Bakgrunn og aktiviteter

PhD stipendiat/PhD Fellow - Institutt for psykisk helse, fakultet for medisin og helsefag, NTNU.

Samfunnsplanlegger

  • Cand.mag.grad fra UIO med Mellomfag innen temaområdet Sosialpolitikk, avvikssosiologi og medisinsk sosiologi. Mellomfagsoppgave om avvik i kontekst "Narkotikamisbruk, med spesiell vekt på rollen som narkoman".
  • "Kandidat fra Høgere studium i samfunnsplanlegging" (tilsvarer dagens MA) fra HIL. Hovedoppgave: "Kulturvern og sosialpedagogikk i blanding - et prosjekt i utvikling. En case-studie av Stiftinga Hardangerjakt, Hardanger Fartøyvernsenter".
  • Tilleggsutdanning innenfor prosessveiledning og prosjektledelse i helsesektoren, i regi av Helse Midt-Norge RHF.
  • Erfaring: over 25 års erfaring fra utviklingsarbeid i offentlig sektor, bl.a. som rådgiver, prosessveileder og prosjektleder i St.Olavs Hospital - Divisjon psykisk helsevern. Erfaring fra barnevern og kultursektor, men mest som leder av prosjekter på tvers av alle sektorer. Også erfaring fra direkte arbeidsprosessforbedring og ledelsesutvikling i staten, og som koordinator for regionen og som kursholder for prosessveiledere fra hele landet. Siste arbeidssted før stipendiatperioden, var rådmannens fagstab i Trondheim kommune. Da jobbet jeg som programleder for sektorovergripende innsats for bedring av levekår.
  • PhD-prosjekt: "Brief therapy in a community mental health center - experiences and impact on health service use."

    (No. “Brief therapy” i et distriktspsykiatrisk senter – erfaringer og innflytelse på bruk av helsetjenester.)