ProfILU: Profesjonsutvikling i lærerutdanningen

Forskning – Institutt for lærerutdanning

ProfILU: Profesjonsutvikling i lærerutdanningen

Tematab profilu

Allerede i 2015 begynte en del av medlemmene å jobbe med tematikk knyttet til profesjons-utvikling hos lærerstudenter. De mindre forskergruppene valgte så å slå seg sammen, og etablerte forskningsgruppa ProfILU i august 2018. I tillegg til å utvikle ny kunnskap på feltet gjennom egen forskning, har gruppa en sentral intensjon om å støtte medlemmene i deres kompetanse- og karriereutvikling. All forskning i gruppa er så langt gjort ved bruk av egen forskningstid. Forskningen er formidlet gjennom bidrag på konferanser og ved publisering i tidsskrift.

Høsten 2019

 • 4.-5. desember: Arbeidsseminar for gruppa
 • November:
  • Første datainnsamling i toårig longitudinell pilotundersøkelse (kvantitativ)
  • Andre test (forundersøkelse) av spørreskjemaet Lærerstudenten i kontekst
 • September: Etablering av ressursgruppe for prosjektet Lærerstudenten i kontekst
 • August og september: Prosjektet Profesjon & Praksis samler kvalitative data i 1. klasse 1-7, der hensikten er å få bedre innsikt i den helt ferske lærerstudentens forventninger til utdanninga og til tidligere erfaringer som elev

Våren 2019

 • Juni: Første test (forundersøkelse) av spørreskjemaet Lærerstudenten i kontekst
 • Mai: Innsending av manus til vurdering hos Cappelen Damm for Open Access antologi
 • April: Oppstart av prosjektet Lærerstudenten i kontekst med Nicole Veelo som prosjektleder
 • 11. januar: Seminar: Forelesning av Sylvi Hovdenak, UiO. Drøfting av samarbeidsprosjekt på tvers av seksjoner ved ILU, der fagseksjonslederne (eller vara) deltok (Scandic Nidelven)
 • 10. januar: Seminar. Drøfting av manus m/respons fra Sylvi Hovdenak, UiO (Kalvskinnet) 

Høsten 2018: Konsolidering i gruppa

 • 3.-6. desember: Skriveseminar (Røros Turisthotell)
 • 2. november: Dagsseminar m/ presentasjon av egen forskning (Kalvskinnet)
 • 4. oktober: Ettermiddag- og kveldsseminar m/ presentasjon av egen forskning (Kalvskinnet)
 • 6. september: Planleggingsmøte (Kalvskinnet)
 • August og september: Prosjektet Profesjon & Praksis samler kvalitative data i 1. klasse 1-7
 • August: Etablering av forskningsgruppen Profesjonsutvikling i lærerutdanningen

Allerede i 2015 begynte forskere i ProfILU å engasjere seg i tematikk rundt utvikling av profesjonell kompetanse, identitet og tilhørighet hos lærerstudenter i profesjonsutdanningen. Her gis en kort presentasjon av prosjektene med påfølgende formidling gjennom konferanser og publikasjoner. 

Lærerstudenten i kontekst

Prosjektet startet våren 2019 med Nicole Veelo som prosjektleder. Formålet er å samle kvantitative data om lærerstudenter gjennom et toårig longitudinelt design der ILUs første-klassinger høsten 2019 følges med tre datainnsamlinger (elektroniske spørreundersøkelser). Prosjektet har en ressursgruppe med medlemmer fra flere seksjoner ved ILU: leder Nicole Veelo (Førsteamanuensis, seksjon for pedagogikk), Audhild Løhre (Førsteamanuensis, seksjon for pedagogikk), Britt Karin Støen Utvær (Førsteamanuensis, seksjon for yrkesfag, skoleutvikling og utdanningsledelse) og Reidun Heggem (Førsteamanuensis, seksjon for samfunnsfagene). Ressursgruppen planlegger spørreundersøkelsene, og koordinerer bruk av innkomne data.

Profesjon & Praksis

Forsommeren 2018 startet Anne B. Lund en forskergruppe sammen med Nicole Vélo og Randi Etnan. Intensjonen til denne gruppen var å få bedre innsikt i førsteklassestudenter på grunnskolelærerutdanninga 1-7 sine forståelser av lærerens rolle og å se nærmere på sammenhengen mellom pedagogikkfaget og praksisfeltet. Gruppa ble innlemmet i ProfILU august 2018.  Lærerstudentenes aller første møte med pedagogikk og praksis, både som observasjonspraksis og som praksis der studentene selv underviser, har fokus, og i tillegg er utvikling av yrkesidentitet, overgangen fra elev til student og forståelse av ulike kunnskapsformer, vesentlige innfallsvinkler.

