forskergruppen MEDLIE. Illustrasjon.

Det er liten tvil om at medieutviklingen ”gjør noe med oss”, men forskningen på dette feltet er ufullstendig. Vi vet at sosiale og digitale medier er sentrale i barn og unges hverdagsliv og skole- og læringsarenaer. Det er også forsket relativt mye på hva barn og unge bruker medier til og hvor mye de bruker ulike medier. Men vi vet mindre om hva medieutviklingen, mediebruk og sosial praksis gjennom medier betyr for barn og unge og deres lærings- og danningsprosesser. 

Det tematiske fokuset i gruppen MEDLiE er ”studiet av læringsprosesser knyttet til undervisning på mediefeltet og oppvekst i mediesamfunnet”. Vi utforsker problemstillinger relatert til læring og dannelse i grenselandet mellom medieutvikling, skole- og yrkesliv og hverdagskultur. MEDLiE setter et spesielt søkelys på de utfordringene og mulighetene som aktualiseres gjennom medie- og teknologiutvikling og mediebruk og gjennom dette nye sosiale praksiser, læringsformer og dannelsesuttrykk.

Vi ønsker å

  • øke kunnskapen om hvordan unge mennesker skaper mening, lærer og mestrer livet i den ”medialiserte” kulturen, altså en kultur som preges av medier og mediebruk, globalisering og flerkulturalitet.
  • utvikle forståelse for hvordan skole og utdanningsinstitusjoner kan bidra til å utdanne - og danne fremtidige borgere som mestrer eget liv og deltar konstruktivt i morgendagens demokrati.
  • styrke fokuset på et bredt perspektiv på hvilke typer kompetanser og kunnskaper som kreves for livsmestring og deltakelse i mediekulturen.