Entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring

Forskningsgruppe

Entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring

Elever som har lagd elevbedrift. Illustrasjon
Illustrasjon: Vegard Johansen

Presentasjon av forskningsgruppa

Forskningsgruppen «Entreprenørskap i grunnopplæringen» har som mål å utvikle kunnskap som kan bidra til å styrke arbeidet med entreprenørskapsutdanning i grunnskole og videregående skole. Dette gjør man gjennom å delta i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, ved publisering av artikler, bøker og masteroppgaver, formidling ved konferanser, seminarer og etterutdanning, og gjennom et praksisrettet forskning- og utviklingsarbeid i tett samarbeid med skoler i Norge, andre europeiske land og USA. Forskningsmiljøet ved IPL har ambisjoner om å bli ledende på feltet i Norge og fremtredende i Europa.

Vår forskning er relatert til følgende rammeverk for entreprenørskapsutdanning; utdanning om, for og gjennom entreprenørskap.

  • Om omfatter å lære om entreprenørskap som et samfunnsmessig fenomen.
  • For gjelder opplæring i å utvikle kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for å starte og drive en virksomhet.
  • Gjennom innebærer å bruke entreprenørskapsrelaterte prosesser som pedagogisk metode for å oppnå bestemte læringsmål.

Disse målene omfatter blant annet å lære fag og grunnleggende ferdigheter, utvikle nøkkelkompetanser, og fremme kunnskap om og reflekterte holdninger til entreprenørskap.

Norge har vært et foregangsland innen entreprenørskapsutdanning med tre handlingsplaner på feltet, og entreprenørskap er sentralt i fagfornyelsen og nye læreplaner. Entreprenørskapsutdanning gjør skolen mer praktisk og styrker samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Nesten alle norske ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr entreprenørskap som fag eller gjennom større fagovergripende prosjekter. 

Kompetanseheving for lærere i entreprenørskap

Forskningsgruppa tilbyr etterutdanning for lærere i bruk av entreprenørskap som arbeidsmetode i videregående opplæring. Kurset er praksisorientert og omhandler fire tema: begrepsforståelse; organisering av entreprenørskapstilbud; forskning på entreprenørskap i videregående opplæring i Norge og andre land; og utprøving av entreprenørielle arbeidsmetoder. Kurset er utviklet i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og mottar støtte fra Desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Kurset består av seks digitale samlinger, og fra 2021 vil det gå to ganger i året; vår (februar-april) og høst (september-november). Faglærerne er fra Institutt for pedagogikk og livslang læring og Institutt for lærerutdanning, og Ungt Entreprenørskap Trøndelag er bidragsyter. Ta kontakt med Vegard Johansen for mer informasjon. 

Forskningsgruppa arbeider også med å utvikle et kurstilbud for lærere i grunnskolen. Etterutdanning for lærere i bruk av entreprenørskap som arbeidsmetode på mellomtrinnet og i ungdomsskolen vil komme i løpet av 2021.

Students and teachers' participation in experiential education programs 

Denne studien ser på elever og læreres deltakelse og opplevelser i undervisning basert på erfaringslæring. Her kombineres teori og praksis, og undervisningen omhandler det å utforske og anvende entreprenørskap og økonomiske ferdigheter. Datainnsamlingen er gjort i Norge og USA og omfatter observasjon og intervjuer av deltakere i tilbud som gis på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. I USA har vi både observert ved offentlige og private skoler, og vi har fått innblikk i samarbeidet mellom skoler og Junior Achievement. En viktig delstudie omhandler læreres læring gjennom å undervise i entreprenørskap og personlig økonomi. Delstudien omfatter åtte skoler i Norge og USA, og det er gjort intervjuer med lærere på 5. trinn og 8. trinn.

Spesialnummer av tidsskrift

Høsten 2018 utga Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis et spesialnummer om Ungdomsbedrift (UB) og andre entreprenørskapsprosjekter som arbeidsform i skolen. Artiklene var basert på det EU-finansierte forskningsprosjektet Innovation Cluster for Entrepreneurship Education som var ledet av Vegard Johansen. Forskergruppa bidro med fem artikler, og spesialnummeret kan leses her

  • «Læreres beskrivelser av eget arbeid med Ungdomsbedrift» er skrevet av Ingunn Elder og Astrid Margrethe Sølvberg. Her beskriver lærere hvordan vektlegging av samspillsrelasjoner og organisering har betydning for elevers deltakelse, og det fremkommer at også lærerne opplever personlig vekst gjennom arbeidet med UB.
  • «Mestring i ungdomsbedrift: Risiko, virkelighetsnærhet og selvregulering» er skrevet av Daniel Schofield og Julie Kristin Aae. De diskuterer at entreprenørskapsutdanning gir andre muligheter for mestring og selvregulering enn tradisjonell undervisning, og forfatterne trekker frem at en del elever som vanligvis ikke opplever å gjøre det så godt i skolesammenheng opplever mestring gjennom mer praktisk-orientert arbeid.
  • «Å spille sammen og bruke seg selv: Elever med særskilte behov og opplevelse av inkludering i Ungdomsbedrift» er skrevet av Daniel Schofield, Ruth Ida Valle og Hege Merethe Somby. Her fokuseres det på at UB både utfordrer og gir muligheter, og at UB kan styrke elevers selvtillit, selvverd og gi trening i sosialt samspill og deltakelse.
  • Artiklene «Sammenhenger mellom deltakelse i entreprenørskapsprosjekter og skoleprestasjoner i fem europeiske land» og «Sammenhenger mellom deltakelse i Ungdomsbedrift og indre motivasjon og innsats i videregående skole» er skrevet av Vegard Johansen. I førstnevnte artikkel går det frem at elever med omfattende deltakelse i UB presterer bedre på skolen i tre av fem land som er studert. Siste artikkel tyder på at elever med begrenset deltakelse i UB opplevde redusert indre motivasjon og innsats for skolearbeidet.

Mastergradsprosjekter

Fem masterstudenter ved IPL har skrevet masteroppgaver gjennom deltakelse i de internasjonale forskningsprosjektene "Innovation Cluster for Entrepreneurship Education" og "Why Europe Matters".