Entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring

Forskningsgruppen «Entreprenørskap i grunnopplæringen» har som mål å utvikle kunnskap som kan bidra til å styrke arbeidet med entreprenørskapsutdanning i grunnskole og videregående skole. Dette gjør man gjennom å initiere og delta i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, ved publisering av artikler, rapporter og masteroppgaver, formidling ved konferanser og seminarer, og gjennom et praksisrettet forskning- og utviklingsarbeid i tett samarbeid med skoler i Norge og flere europeiske land. Forskningsmiljøet ved IPL har ambisjoner om å bli ledende på feltet i Norge og fremtredende i Europa.

Vår forskning er relatert til følgende rammeverk for entreprenørskapsutdanning; utdanning om, for og gjennom entreprenørskap. Om omfatter å lære om entreprenørskap som et samfunnsmessig fenomen. For gjelder opplæring i å utvikle kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for å starte og drive en virksomhet. Gjennom innebærer å bruke entreprenørskapsrelaterte prosesser som pedagogisk metode for å oppnå bestemte læringsmål. Disse målene omfatter blant annet å lære fag og grunnleggende ferdigheter, utvikle nøkkelkompetanser og 21. århundrets ferdigheter, fremme kunnskap om og reflekterte holdninger til entreprenørskap. Entreprenørskapsutdanning er ment å gjøre skolen mer praktisk og styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.

Både Norge og EU har en målrettet satsing på entreprenørskapsutdanning i grunnskole og videregående skole. EU har definert entreprenørskap som én av åtte nøkkelkompetanser innenfor utdanning og livslang læring, og har som mål at alle elever mennesker skal gjennomføre et praktisk entreprenørskapsprosjekt i løpet av den obligatoriske skolegangen. Norge har vært et foregangsland innen entreprenørskapsutdanning med tre handlingsplaner på feltet, og entreprenørskap er sentralt i fagfornyelsen og nye læreplaner. Nesten alle norske ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr entreprenørskap som fag eller gjennom større fagovergripende prosjekter.

Mastergradsprosjekter

Fem masterstudenter ved IPL har skrevet masteroppgaver gjennom deltakelse i de internasjonale forskningsprosjektene Innovation Cluster for Entrepreneurship Education og Why Europe Matters.

Spesialnummer av tidsskriftet FoU i praksis

Tidsskriftet FoU i Praksis utga høsten 2018 et spesialnummer om Ungdomsbedrift (UB) og andre entreprenørskapsprosjekter som arbeidsform i skolen. Artiklene var basert på det EU-finansierte forskningsprosjektet Innovation Cluster for Entrepreneurship Education som var ledet av Vegard Johansen, og han var også gjesteredaktør. Tidsskriftet (nr 2, 2018) kan leses her.

Forskergruppen bidro med fem artikler. «Læreres beskrivelser av eget arbeid med Ungdomsbedrift» er skrevet av Ingunn Elder og Astrid Margrethe Sølvberg. Her beskriver lærere hvordan vektlegging av samspillsrelasjoner og organisering har betydning for elevers deltakelse, og det fremkommer at også lærerne opplever personlig vekst gjennom arbeidet med UB. «Mestring i ungdomsbedrift: Risiko, virkelighetsnærhet og selvregulering» er skrevet av Daniel Schofield og Julie Kristin Aae. De diskuterer at entreprenørskapsutdanning gir andre muligheter for mestring og selvregulering enn tradisjonell undervisning, og forfatterne trekker frem at en del elever som vanligvis ikke opplever å gjøre det så godt i skolesammenheng opplever mestring gjennom mer praktisk-orientert arbeid. «Å spille sammen og bruke seg selv: Elever med særskilte behov og opplevelse av inkludering i Ungdomsbedrift» er skrevet av Daniel Schofield, Ruth Ida Valle og Hege Merethe Somby. Her fokuseres det på at UB både utfordrer og gir muligheter, og at UB kan styrke elevers selvtillit, selvverd og gi trening i sosialt samspill og deltakelse. Artiklene «Sammenhenger mellom deltakelse i entreprenørskapsprosjekter og skoleprestasjoner i fem europeiske land» og «Sammenhenger mellom deltakelse i Ungdomsbedrift og indre motivasjon og innsats i videregående skole» er skrevet av Vegard Johansen. I førstnevnte artikkel går det frem at elever med omfattende deltakelse i UB presterer bedre på skolen i tre av fem land som er studert. Siste artikkel tyder på at elever med begrenset deltakelse i UB opplevde redusert indre motivasjon og innsats for skolearbeidet.