Studentene trenger oppgaver

Institutt for datateknologi og informatikk

Studentene trenger oppgaver

Har din virksomhet aktuelle master-, bachelor- eller prosjektoppgaver?

Gjennom master-, bachelor- eller prosjektoppgaver får virksomheter tilgang til ny kunnskap, mulighet til å utvikle sine konsepter kostnadsfritt og mulighet til å bli kjent med våre studenter. Samtidig får studentene arbeidslivserfaring og anledning til å etablere relevante nettverk. Ofte ender studentene opp hos virksomhetene de skriver oppgaver for.

Oppgaver fra næringslivet og det offentlige er viktig for oss. Med slike oppgaver kan studentene ta i bruk og anvende sin samlede lærdom i den virkelige verden. I dette samarbeidet blir fagenheten en kompetanseressurs for virksomheten og vi får nyttig tilbakemelding om behov og utviklingstrekk, som vi tilbakefører til vår undervisning.

Mer enn 50 virksomheter gir oss hvert år oppgaver som studentene løser i ulike deler av sine studier. Det kan være bachelor- eller masteroppgaver som blir kronen på verket og avslutning av studiet, eller prosjektoppgaver underveis. Slike oppgaver gir en "vinn-vinn" situasjon for virksomheten, studenten og instituttet.

Siden gjelder for følgende studieprogram:

Bedriftskontakt toggler

Oppgavetyper
Oppgavetype Beskrivelse av oppgavetype Periode Kontaktperson

Master – Digital samhandling

Omfang: 1000 timer

Alle typer oppgaver som på bred basis fokuserer på samhandling støttet av IKT. Typisk fokus: Innføringsprosesser, arbeidspraksiser, arbeidsflyt og koordinering, kunnskapsledelse, e-læring i virksomhet.

Typiske elementer: kartlegging, deltagende observasjon, utvikling, evaluering, utprøving.  

Sep-mai

Olav Skundberg

Bachelor – Dataingeniør

Omfang: 500 timer

Alle typer oppgaver innen system- og programvareutvikling, f.eks. apper, nettsteder, databaser, grafikk, programvarebibliotek og generell programvare.

Januar-mai

Grethe Sandstrak

Prosjekt – Dataingeniør

Omfang: 250 timer

Samme type oppgaver som over. Utføres i høstsemesteret, kan fungere som forprosjekt til bacheloroppgaven.

August-desember

Alexander Holt

Bachelor – Digital infrastruktur og cybersikkerhet

Omfang: 550 timer

Oppgaver innen virtualisering, skyløsninger,  serverkonfigurering, overvåkning, databaseserverløsninger, installering av feiltolerante nettverksoppsett.

Januar-mai

Joakim Klemets

Bachelor – Digital forretningsutvikling

Omfang: 550 timer

Alle typer oppgaver som på bred basis fokuserer på anvendelse av IT. Oppgaven bør ende opp i anbefalinger om eller vurdering av konsekvenser ved bruk av IT. Typiske oppgaver har elementer av: Innføring av ny teknologi, digitalisering, endringsledelse, bruk av sosiale medier, IT-strategi, informasjonssikkerhet, brukeropplevelse.  Typiske elementer: kartlegging og undersøkelse som ender i analyse.

Januar-mai

Leif Erik Opland

Bachelor– Informasjonsbehandling

Omfang: 550 timer

Oppgaver innen webutvikling (dynamiske webløsninger) og programvareutvikling. Andre interessante oppgaver kan omhandle kartlegging av bruk av informasjonssystemer med tanke på informasjonsflyt, sikkerhet, sosiale medier og liknende.

Januar-mai

Majid Rouhani

Oppgavene har flere mål:

 • Å løse en eksisterende oppgave som det ikke er avsatt ressurser for.
 • Å vurdere aktuelle kandidater med data-/informatikkutdanning i forhold til en reell jobbsituasjon, med "gratis" begynneropplæring for en eventuell senere jobb.
 • Å etablere en kontaktflate med fagmiljøet ved instituttet.

For student:

 • Gi øvelse i å løse eller utrede en realistisk oppgave som brukeren har behov for, innen en fastlagt tidsramme.
 • Gi øving i å følge standarder i dokumentasjon, og annen kvalitetssikring av programvare og systemer.
 • Gi praktisk og faglig innsikt i:
  • ny teknologi, infrastruktur, maskinvare, grunnprogramvare, databasesystem, applikasjonsverktøy o.l.
  • strategiske anvendelse av IT i en virksomhets aktiviteter (innføring, bruk, evaluering, tilpasning).
  • installering, drift og sikring av datanettverk.
 • Gi yrkeserfaring og innsikt i bruker- og samhandlingsproblematikk.
 • Gi øvelse i gruppearbeid og prosjektgjennomføring.

