NTNU IKU

NTNU IKU

Leder du læringsprosesser for grupper av undervisere ved NTNU?

NTNU IKU er en potensiell samarbeidspartner for deg som skal lede arbeidet med å øke kvaliteten på undervisningen ved hjelp av nye teknologier og digitale tjenester. Vi støtter ledere i å lede kollektive utviklingsprosesser som går over en lengre tidsperiode. Vi ønsker å bidra til å utvikle og endre utdanningskulturer gjennom digital kompetanseheving for å øke studentenes motivasjon og redusere frafall.

NTNU DRIVE tilbyr nettkurs i pedagogisk bruk av nye teknologier digitale tjenester i regi av IKU. Kursene kan inngå som første del av kollektive læreprosesser.

NTNU IKU samarbeider blant annet med Læringsstøttesenteret, Multimediesenteret, IT-avdelingen og UNIPED om å bidra til å styrke den digitale kompetansen blant vitenskapelige ansatte, utvikle gode system for intern kompetanseheving og bedre utnyttelse av den digitale infrastrukturen ved NTNU.

Hva lærer deltakerne på nettkursene?

Deltakernes digitale ferdigheter styrkes ved å utforske nye teknologier og digitale tjenester og prøve de ut i egen undervisning og i samarbeid med andre. Deltakernes får innsikt i hvordan nye teknologier endrer betingelsene for undervisning, læring og vurderingsprosesser i samfunnet generelt og i UH-sektoren spesielt. Deltakerne reflekterer over erfaringer underveis. Det kan føre til nye utprøvinger og eventuelt forskning på utdanningsområdet.  

Hvorfor satser vi på kollektiv utvikling?

– Vi tenker individuelt, men vi lærer i fellesskap (Art Markman).

Vi lærer best når vi reflekterer over vår forståelse og diskuterer den med andre (Vygotsky). Derfor satser vi på sosiale læringsprosesser og økt samarbeid om undervisning og i læring i UH-sektoren.

For at kollektive utviklingsprosesser skal være motiverende og samtidig gi varig effekt og skape kultur for endring, må noen krav være innfridd:

  • Programlederne eller instituttlederne er tett på utviklingsarbeidet og er drivere gjennom perioden.
  • Ledelsen og de fagansatte identifiserer de områdene de vil utvikle ved hjelp av nye teknologier og digitale tjenester i fellesskap. For eksempel med bakgrunn i praksiser det er ønske om å endre eller funn som er gjort i arbeidet med kvalitetssikring av studiene.
  • Arbeidet inngår i den daglige undervisningen, og det er avsatt tid til samarbeid gjennom hele perioden. Ansatte har mulighet til å dele erfaringer og reflektere over utvikling i undervisningen.
  • De fleste deltar. Det kan for eksempel gis insentiver som stimulerer til deltakelse eller stilles krav om deltakelse fra ledelsen.
  • Ansatte viser en positiv holdning til å styrke sin digitale kompetanse, ved for eksempel å ta nettkurs (jf. UNI Smart Læring), bidra aktivt til fellesskapet og fungere som ressurspersoner for hverandre i undervisningen. 

Hva kreves for å sette i gang?

Støtten fra NTNU IKU er gratis. Anslagsvis koster det 300 000 – 550 000 å ha et utviklingsarbeid gående over to år. I beløpet inngår frikjøp av entusiaster, eller veiledere, som kan være diskusjonspartnere i det daglige arbeidet i tilsammen 50 timer per semester og mentorer for ledere. Disse hentes internt fra fagmiljøer ved NTNU, og de får tilbud om kompetanseheving og deltakelse i et nettverk i NTNU Drive.

I tillegg kommer varierende kostnader i forbindelse med at deltakerne/faggruppen får tid på arbeidsplanen til å gjennomføre utviklingsarbeidet. Det bør også settes av midler til sosiale aktiviteter i prosjektet.

Mer om NTNU IKU

NTNU IKU skal støtte ledere på mellomnivå som vil gi fagmiljø systematisk kompetanseheving (ref. NOKUT tilsynsforskriften). IKU tilbyr kompetanse i å utnytte teknologi til å fremme læring. Vi skal bidra til å legge til rette for oppdatering og utvikling av den digitale kompetansen i fagmiljøene (forskrift om ansettelse og opprykk § 1-2 til 1-7). Målet er å sikre at undervisnings-, lærings- og vurderingsformer er tilpasset det digitaliserte samfunn (NOKUT tilsynsforskriften og Meld. St. 16 (2016–2017)). NTNU IKU bidrar også til forskningsinformerte didaktiske valg ved NTNU og forskningsbasert grunnlag for strategiske vedtak ved å forske på de aktivitetene som settes i gang.