NTNU DRIVE

Digital kompetanse for fremtidsrettet utdanning

Studenter ved IE-fakultetet

NTNU DRIVE er organisert som et nettverk og består av ansatte som til daglig jobber med teknologi, pedagogikk, endringsledelse og forskning på utdanningsområdet. Mer om NTNU DRIVE.

Nettverket er organisert i tre hovedaktiviteter:

Kontakt

Leder for NTNU DRIVE
Dosent Inger Langseth

NTNU MOOC
Postdoktor Halvdan Haugsbakken

NTNU BETA
Universitetslektor Andreas Krokan
Førsteamanuensis Trond Aalberg

NTNU IKU
Førsteamanuensis Dag Atle Lysne


NTNU MOOC

Tilbyr pedagogisk, teknisk og administrativ støtte for undervisere som ønsker å utvikle fleksible nettkurs ved hjelp av MOOC-teknologier på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Mer om NTNU MOOC

NTNU IKU

Tilbyr støtte og opplæring til grupper av ansatte som vil drive systematisk utvikling av undervisning og studieprogram. IKU står for Intern kompetanseutvikling.


Mer om NTNU IKU

NTNU BETA

Tilbyr støtte og samarbeid for innovasjon og hjelp til bruk av læringsteknologi og digitale tjenester. Du får hjelp til å eksperimentere og bygge erfaring i bruk av teknologi i utdanningen.

Mer om NTNU BETA


Kurstilbud

UNI Smart læring

Et modulbasert  nettkurs som gir en innføring i hvordan nye teknologier og digitale tjenester endrer måten vi arbeider, underviser og organiserer studentenes læring på. I kurset lærer du om hvordan nye teknologier endrer utdanningssektoren og det arbeidsmarkedet sektoren utdanner for. Kurset er delt inn i en kunnskaps, ferdighets- og holdningsdel, og gir et godt grunnlag for videre arbeid med digitalisering av utdanningsområdet. Kurset kan taes individuelt eller som intern kompetanseutvikling i grupper ved NTNU.

Kurset er åpent og tilgjengelig på digit.ntnu.no. Gjennomføringen er selv-organisert. 

Norwegian for beginners 1-3

Norwegian for beginners er en serie på tre kurs lansert høsten 2018 på den internasjonale MOOC-plattformen FutureLearn. Kurset dekker nivå A1 til A2 i Det Felles Europeiske Rammeverket for Språk og er tilrettelagt for selvstudium. Kurset passer alle som ønsker å lære seg norsk på begynnernivå. Kurset kan tas på egenhånd eller som tillegg til andre kurs i norsk. 

Learn NoW - Norwegian for beginners is a course series made up of 3 courses and launched in 2018 on FutureLearn, an international MOOC-platform. The series will cover levels A1 to A2 (The Common European Framework of Reference for Languages)  and is suitable for anyone who wishes to learn Norwegian at a beginner level.

Link to course on FutureLearn
Course duration: 4 weeks 

 

 

 

 

UNI Akademisk skriving

Et nettkurs som gir en innføring i akademisk skriving etter IMRoD-strukturen. Kurset er basert på professor Torlaug Løkensgard Hoels arbeid med skriving. I kurset lærer du om myter om skriving, hvordan tekster kan struktureres, hva du kan gjøre dersom du får skrivesperre og hvordan du kan digitalisere skriveprosessen. 

Målgruppen er studenter, hovedsakelig på bachelornivå, men kurset er relevant for alle som skal skrive akademiske tekster. Kurset kan tas individuelt, eller i forbindelse med undervisning i emner, hvor skriving inngår. Kursansvarlig er dosent Inger Langseth.

Kurset er åpent og tilgjengelig på digit.ntnu.no. Gjennomføringen er selv-organisert. 

Praksisveiledning fysioterapi

Dette kurset tilbyr en konkret tilnærming til praksisveiledning i fysioterapi og er ment å hjelpe veiledere i deres jobb med praksisstudentene. Det er et fleksibelt læringsopplegg i 6 korte moduler med fordypning i veledningsteorier og -strategier.

Kurset er resultat av et faglig samarbeid mellom Fysioterapiutdanningen ved NTNU og Levanger Kommune. Kurset er en lukket pilot og tilbys på plattformen digit.ntnu.no.

Kurs under utvikling

UNI Digital vurdering

Kurset er under utvikling.

Kunnskapsbasert habilitering

Et etter- og videreutdanningstilbud myntet på ansatte innen habilitering i spesialisthelsetjenesten. Emnet skal bidra til å bedre kvaliteten på tjenester til pasienter med behov for habilitering. Dette er pasienter med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som for eksempel cerebral parese, utviklingshemming, autisme eller lignende. I emnet er kunnskapsbasert praksis sentralt, det vil si en praksis hvor man integrerer kunnskap som er forsknings-, erfarings- og brukerbasert. 

Emnet består av fem Moduler; Modul 1 - 3 er tilgjengelig for alle på nettet, mens modul 4 og 5 krever at du er tatt opp som student ved NTNU videre. Å gjennomføre hele kurset kvalifiserer til 7,5 studiepoeng.

Emnet er fortsatt under utvikling. Modul 1 - 3 skal være klar høsten 2019, og modul 4 og 5 vinteren 2020.

Conservation of Stave Churches

 

Dette kurset gir en introduksjon til konservering av norske stavkirker og vil tilbys på den internasjonale MOOC-plattformen FutureLearn. Kurset går over to uker. Kursdeltakerne vil lære hva stavkirker er og utfordringene med å konservere og vedlikeholde dem. Kurset er også en introduksjon til stavkirkeprogrammet, et nasjonalt prosjekt igangsatt av Riksantikvaren for å vedlikeholde alle landets 28 stavkirker. 

This course provides an introduction to the conservation of Norwegian stave churches and will be offered on the international MOOC platform FutureLearn. The course runs over two weeks. The course participants will learn what stave churches are and the challenges of preserving and maintaining them. The course is also an introduction to the stave church program, a national project initiated by the Norwegian Directorate for Cultural Heritage to maintain all the country's 28 stave churches.

The course will be available on FutureLearn.com in 2019.

Digital Transformation in the Classroom

Digital Tranformation in the Classroom er en engelskspråklig MOOC som skal lanseres på den internasjonale plattformen FutureLearn. MOOCen er på tre uker og har som intensjon å forberede lærere på hvordan de skal planlegge og gjennomføre en digital klasseromspraksis. Nettkurset uforsker organisasjonssosiologiske perspektiver på digitalisering og bygger på et klasseromsstudie av hvordan en lærer bruker sosiale medier i fremmedspråksundervisningen på en videregående skole i Norge.

Kurset vil bli tilgjengelig på FutureLearn.com i 2019.

Digital Transformation in the Classroom is an English-language MOOC that will be launched on the international platform FutureLearn. The MOOC lasts for three weeks and aims to prepare teachers who want to plan and implement a digital classroom practice. The online course explores organizational sociological perspectives on digitization and builds on a classroom study of how a teacher used social media in foreign language teaching at a high school in Norway.

The course will be available at FutureLearn.com in 2019.

 

 

 

 

Du kan melde deg på kursene på Læringsportalen

Læringsportalen