Masterprogram 2-årig, Trondheim

IKT-basert samhandling

– Om studieprogrammet

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Om IKT-basert samhandling

IKT-basert samhandling er et veletablert forskningsområde som omhandler hvordan utøvelse og koordinering av samarbeidsaktiviteter kan støttes ved hjelp av IKT-systemer. Dette har tradisjonelt vært sett på som et tverrfaglig forskningsområde hvor fageksperter som ingeniører, økonomer, organisasjonsteoretikere, psykologer, informatikere og andre har jobbet med å framskaffe kunnskaper om hva som karakteriserer samhandlingsprosesser hvor det er gjensidige avhengigheter mellom aktører, støtte til selve samarbeidet som utføres, samt koordinering og fasilitering av dette arbeidet.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Opptaket til dette mastergradsstudiet skjer i lokalt opptak. Søknadsfrist er 15. april, mens fristen for ettersendelse av vitnemål er primo juli. Selve opptaket gjennomføres medio juli og det sendes da ut informasjon til studentene. Studiestart er ultimo august.


Jobbmuligheter

Dagens arbeidsliv er preget av komplekse og sammensatte arbeidsoppgaver og det kreves ofte ferdigheter som går på tvers av tradisjonelle utdanningsretninger og fagdisipliner, dersom arbeidsoppgavene skal løses optimalt. Videre er det slik at nye og innovative løsninger gjerne må tilfredsstille sammensatte behov og at samhandling mellom aktører med komplementerende kompetanse og ferdigheter er viktig for å lykkes med å ta fram produkter og tjenester som har livets rett. Mye av arbeidet utføres i team eller prosjekter hvor de involverte typisk har ulik utdannelse og faglig bakgrunn, varierende yrkeserfaring, forskjellig etnisitet og erfaring fra forskjellige kulturer, samt at de involverte gjerne er distribuert i tid og rom.


Studiets oppbygging

Master i IKT-basert samhandling er et 2-årig campusbasert studium. Mye av undervisningen foregår ved hjelp av IKT-verktøy hvor samarbeid og interaksjon med andre studenter står sentralt. Dette gir studentene trening i utnyttelse av IKT-basert teknologi i samhandlingsprosesser hvor en typisk varierer mellom å jobbe samlokalisert og distribuert, samt hvor arbeidet kan foregå både synkront og asynkront. Studiet avsluttes med masteroppgaven, som er et selvstendig vitenskapelig forskningsprosjekt hvor studentene fordyper seg innenfor et av studiets hovedtema.


Fakta

Gradsnavn: Mastergradsstudium i IKT-basert samhandling
Studieprogramkode: ITMAIKTSA
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: Se "søk opptak"

Opptakskrav: bachelor i teknologifag

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.