Over hele verden øker de psykiske helseutfordringene. I Norge er det stadige flere unge voksne som søker hjelp for psykiske plager. Brief Therapy er et nytt behandlingstilbud som skal gi tidlig og effektiv hjelp til unge voksne med angst og depresjon.

To kvinner i samtale

Et Distrikts-psykiatrisk senter (DPS) i Midt-Norge startet i 2016 et «Brief Therapy-program» for å tilby tidlig og effektiv hjelp til unge voksne med moderate angst- og depresjonsproblemer. Et kjennetegn ved Brief Therapy var at før behandlingen startet var det satt en tidsavgrensning på ca. 10 timer. Behandlingsmetoden inkluderte kognitiv terapi (CBT), meta-kognitiv terapi, mindfulness og «acceptance and commitment therapy».

En ny kvalitativ studie gir et innblikk i hvordan Brief Therapy i et DPS oppleves av pasienter og behandlere. Målet med studien var å utforske pasienter og terapeuters erfaringer med Brief Therapy. Spesielt ville vi se hvordan en tidsavgrensning påvirket behandlingsprosessen.

Når det utvikles nye tilbud i spesialisthelsetjenesten, er det viktig å være lydhør for pasienters og terapeuters erfaringer.

Pasient og terapeut fortalte om positive erfaringer

Våre resultater viste at både pasientenes- og terapeutenes erfaringer kunne oppsummeres i fem hovedtema.

1. Tidsavgrensningen som ramme for målrettet endring

Behandlingen er avhengig av at pasientene aksepter tidsbegrensningen, og at terapeuten både har planleggings- og avslutningsferdigheter. Behandlingen bør avsluttes tidlig hvis den erfares som uønsket/ineffektiv. Konsekvenser av tidsavgrensningen, er tydeligere mål, økt struktur og fokus. Det gjennomføres en trinnvis behandling som bidrar til økt forutsigbarhet. Det signaliseres optimisme om kortere varighet av problemer, og det styrker pasientenes optimisme. En utfordring, er at det kan være utilstrekkelig tid til både vurdering og behandling.

2. Avklaring av forventninger og ansvarlighet

Behandlingen er avhengig av at pasient og behandler avklarer forventninger til hverandre tidlig i behandlingen. Pasientene må ta ansvar for å være aktivt involvert i behandlingen, også mellom terapitimene. Konsekvenser av forventningsavklaringen, er opplevelse av økt mestringsevne etter behandling og opplevelse av raskere endring. Utfordringer, kan være pasientenes mangel på motivasjon, bekymringer for tilbakefall eller for at de må jobbe mer med problemene, etter endt terapi.

3. Felles avtale om et definert behandlingsprosjekt

Behandlingen er avhengig av avtale om en tidsavgrenset og tydelig behandlingsplan som tar sikte på konkrete, realistiske og begrensede mål. Dette er en avtale om hvordan man jobber sammen som et terapeut-pasient-team. Konsekvensene er en mer strukturert terapi, og pasientene opplever terapien som meningsfull og tidseffektiv. Terapeutene tar sikte på at pasientene skal ta eierskap til bedringsprosessen sin, og dette gir pasientene økt håp om bedring.

4. Tilbyr verktøy i stedet for å lete etter årsaker

Behandlingen er avhengig av at pasientene har et bevisst forhold til sine problemer, og at de aktivt engasjerer seg i egen terapi. Pasientene må lære seg verktøy og gjøre bruk av dem mellom terapitimene. Konsekvenser er økt aktiv deltakelse, og at de lærer seg å bruke selvledelses-verktøy. Pasientene rapporterer at de bedre håndterer negative tanker og stress, og at de opplever forbedret mestring av livet

5. Læring i å takle utfordringer – ikke bli helbredet

Behandlingen tar sikte på at pasientene skal «mestre livet som det er» og støtter pasientenes selvledelse og egen-mestring. Behandlerne vil bidra til å endre fokus i retning av å modifisere pasientenes tidligere uheldige strategier i møte med problemene sine. Konsekvenser for pasientene, er styrket selvbilde og mestringstro. Utfordringer kan være å fortsette det påbegynte endringsarbeidet på egen hånd.

Denne studien kan bidra til større forståelse for hva som er fokus for behandling under Brief Therapy og hvordan tidsavgrenset behandling erfares av både pasienter og behandlere.

Tidsbegrensning i Brief Therapy syntes å spille en positiv rolle, og hjelper terapeutene med å strukturere den terapeutiske prosessen og styrke pasientenes motivasjon. Felles forståelse og aktivering under Brief Therapy kan forsterke pasientenes ansvar og forventninger til å nå individuelle mål.

Brief Therapy kan sees på som starten på en personlig prosess i retning av å «mestre livet som det er».

Mer forskning er nødvendig for å undersøke pasientenes langsiktige utbytte etter slik behandling. Det er behov for mer forskning for å belyse potensialet for, og begrensninger knyttet til, behandlingens bidrag til at pasienter bedre mestrer sine psykiske utfordringer framover.

Studien

Patients’ and therapists’ experiences of brief therapy in a district psychiatric centre: A qualitative study. Authors; Hilde Markussen, Lene Aasdahl, Petter Viksveen, Berith Hedberg, Marit By Rise (PLOS ON, October 27, 2021)

Hilde Våbenø Markussen
Hilde Våbenø Markussen
PhD Candidate at Department of Mental Health, Faculty of Medicine and Health Sciences | Profilside NTNU | + posts

Ph.D. project: Brief therapy in a community mental health center - experiences and impact on health service use