For fagenheten:

 • Få kunnskap om til enhver tid aktuelle oppgaver og problemstillinger i virksomhetene.

 • Få supplement og korrektiv til vår utdanning og undervisning.

 • Etablere kontakt med ulike IKT- og brukermiljø, med muligheter for bredere faglig samarbeid også for større utviklingsarbeid og undervisningsoppdrag.

Hvem får henvendelse fra oss om å stille oppgave?

Det sendes invitasjoner til våre nåværende oppgavestillere og tidligere samarbeidspartnere. Studentene oppfordres også til å kontakte aktuelle oppgavestillere.

Hvordan foreslå oppgave?

Alle studenter skal ha fått tildelt oppgave i begynnelsen av desember/mai. Alle oppgavestillere får brev fra oss før jul med navn på studenter som skal utføre oppgaven, eventuelt med beskjed om at oppgaven ikke ble valgt.

Hva koster oppgavene?

Oppdragsgiver får ikke betaling for den merbelastning studentveiledningen medfører. Instituttet krever heller ikke betaling for det arbeidet studenten utfører. Dersom oppdragsgiver ønsker å få utført vesentlig mer arbeid enn det oppgaven forutsetter, f.eks. ved pålegg om helgearbeid, og arbeid etter avtalt levering, bør økonomisk vederlag for dette avtales.

Rapportskriving, dokumentasjon og resultater forøvrig

Alle oppgaver skal avsluttes med en rapport fra arbeidet. Rapporten skal omfatte all dokumentasjon i det oppdraget som er løst. Krav til dokumentasjon er spesifisert særskilt, og tilpasses den enkelte oppgave og oppgavestiller. Utviklet programvare og dokumentasjon leveres digitalt.

Opphavsrett

Ved eksterne oppgaver skal opphavsretten avtales spesifikt for hver enkelt oppgave. Dersom ingen avtale gjøres vil rettighetene til resultatet av gjennomføringen av bacheloroppgaven tilfalle studentene.

Taushetsplikt og etikk

Studenter er underlagt de samme generelle etiske retningslinjer som forskningen generelt (se www.ntnu.no/etikkportalen og www.nsd.uib.no) Virksomheter kan avtale å båndlegge oppgaver et antall år slik at arbeidet behandles av undervisningsinstitusjonen i fortrolighet. Oppdragsgiver kan også be studenter om egen taushetserklæring.

Hva er en masteroppgave? Generelt, og på Digital samhandling

Masteroppgaven er avslutningen på masterutdanningen Det er nå studentene skal ta i bruk og anvende sin samlede lærdom på en vitenskapelig og helhetlig måte. Ervervede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, fra alle fagene som kom i forkant, utgjør verktøykassen som anvendes på en faglig relevant problemstilling. Teoretisk kunnskap skal operasjonaliseres - det vil si at de relevante verktøy i kassen velges ut og benyttes for å utforske, løse eller besvare en problemstilling på vitenskapelig metodisk holdbart vis (≈ fornuftig og etterrettelig). En fast vitenskapelig ansatt ved NTNU er veileder på masteroppgaven. Andre, i og utenfor institusjonen, kan benyttes som oppgavestillere, informanter og/eller bi-veiledere, men ansvaret for fagligheten ligger alltid hos studentens lærested.

Relevant vinkling

I en oppgave ved Master i Digital samhandling er det ønskelig med en praktisk forankring der prosjektet fremskaffer noe egen empiri. Oppgaven skal ha tydelig relevans for samfunn eller en virksomhet. Et praktisk utgangspunkt er å se etter et case eller en arena som vekker interesse hos masterstudenten. Et utgangspunkt kan være:

 • Systemer eller programmer som er i bruk, skal utvikles for bruk, eller som skal tas i bruk.
 • Arbeidspraksiser, organisasjoner, samhandlingskjeder eller domener som må forstås og beskrives for å kunne spesifisere eller beskrive aktuelle/eller manglende systemer/løsninger.
 • Fenomen, funksjonalitet eller egenskaper som vekker interesse. Dette krever at man leter etter arenaer eller verktøy hvor disse kan studeres eller utforskes.

Stikkord for studenter – Hva synes du har vært spesielt interessant i det du har hørt og lært til nå? Benytt masteroppgaven til å gjøre erfaringer med en systematisk grundighet som kan være vanskelig å oppnå i en ordinær arbeidssituasjon. Bli for eksempel grundig kjent med en sektor slik at du får verdifull domene-innsikt for fremtiden.