Studien følges opp videre høsten 2019. Dette semesteret er emnebeskrivelsene for pedagogikk 1-7 i 1.klasse redusert fra 15 til 7,5 studiepoeng, og innhold og arbeidsformer er i sin helhet forankret innenfor studentaktive læringsformer. Vi fortsette med å sette fokus på yrkesidentitet, forståelse av lærerens rolle og på studentens utvikling av egen kunnskapsforståelse. Det er gjennomført to spørreundersøkelse med åpne spørsmål for alle 1.klassestudentene 1-7, den første  den aller første dagen studentene startet med pedagogikk mens den andre ble gjennomført første dag etter observasjonspraksis. Studien vil følges opp med fokusgruppeintervju våren 2020.

Resultater ble formidlet på ECER konferansen 2019, Hamburg (Lund ACB, Veelo N, Järnerot A, Etnan R). For øvrig er to manus er til fagfellevurdering.

Utvikling av profesjonell kompetanse hos lærerstudenter i profesjonsutdanningen

Anders Aasgaard Madsen er prosjektleder med Truls N. Tangen og Audhild Løhre som prosjektmedarbeidere. Prosjektet startet i 2018, og forventes avsluttet i 2019. Her er formålet å undersøke studentenes forståelse av profesjonell kompetanse, og hvordan utdanningen ruster studentene for en profesjonell yrkesutøvelse. Ett manus er til fagfellevurdering, og ett manus er sendt til tidsskrift.

Konstruksjon av profesjonell identitet blant blivende lærere

Postdoktor Alexander Gamst Page startet i 2017 et prosjekt med lærerstudenter som informanter. Formålet er å utforske hvordan studenter i profesjonsutdanningen utvikler profesjonell identitet. Forskningen baseres på intervju med 30 studenter på ulike klassetrinn, og datamaterialet er under bearbeiding til tre artikler. Ett manus er til fagfellevurdering.

Lærerstudenters profesjonsutvikling

Prosjektet startet i 2016 med Audhild Løhre som prosjektleder og Randi Etnan og Elin T. Moen som prosjektmedarbeidere. Formålet var å undersøke lærerstudenters profesjonsutvikling, identitet og tilhørighet, og arbeidet forventes avsluttet studieåret 2019/2020. To manus er til fagfellevurdering og et tredje er under utarbeidelse. Resultater ble formidlet på ECER konferansen 2019, Hamburg (Moen ET & Järnerot A).

Identitet og profesjonell kompetanse hos lærerstudenter

Prosjektet gikk i perioden 2016-2017 med Audhild Løhre som prosjektleder og Truls N. Tangen og Anders Aa. Madsen som forskningsmedarbeidere. Formål var å undersøke pedagogikkfagets betydning for lærerstudenters profesjonelle utvikling og læreridentitet. Resultatene er formidlet gjennom en artikkel (Tangen, TN, Madsen, A Aa, Løhre, A, 2018). 

Grunnskolelærerstudenter sin forståelse av lese- og skrivevansker

Prosjektet startet 2016 med prosjektlederne Ellen Fossvoll og Anna Järnerot. Formålet er å undersøke grunnskolelærerstudenter sin kompetanse, holdninger og erfaringer knyttet til lese- og skrivevansker. Resultater fra prosjektet er blant annet formidlet ved European Dyslexia Conference i Modena, Italia (Fossvoll, E.K. & Järnerot, A., 2016, september). 

Grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningen

Prosjektet startet 2015 med prosjektlederne Anna Järnerot og Ellen Fossvoll. Formålet var å undersøke grunnskolelærerstudenter sin kunnskap, holdninger og erfaringer knyttet til grunnleggende ferdigheter. Gjennom datainnsamlingen er det også fokus på hvordan grunnleggende ferdigheter har blitt/blir vektlagt i ulike fag i lærerutdanningen. Resultater fra prosjektet er blant annet formidlet ved forskerseminar ved Schæffergården, Danmark (Fossvoll, E.K. & Järnerot, A., 2015, mars). Deretter en presentasjon på den 14.nordiske lærerutdanningskonferansen i Trondheim (Fossvoll, E.K. & Järnerot, A., 2016, mai). 

