Institutt for IKT og realfag

Om oss

Institutt for IKT og realfag ligger i Ålesund, på Norges mest næringsnære Campus. Vi tilbyr ingeniørstudier innen data, elkraft og automatiseringsteknikk på bachelornivå, og har et masterprogram innen simulering og visualisering, samt et ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

God kontakt med næringslivet

Nærheten til næringslivet gjenspeiler seg i vår undervisning og forskning. Forskningsaktivitetene er preget av utstrakt samarbeid med aktører i næringslivet på Sunnmøre og forskere fra inn- og utland. Vår næringslivskontakt gjør at våre studenter får møte reelle problemstillinger av relevans for arbeidslivet i studiet.


Ledergruppen

Ledergruppen er et rådgivende organ til instituttleder i operativ ledelse av instituttet. Eike Mathias Garbe er instituttleders stedfortreder.

Møtefrekvens: annenhver uke

Medlemmer

Utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe er et rådgivende organ til instituttleder i strategiske saker.

Møtefrekvens: to ganger i semesteret og ved behov.

Medlemmer

Utvidet ledergruppe ledes av instituttleder og består av instituttets ledergruppe supplert med 2 valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, 1 valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, 1 valgt representant for teknisk-administrativt tilsatte og 2 valgte studentrepresentanter.

Utvidet ledergruppe består av ledergruppe +


Medvirkningsorganer

I tillegg har vi følgende medvirkningsorganer:

  • Personalmøte – omfatter alle tilsatte ved instituttet.
    Møtet skal særlig gi råd ved utarbeidelsen av strategiske bemanningsplaner og årsplaner.
  • Forum for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling.
    Forumet skal særlig gi råd vedrørende forskningssatsinger, emneportefølje og studieprogram.

De skal komme med tilrådning før behandling i utvidet ledergruppe.
Saker meldes inn via Anniken Karlsen.

Møtefrekvens: minst én gang i semesteret

Kontakt oss

Anniken Th. Karlsen
Instituttleder
 Anniken Th. Karlsen

Ansatte ved instituttet

Henvendelser


Besøk oss

Kart over Ålesund. Illustrasjon

Besøks og leveringsadresse

2. etasje i B-blokka,
Larsgårdsvegen 2
Ålesund 

Postadresse 

Institutt for IKT og realfag,
NTNU i Ålesund,
Postboks 1517,
6025 Ålesund

Historien om Institutt for IKT og realfag

Lær mer om vår histore – fra 60-tallet til i dag