Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Om studieprogrammet

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Om digital samhandling

Digital samhandling er et veletablert forskningsområde som omhandler hvordan utøvelse og koordinering av samarbeidsaktiviteter kan støttes ved hjelp av IKT-systemer.

Feltet har tradisjonelt vært sett på som et tverrfaglig forskningsområde hvor fageksperter som ingeniører, økonomer, organisasjonsteoretikere, psykologer, informatikere og andre har jobbet sammen.

Målet har vært å framskaffe kunnskaper om hva som karakteriserer samhandlingsprosesser hvor det er gjensidige avhengigheter mellom aktører, støtte til selve samarbeidet som utføres, samt koordinering og fasilitering av dette arbeidet.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker lokalt til NTNU via NTNU Søknadsweb.

Poenggrense 2018/2019 2,9 (C)

Les mer om hvordan du søker, tidligere poenggrenser og frister på siden "søk opptak".


Jobbmuligheter

Dagens arbeidsliv er preget av komplekse og sammensatte arbeidsoppgaver og det kreves ofte ferdigheter som går på tvers av tradisjonelle utdanningsretninger og fagdisipliner, dersom arbeidsoppgavene skal løses optimalt.

Nye og innovative løsninger må tilfredsstille sammensatte behov og at samhandling mellom aktører med komplementerende kompetanse og ferdigheter er viktig for å lykkes med å ta fram produkter og tjenester som har livets rett.

Mye av arbeidet utføres i team eller prosjekter hvor de involverte typisk har ulik utdannelse og faglig bakgrunn, varierende yrkeserfaring, forskjellig etnisitet og erfaring fra forskjellige kulturer, samt at de involverte gjerne er distribuert i tid og rom.


Studiets oppbygging

Master i digital samhandling er et 2-årig campusbasert studium. Mye av undervisningen foregår ved hjelp av IKT-verktøy hvor samarbeid og interaksjon med andre studenter står sentralt.

Dette gir deg trening i utnyttelse av digital teknologi i samhandlingsprosesser hvor en typisk varierer mellom å jobbe samlokalisert og distribuert, samt hvor arbeidet kan foregå både synkront og asynkront.

Studiet avsluttes med masteroppgaven, som er et selvstendig vitenskapelig forskningsprosjekt hvor du fordyper seg innenfor et av studiets hovedtema.


Fakta

Gradsnavn: Master i digital samhandling
Studieprogramkode: ITMAIKTSA
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: Se "søk opptak"
Opptakskrav: bachelor i teknologifag

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Institutt for datateknologi og informatikk