Delprosjekt P5 Hovedbygningen

Delprosjekt P5 Hovedbygningen

Illustrasjon som viser muligheter: RAMBØLL/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Hovedbygningen på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs historie. Bygget er sentralt i campussamlingsprosjektet og i utviklingen av universitetet og universitetsbyen Trondheim.  

Hovedbygningen skal videreutvikles slik at den åpnes opp og blir tilgjengelig for alle. Bygningen skal forbinde NTNU med resten av byen, og skal skape tilhørighet på tvers av brukere og fag. Hovedbygningen skal være et sted som tiltrekker mange typer brukere på campus; studenter, ansatte, forskningspartnere, næringsliv og lokalsamfunn.  

Hvem skal bygget inneholde?

Last ned byggeprogrammet for delprosjekt P5 som PDF her: Byggeprogram P5 (PDF)

NTNU har som ambisjon å utvikle et samlende og fremragende lærings- og arbeidsmiljø. Høy faglig kvalitet sikres gjennom å legge til rette for nye lærings- og undervisningsformer og samle studenter og ansatte på tvers av fag. En samlet NTNU-campus skal være et levende sted med uformelle og formelle læringsarealer hvor studentene kan føle tilhørighet.

I en samlet campus skal Hovedbygningen med Hovedknutepunktet være et inviterende og samlende sted som skaper liv og attraktivitet på campus. Hovedknutepunktet skal være NTNUs ansikt utad, og det skal være et sted som tiltrekker seg, og kobler studenter, ansatte og omverdenen. 

Virksomheten på tomt X0/Hovedbygningen inkludert i Campussamling består av:
• Hovedknutepunktet for NTNU
• Felles læringsstrøk

Virksomheter og funksjoner som beholdes i bygget og som ikke inngår i Campussamling er:
• Rektoratet
• Fredede rom
• Eksisterende bibliotekarealer
• Eksisterende læringsarealer

Disse funksjonene bidrar til å komplettere både Hovedknutepunktet og Felles læringsstrøk i bygget. Innenfor Campussamling består byggeprosjektet for tomt/bygg X0 av ombygging av deler av eksisterende Hovedbygning og nybygg i form av tilbygg mot sør. Bygget skal transformeres ved at noen eksisterende funksjoner i bygget endres og nye funksjoner tilføres, mens deler av og enkelte funksjoner i bygget skal beholdes. Hovedbygningen er en fredet bygning, og vernehensyn har innvirkning på løsning. 

Hovedknutepunktet
Hovedknutepunktet skal være en portal inn til campus og det samlende hjertet på campus. Det skal forbinde NTNU med resten av byen, og skal skape tilhørighet på tvers av brukere og fag. Hovedknutepunktet skal være et sted som tiltrekker mange typer brukere på campus; studenter, ansatte, forskningspartnere, næringsliv og lokalsamfunn. Det skal tilby både sosiale og faglige møter og vise frem NTNUs kjerneaktiviteter: utdanning, forskning, kunst, innovasjon og formidling. Det skal være et sted hvor brukerne lett kan finne de tjenester de trenger, og det skal være et aktivt, levende og relevant sted både på dag- og kveldstid. Den viktigste funksjonen i Hovedknutepunktet er biblioteket. Biblioteket i Hovedknutepunktet skal være både et sted og en tjeneste for kunnskap og formidling. Det vil ha fysiske samlinger og tilby tverrfaglige bibliotekstjenester/ kunnskap, samt forskjellige formidlingsformer.

Felles læringsstrøk
Felles læringsstrøk i bygget består av både undervisningsrom, studentarbeidsplasser 1.-3. år og knutepunktsfunksjoner. Det skal være tilgjengelig for alle studenter på campus, men hovedsakelig for laveregrads studenter.

Dimensjonerende grunnlag
Felles læringsstrøk på tomt X0 dimensjoneres for 1370 1.-3. årsstudenter. 

Det skal legges til rette for arbeidsplasser til 17 ansatte i biblioteket. I deler av bygget som ikke blir berørt av Campussamling vil det være arbeidsplasser for 10 ansatte i biblioteket og 49 arbeidsplasser i Rektoratet. 

Oppdateres

Toggler 2

Oppdateres.

Ikke opprettet ennå.