GLOBED: Globale forhold og internasjonale spørsmål i utdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

GLOBED: Globale forhold og internasjonale spørsmål i utdanning

Forskningsgruppa jobber med et bredt spekter av temaer knyttet til internasjonale spørsmål og globale forhold, gjennom å belyse framstillinger, problemstillinger og didaktiske tilnærminger til tematikken. Gruppa er et interessefellesskap der samarbeid om forskning og utviklingsarbeid knyttet til global kyndighet i skolen og andre læringsarenaer står sentralt. Dette innebærer relaterte temaer som bærekraftig utvikling, fordeling og ressurstilgang, krig og konfliktløsning, globale maktstrukturer, utenrikspolitikk, urfolkstematikk og menneskerettigheter, samt spenninger og sammenhenger mellom lokale, nasjonale og globale samfunnsforhold i fortid og nåtid. 

Læring knyttet til internasjonale spørsmål og globale forhold er en integrert del av samfunnsfagene, samtidig som begreper som demokratisk medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling er fremhevet som tverrfaglige tema i Ludvigsen-utvalgets rapport om fremtidens skole (NOU 2015:8), i ny overordnet del av læreplan (2017), og som kjerneelementer i fagfornyelsen (Udir, 2018).  Kunnskap om og utvikling av fagdidaktiske verktøy og ‘best practice’ som gjør elevene rustet for kritisk bevissthet, kunnskap og kyndighet i ‘en globalisert verden’ er nødvendige komponenter her, samtidig som det eksisterer forholdsvis lite empirisk forskning på hvordan disse feltene praktiseres i skolen. Forskningsgruppa plasserer seg dermed i kjernen for virksomheten i samfunnsfagdidaktikken, samtidig som det har flere tverrfaglige innganger. Medlemmene er involvert i ulike prosjekter som berører forskningsgruppas kjernevirksomhet, og møtes regelmessig for å presentere og diskutere disse i et flerfaglig forum.

Aktiviteter og målsettinger

  • Seminarer knyttet til internasjonale spørsmål og globale forhold i skolen og andre læringsarenaer
  • Prosjekter, forskning og utvikling knyttet til tematikken.  
  • Fremme forskningssamarbeid mellom nasjonale og internasjonale institusjoner innen relevante tema.
  • Bidra til fagdidaktisk utvikling og forskningsbasert undervisningspraksis  
  • Deltagelse i nasjonale og internasjonale konferanser 
     

Medlemmer i forskningsgruppe

Medlemmer i forskningsgruppe