INUBU: Innovativ Naturfag-Utdanning for Bærekraftig Utvikling

Forskning – Institutt for lærerutdanning

INUBU: Innovativ Naturfag-Utdanning for Bærekraftig Utvikling

Forskningsgruppen INUBU ser på nye og innovative verktøy og arbeidsformer for å jobbe med Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Vi ønsker å jobbe med forskning og utviklingsarbeid innenfor naturfagene som kan gi grunnlag for ny kunnskap om læring og læringsprosesser i situerte kontekster. Ett overordnet rammeverk å jobbe innenfor vil være SSI («socio scientific issues»), men også andre teoretiske perspektiver er aktuelle.

Eksempler på utvikling og forskning som allerede er i gang er:

 • Bruk av alternative arbeidsformer som tegning eller rollespill/Storyline i naturfagundervisning
 • Digitale apper som supplement til tradisjonelle naturfaglige feltkurs («blended learning»)
 • Tilegnelse av kunnskap om biodiversitet
 • Virtual Reality (VR) som supplement til tradisjonell visualisering eller farlige/vanskelig realiserbare virkelige opplevelse

Aktuelle arenaer for å drive slik forskning kan være blant: lærere og elever i skolen (fra grunnskole videregående opplæring), studenter og ansatte i høyere utdanning, lærerutdannere og lærerstudenter i lærerutdanningen, og studenter i etter- og videreutdanning.

Vi vil ta i bruk flere forskningstilnærminger, både kvalitative og kvantitative og forskningen vil kunne være både design-basert forskning, aksjonsforskning, «mixed methods research» og case studier. Her vil vi ha bred tilnærming til vårt utviklings og forskningsarbeid.

Forskningsgruppen ble opprettet høsten 2018 og ledes av dosent Jardar Cyvin.

Prosjekt

Forskningsgruppens medlemmer deltar for tiden i prosjekter blant annet innen disse temaene:

 • Styrking av undervisningskompetansen om temaet plast, for lærerstudenter, gjennom utforskende undervisning og rollespill i felt
 • Bruk av VR-teknologi - Samarbeidsprosjekt med DIKU-prosjektet VR-learn ved Institutt for Geografi, NTNU
 • Sirkulær plast ILU - Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU gjennomfører følgeforskning på prosjektet Sirkulær plast. Vi ønsker å kartlegge hvilket læringsutbytte studenter ved ulike studieretninger ved NTNU får ved å ha sommerjobb ved en bedrift som er "real life" problemeier, har samfunnsgagnlig formål med stor synlighet, og tydelig regi.
  • Prosjektgruppe: Hilde Ervik, Bernt Rønnin og Maren Skjelstad Fredagsvik
 • Shape2Gether - Erasmus+ prosjekt ledet av Palacký University Olomouc, Tsjekkia (prosjekt koordinator). Prosjekt-partnere fra: Malta, Østerrike, Tyskland, Nederland, Finland. Prosjektnr. KA220-HED-CEB0520D
 • Tegning for læring i naturfag
 • Artslære

Avsluttede prosjekter:

 • DigiGeo – “Transferring contact, technology- and field-based education to digital: methods and tools for geosciences training”. Dette er et Erasmus+ prosjekt, prosjektnummer: KA2 no. 2020-1-CZ01-KA226-HE-094425
 • ENSITE - Environmental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education. Dette er et Erasmus+ prosjekt, med prosjektnummer 2019-1-DE01-KA203-005046, og tematikken er SSI (Socio scientific issues) og plastavfall
 • Most - Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities. Klima- og miljørelatert prosjekt med finansiering fra EU (Horizon2020), med prosjektnummer 871155
 • Yard4all – Bruk av skolehager I arbeidet med å få alle barn til å trives og utvikle seg. Grant Agreement no. KA201-8A5F302D, støttet av Eu gjennom Erasmus + programmet
 • Educhange 2.0 – Promoting active citizenship through innovative geoparticipatory methods to tackle wicked environmental problems. Prosjektet er støttet gjennom Eu’s Erasmus+ program – prosjekt nummer: 2020-1-CZ01-KA203-078349
 • GeoGo-ILU – Apper til bruk før, under og etter feltarbeid i naturfag. Lenke til hovedprosjektets nettsider ved Inst. for Geografi, NTNU.
 • Storyline for læring i naturfag
 • EduChange – Utdanning om klimaendringer. – Kunnskapsproduksjon i samarbeid – rettet mot klimaendringer, og gjennom innovativ stedsbasert utdanning og «blended learning» (miks av digitale og analoge tilnærminger til læring). Prosjektet er støttet av EU gjennom Erasmus+; Project no. 2017-1-CZ01-KA203-035519.

Samarbeidspartnere

 • Samarbeidspartnerne i Erasmus+ prosjektet EduChange
  • Palacký University Olomouc; Czech Repulic (Prosjekt koordinator)
  • Utrecht University; Netherlands
  • University of Malta; Malta
 • Samarbeidspartnerne i Erasmus+ prosjektet Yard4all
  • AEDCI – Agrupamento Escolas D. Carlos I; Portugal (Prosjekt koordinator)
  • Scoala Gimnaziala nr. 28, Romania
  • Asociația European Association for Social Innovation – EaSI, Romania
  • Agrupamento de Escolas de Alfornelos, Portugal
  • Aproximar Cooperativa Desolidariedade Social, CRL, Portugal
  • Instituto Universitario de Lisboa, Portugal
  • Kezenfogva Osszefogas a Fogyatekosokert Alapitvany - Hand in Hand Foundation, Ungarn
  • Formacion Para El Desarollo e Insercion, Sociedad Limitada – DEFOIN, Spania
  • AFEJI, Frankrike