Stikkord for virksomheter – Har din virksomhet aktiviteter, systemer, data eller planer der digital samhandling er utgangspunkt eller ønskelig? Noe som trenger evaluering, - eller utvikling? Studenter kan bidra med et friskt perspektiv på problemstillingene og med å løse praktiske oppgaver slik at dere kan gå grundigere til verks enn vanlig.

Arbeid & bidrag

En masteroppgave skal utgjøre et bidrag til forskningen, men den er først og fremst en læringsøvelse i å gjennomføre forskning. Man har derfor et balansert forventing til hva slags forskningsresultater som oppnås. Det praktiske utbyttet for både oppgavestiller og student kan uansett være betydelig – og gi en god karakter dersom rapporten gjengir et systematisk arbeid og forsvarlige konklusjoner. Det er stor variasjon i hva en masteroppgave består i. Fire hovedelementer er sentrale i arbeidet:

 • En Problemstilling – dvs. noe man vil finne ut noe om
 • Utredning av det relevante kjente kunnskapsgrunnlag (teori / ‘state of the art’)
 • Valg av Metode for å undersøke og skaffe mer kunnskap (teori eller empiri)
 • Gjennomføring med rapportering, med tydeliggjøring av eget bidrag

Hvor hovedtyngden i arbeidet og/eller rapporten ligger, blant disse fire, avgjør om det er, eller til slutt blir, en teoretisk eller en empirisk oppgave. Bidraget man til slutt sitter igjen med, kan være knyttet til for eksempel:

 • mer kunnskap som svarer på problemstillingen (for eksempel et ja/nei svar, eller et dersom/hvis svar)
 • eller utvikling av metoden for (ut-)forskning (for eksempel utvikle et system som kan testes for å avklare om det kan brukes til å oppnå …, eller metoden og/eller utvalg for å teste)
 • videreutvikling av teorien/kunnskapsgrunnlaget på feltet ( for eksempel: ‘ støtte av awareness’ er mindre relevant i situasjoner hvor)
 • eller utvikling av selve spørsmålet/problemet (vi har gjennom dette arbeidet funnet at det viktige/riktige spørsmålet derimot er …)

Omfang og prosess

Vi ønsker å få kontakt med virksomheter hvor oppgaven kan gjennomføres. Man er ikke avhengig av en klart definert problemstilling for å ta kontakt. Tema for oppgaven kan utvikles i samarbeid mellom student, virksomhet og veileder.

Vår masteroppgave består av et forprosjekt på 15 studiepoeng (SP) på høsten (halv tid) – og 30 SP oppgave på våren (full tid) – det kan stipuleres samlet til ca. 1000 timer pr person hvorav en del må brukes på rapporten.

Streiftur innom noen websider fra ulike faser eller blikk på masteroppgaven

Hvordan foreslå oppgave

Behandling av oppgaveforslag

Alle oppgaver skal godkjennes av fagpersoner ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI). Veileder oppnevnt av instituttet er faglig ansvarlig.

Oppgavene offentliggjøres for studentene kort tid etter forslagsfristen og studentene kan kontakte oppgavestillerne.

Det er mulig å komme med oppgaver etter fristen, men disse vil da være tilgjengelig for studentene i en kortere periode.

Oppgavestiller kan, dersom de ønsker det, inngå en avtale med instituttet om å engasjere spesielle studenter. Ellers tildeles oppgaver, så langt det er råd, etter studentenes ønsker. Vi vil gjerne at studentene skal komme ut på arbeidsplassene, så oppgaver der oppdragsgiver kan stille nødvendig utstyr og arbeidsplass til disposisjon blir ofte foretrukket.

Eksempler på tidligere oppgaver

Se tidligere bachelor- og masteroppgaver ved IDI på NTNU Open.


Frist – innmelding av oppgaver

Frist – innmelding av oppgaver

Master: 1. oktober
Bachelor: 5. november
Prosjekt: 31. mai

Meld inn oppgave

Bedriftspresentasjon

Bedriftspresentasjon

Studieprogrammene

Dataingeniør (Trondheim)
Digital forretningsutvikling
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (Trondheim)
Digital samhandling

Linjeforeningen TIHLDE inviterer bedrifter til å presentere seg for studentene

Send henvendelse til TIHLDE

Informatikk

Linjeforeningen Online tilbyr et bredt spekter av bedriftsarrangement og profileringsmuligheter.

Send henvendelse til Online

 

Datateknologi

Linjeforeningen Abakus tilbyr et bredt spekter av bedriftsarrangement og profileringsmuligheter.

Send henvendelse til Abakus

 

Dataingeniør (Gjøvik)
Programmering
Applied Computer Science

Linjeforeningen Login tilbyr fag-, bedriftspresentasjoner og karrieredager for promotering av bedrifter.

Send henvendelse til Login