NOREx-logo

NorEx: Hindrer trening nytt infarkt for hjertepasienter?

Med NorEx-studien – The Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction – har vi som mål finne ut om tre og et halvt år med treningsoppfølging forlenger livet og hindrer ny alvorlig sykdom hos pasienter som har blitt behandlet for hjerteinfarkt. Etter planen starter studien i 2020.

Bakgrunn for studien

Hjerteinfarkt er den vanligste dødsårsaken både i Norge og resten av verden. Mer enn 20 % av pasientene som overlever får et nytt infarkt i løpet av det neste året. Halvparten av all alvorlig hjerte- og karsykdom skjer blant personer som har hatt hjerteinfarkt tidligere.

Vi vet at hjertepasienter som er fysisk aktive lever lenger enn inaktive pasienter, men vi vet ikke om det er treningen som forlenger livet. Vi vet heller ikke om trening beskytter mot et nytt hjerteinfarkt, hjerneslag eller andre alvorlige sykdommer. Det er nettopp det vi ønsker å finne ut med NorEx.

Organisert treningsoppfølging i flere år

Vi har planer om å inkludere 12 750 pasienter som ble behandlet for hjerteinfarkt i Norge mellom 2013 og 2019. I Norge blir alle infarktpasienter registrert i hjerteinfarktregisteret, og vi vil rekruttere deltakere ved å sende ut informasjon- og invitasjonsbrev til rundt 45 000 pasienter som er registrert der. En del av deltakerne blir tilfeldig trukket til to ulike kontrollgrupper som får vanlige råd. Resten får et strukturert treningsopplegg med tett oppfølging i tre og et halvt år.

Treningen i treningsgruppa skal være såpass intensiv at den bedrer kondisjonen til pasientene, og framgangen testes med en gangtest hvert halvår. Treningen skal bestå av minst 50 minutter intensiv og 50 minutter moderat trening hver uke. Pasientene vil også bli instruert til å gjennomføre styrketrening to dager i uka.

Personlig oppfølging og ny teknologi

Hver deltaker i treningsgruppa vil få grundig treningsopplæring og personlig oppfølging av en trener gjennom hele perioden. De får også mulighet til å trene i grupper sammen med andre studiedeltakere fra samme område. En spesialtilpasset internettløsning gjør det mulig for deltakerne å laste ned treningsprogrammer, rapportere egen trening og kommunisere direkte med treneren sin og andre deltakere i studien.

For å kunne følge opp pasientene gjennom hele studieperioden vil vi bruke avanserte elektroniske hjelpemidler som registrerer fysisk aktivitet og puls kontinuerlig. Dermed kan vi raskt finne ut om deltakerne trener mindre enn de skal, og hjelpe hver enkelt pasient med tiltak som gjør at de gjennomfører treningen. 

Hindrer trening ny sykdom?

Pasientene vil bli fulgt opp etter henholdsvis 3,5, 5 og 10 år. Vi bruker registre til å finne ut hvem som har dødd og hva de eventuelt har dødd av. Vi finner også ut hvem som har blitt behandlet for et nytt hjerteinfarkt, hjerneslag eller nyoppstått angina i løpet av oppfølgingsperioden. I tillegg undersøker vi om treningen påvirker risikoen for kreft, atrieflimmer og sykehusinnleggelser generelt sett.

Vi måler også endringer i livskvalitet, blodtrykk og overvekt, og ser på om trening kan redusere medisinbruken til pasientene. I understudier ser vi på hvordan treningen påvirker kondisjon, hjernehelse, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og hjertefunksjonen målt med ultralyd. Vi sjekker også om treningen er kostnadseffektiv ved å måle hvor mye hver deltaker har kostet sykehus og primærhelsetjenesten i løpet av perioden studien varer.

Helsegevinst for pasient og samfunn

NorEx tar høyde for at noen deltakere som havner i kontrollgruppa begynner å trene mer enn de ville ha gjort hvis de ikke hadde visst om studien. Det kan være vanskelig å finne ut om trening virkelig har langsiktige helseeffekter etter et hjerteinfarkt hvis deltakere i treningsgruppa trener mindre enn planen og deltakere i kontrollgruppa trener mer enn de normalt sett ville ha gjort. NorEx er imidlertid designet på en måte som gjør oss sikre på å kunne finne en reell effekt av treningen dersom den finnes. 

NorEx blir gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom sykehus og kommunale helsetjenester, Helsedirektoratet, universiteter, selvstendige forskningsinstitusjoner og kompetansesentre. Hvis det viser seg at trening faktisk gir hjertepasienter bedre helse, vil resultatene fra studien ha stor betydning. Vi kan få flere pasienter til å trene, og vi kan få helsepersonell til å gi mer konkrete råd og faktisk følge opp pasientene slik at flere er fysisk aktive. Helsegevinsten vil være stor for den enkelte hjertepasient. Samtidig vil økt fokus på trening som medisin kunne bidra til å dempe behovet for sykeshustjenester i et helsevesen som allerede er presset på ressurser på grunn av eldrebølgen.


Følg oss på sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
E-post-logo cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

Prosjektkoordinator

Ingen personer valgt. Gå til portletinstillinger for å legge til personer.