Informasjonsmøte om Campussamling 10. februar

Informasjonsmøte om Campussamling 10. februar

10. februar presenterte Statsbygg, Trondheim kommune og NTNU alternativer for regulering i to av planområdene for NTNU Campussamling. Frist for å gi innspill er 22. februar.  

Illustrasjon som viser gangbru i park i anbefalt alternativ for delområde 2
Perspektiv gangbru i park i anbefalt alternativ i området Hesthagen/del av Høgskoleparken. Illustrasjon: PG-NCS

Høgskoleveien/Grensen og Hesthagen/del av Høgskoleparken er to av totalt fem delområder for samling av NTNUs campus i Trondheim. I disse områdene ligger det et stort potensial for å skape merverdi av NTNUs campussamling for universitetet og byen.  

“Transformasjon” er anbefalt alternativ for delområde 1 

For delområdet 1 - Høgskoleveien/Grensen - anbefaler vi å legge alternativet «Transformasjon» til grunn for videre utvikling av forslag til reguleringsplan.  

Alternativet har mulighet for tilstrekkelig sammenhengende arealer til NTNUs fagmiljøer og for NRK, i tillegg til mulighet for å integrere med Studentersamfundet.  

Alternativet gir det beste grunnlaget for at delområdet kan møte visjonen om å bli en utadrettet og pulserende klynge integrert i byen, der sterke aktører kan bli verdensledende i skjæringspunktet mellom kreativitet, teknologi, innovasjon, formidling og kultur.  

Alternativet mulighet for å transformere og bevare kulturminnene i området gjennom bruk: magasindelen til tidligere Statsarkivet og Vollan gård transformeres og integreres i den nye bebyggelsen. Eksisterende bebyggelse i området vitaliseres og bevares gjennom ny bruk. 

Illustrasjon delområde 1
Alternativet "Transformasjon" er anbefalt i området Høgskoleveien/Grensen. 

«Gangbruforbindelse mellom by og platå» anbefalt for delområde 2 

I delområde 2 - Hesthagen/del av Høgskoleparken - anbefaler vi å legge til grunn alternativet «Gangbruforbindelse mellom by og platå» til grunn for videre utvikling av reguleringsplan. 

I alternativet foreslås det å knytte Gløshaugen sammen med Hesthagen og Elgeseterområdet via en offentlig tilgjengelig og universelt utformet gangbruforbindelse og ny bebyggelse i forlengelse av kjemiblokkene på Gløshaugen. Dette vil gi et begrenset inngrep i grøntarealet.  

Alternativet gir plass til NTNUs fagmiljø, samtidig som det gir mulighet for å integrere samarbeidspartnere og innovasjonssenter og mulighet for å styrke naturvitenskap-klyngen og koble innovasjonssterke miljø på platået med innovasjonsklyngen. 

Alternativet legger til rette for likeverdige forbindelser, tilgjengelig for alle - både NTNUs fagmiljø og byens befolkning. Alternativet gir dermed det beste grunnlaget for at NTNU, i henhold til kommunens visjon, skal kunne ta en sentral rolle i utviklingen av et innovasjonsdistrikt i Elgeseterområdet.  

Illustrasjon delområde 2
Alternativet "Gangbruforbindelse mellom by og platå" er anbefalt i området Hesthagen/del av Høgskoleparken.

Mange spørsmål stilt under informasjonsmøtet 

10. februar holdt NTNU, Statsbygg og Trondheim kommune åpent informasjonsmøte om anbefalte alternativer for mulige utbyggingsgrep for planområdene. 

Engasjementet var høyt hos de rundt 150 deltakerne på møtet, som stilte mange spørsmål.
Her er noen av dem:  

  • Hvilke muligheter ser vi for oss når det gjelder ny bruk av trehusbebyggelsen i Grensen? 

  • Hvorfor foreslås noen eldre hus fjernet? 

  • Hvor høy vil den nye bebyggelsen bli? 

  • Hva vil konsekvensene bli for parken dersom gangbruen i anbefalt alternativ i del av Høgskoleparken etableres? 

  • Hva innebærer det at gangbruen i del av Høgskoleparken er universelt utformet?

Det ble også stilt spørsmål knyttet til naboers faktiske muligheter for medvirkning og innspill.  

Statsbygg, NTNU og Trondheim kommune gav svar på de fleste spørsmålene i møtet. På medvirkningsportalen ser du et utvalg av spørsmål med svar, relatert til alternativene og planprosessen. Her legges det også ut presentasjoner fra møtet.  

Du kan også høre lydopptak fra møtet her.  

Gi dine innspill innen 22. februar 

Vi ønsker nå dine innspill til anbefalte alternativ for mulige utbyggingsgrepene i de aktuelle planområdene. I tillegg til å gi innspill kan du i portalen følge planarbeidet, og finne relevante dokumenter, lese spørsmål og svar med mere. 

Se de anbefalte alternativene for Høgskoleveien og Hesthagen i portalen.  
Gjør deg kjent med og gi dine innspill til alternativene for mulige utbyggingsgrepene i de aktuelle planområdene, vist i historiefortellingen i portalen. 

Frist for å gi innspill er 22. februar. 

De anbefalte alternativene vil være grunnlag for politiske prinsippavklaringer i Trondheim kommune i april og er ikke endelige planforslag. Det skal utarbeides planforslag for alle fem områder som sendes til behandling i Trondheim kommune høsten 2021.  

 

Se presentasjoner fra nettmøtet her:  

Introduksjon: Hvorfor, hva og hvordan om Campussamling?  
Prosjektdirektør NTNU, Merete Kvidal 
Kommunedirektørens fagstab, Anne Reinton 
Byplankontoret, Elise Sangereid 
Prosjektdirektør Statsbygg: Helga Melhus Loholt 

 
Planområde 1: Høgskoleveien/Grensen 
Om planarbeidet og vurdering av alternativer i området 
Delprosjektleder plan Statsbygg, Lars Teien  
Fagansvarlig plan og byggesak NTNU, Silje Skulstad  
Byplankontoret, Elise Sangereid  

 

Planområde 2: Hesthagen/del av Høgskoleparken 
Om planarbeidet og vurdering av alternativer i området 

Delprosjektleder plan Statsbygg, Lars Teien  
Fagansvarlig plan og byggesak NTNU, Silje Skulstad  
Byplankontoret, Elise Sangereid 


Mer informasjon om Campussamling

Mer informasjon om Campussamling

Ønsker du mer informasjon om Campussamling?

Se våre nettsider for prosjektet. 

Se også våre spørsmål og svar-sider

 

 

Informasjonsmøte 13. oktober 2020

Informasjonsmøte 13. oktober 2020

Statsbygg, NTNU og Trondheim kommune holdt informasjonsmøte 13. oktober 2020 i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. 

Les om møtet og se opptak her.