Hvor vil den ferske lærerstudenten?

Prosjektet gikk i perioden 2015-2016 med Audhild Løhre som prosjektleder. Formålet var å undersøke hvorfor lærerstudenter ønsket å bli lærere, og hva som kunne være motiverende drivkrefter i studietiden. Resultatene ble formidlet på konferansen FoU i praksis 2015 (Løhre A, Moen E, Uthus M, 2015) og i en artikkel (Løhre A, Moen E, Etnan R, Andersen M, Uthus M, 2016).

2021

Hauge, K. (2021) Self-study as research – challenges and opportunities in teacher education. In. Teacher Education in the 21st Century – Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen, ISBN 978-1-83968-793-8.

2020

Järnerot, A. & Veelo, N. C. "Kunskap i 3D" - techne, episteme och fronesis, presenterat som samspelande dimensioner. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 65-84, NTNU

Lund, A. C. B. & J., A. En gryende læreridentitet. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 45-63, NTNU.

Lund, A. C. B., Järnerot, A. & Veelo, N. C. Det første møtes sødme? Lærerstudenters første møte med praksisfeltet. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 25-43, NTNU.

Løhre, A., Etnan, R. & Moen, E. T. (2020) Tilhørighet under klassens himmel: Lærerstudenter midtveis i profesjonsutdanningen. s. 137-157. I: Løhre, A & Lund, A.B. (2020). Studenten skal bli lærer-Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk.

Løhre, A. & Lund, A. C. B. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 978-82-02-65237-1) 157 s. NTNU.

Madsen, A. A., Tangen, T. N. & Løhre, A. Skjønn som profesjonell kompetanse hos lærerstudenter. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 119-135, NTNU.

Moen, E. T. & Page, A. G. (2020). Kunnskapsformer og danningsidealer i lærerutdanningen, s. 85-104. I: Løhre, A & Lund, A.B. (2020). Studenten skal bli lærer-Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk.

Page, A. G., Lund, A. C. B. & Løhre, A. Introduksjon: Om ProfILU, antologien og nye utfordringer. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 9-24
NTNU    

Page, A., G. & Moen, E. T. (2020). En vei til profesjonell kunnskap i sirkler? Praksisperiodens påvirkning på kunnskapsproduksjon i lærerutdanning. s. 105-118. I: Løhre, A & Lund, A.B. (2020). Studenten skal bli lærer-Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk.

2019

Andersen, M., Rønningen G.E., & Løhre, A. (2019). Listen to the voices of the students! The role of peers in academic and social school connectedness. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk & Kritikk, 5.


Etnan, R. & Løhre, A. (2019). Engasjement og faglig tilfredshet i klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift, volum 103.(1), s. 16-28.

Page, A. G. & Chahboun, S. (2019). Emerging empowerment of international students: how international student literature has shifted to include the students’ voices. Higher Education, s.1-15.

Konferansebidrag/Presentasjon:

Järnerot, A., Veelo, N. & Lund, A. C. B. (2019). How Can Aristotle's Classification Of Knowledge Be Used To Analyze Teacher students' development of professional understanding/identity? Hamburg: ECER.


Lund, A. C. B., Veelo, N., Järnerot, A. & Etnan, R. (2019). From Pupil to Student Teacher - The First Meeting with School. Hamburg: ECER.


Moen, E. & Järnerot, A. (2019). What Would Klafki And Aristoteles Say About Our Student Teachers?. Hamburg: ECER.

2018

Tangen, T., Madsen, A., Løhre, A. (2018). Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, 4.

2016

Fossvoll, E.K. & Järnerot, A. (2016, mai). Fokus på grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningen. Innlegg presentert ved Den 14.nordiske lærerutdanningskonferansen, Trondheim.

Fossvoll, E.K. & Järnerot, A. (2016, september). What do Norwegian teacher students know about teaching literacy and reading and writing disabilities? Presentert ved den 5th All European Dyslexia Conference, Modena.

Løhre, A., Moen, E., Etnan, R., Andersen, M., & Uthus, M. (2016). Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvikling av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(1).

2015

Fossvoll, E.K. & Järnerot, A. (2015, mars). Grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningen. Presentert ved Språkperspektiver i læringskontekster, København.

Løhre A, Moen E, Uthus M. (2015) Hvor vil den ferske lærerstudenten – og hvordan komme dit?
Presentert på konferansen FOU i Praksis, Trondheim