Om NTNU DRIVE

Om NTNU DRIVE

NTNU DRIVE – et sted for samarbeid om digital kompetanseheving i undervisning, læring og vurdering på fagenes premisser.

Hva driver undervisningen fremover?   

NTNU DRIVE ønsker å dele og utvikle kunnskaper om hvordan nye teknologier og digitale tjenester kan bidra til å øke kvaliteten på undervisning og læring.  

God undervisning handler om solide fagkunnskaper, kunnskaper om hvordan læring skjer, hvordan læreprosesser organiseres og hvordan kompetanse vurderes. God undervising legger til rette for variasjon og tilpasning i utvikling av studentenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger i faglige og relevante kontekster. God undervisning utnytter nye teknologier og digitale tjenester til å fremme samarbeid og læring og er tilpasset det digitaliserte samfunnet.  

Endring av måten vi underviser og organiserer læreprosesser på krever motivasjon, oppmerksomhet og ikke minst tid. Dersom NTNU skal utvikles nye forståelser og praksiser i undervisningen ved det enkelte institutt eller studieprogram, er det nødvendig å samarbeide systematisk over tid.

Tre aktiviteter

NTNU DRIVE støtter undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle  digitale kompetanser på flere måter.

  • Delvis nettbaserte kurs og utviklingsstøtte tilbys gjennom NTNU IKU. 
  • Teknisk-pedagogisk støtte til produksjon av nettbaserte kurs og emner gis gjennom NTNU MOOC.
  • Undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester får tilbud om hjelp til dette gjennom NTNU BETA.

Tiltakene har et mer langsiktig perspektiv fordi endring av utdanningskulturer krever minst to års systematisk arbeid.  

 

Mandatet

NTNU DRIVE  er en satsing som skal bidra til at NTNU når sine strategiske ambisjoner om at all utdanning skal være preget av faglig og pedagogisk kvalitet på høyt internasjonalt nivå, og at undervisningen skal stimulere studentenes kritiske refleksjon og øke interessen for forskning og nyskapning. NTNU DRIVE går fra 2016-2021, og skal legge til rette for systematisk kompetanseutvikling på utdanningsområdet etter programmets avslutning.

NTNU DRIVE skal legge til rette for at undervisere sammen kan styrke sin digitale kompetanse ved å ta i bruk nye teknologier og digitale tjenester i undervisningen. Det vil følgeforskes på tiltakene som settes i gang for å få mer kunnskap om hva som styrker kvaliteten på undervisningen, øker studentenes motivasjon og læringsutbytte og reduserer frafall. Følgeforskningen skal bidra til at NTNU kan ta forskningsinformerte beslutninger på utdanningsområdet i fremtiden.  

NTNU DRIVE er organisert som et nettverk som er forankret på flere fakultet og institutt og består av ansatte som til daglig arbeider med teknologi, pedagogikk, endringsledelse, undervisning og forskning på utdanningsområdet.

Kontakt

Kontakt

Leder for NTNU DRIVE
Dosent Inger Langseth

NTNU MOOC
Postdoktor Halvdan Haugsbakken

NTNU BETA
Universitetslektor Andreas Krokan
Førsteamanuensis Trond Aalberg

NTNU IKU
Førsteamanuensis Dag Atle Lysne